Zápis - 28.04.2010

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 28. dubna 2010

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou  obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,05 hodin za přítomnosti 6 členů

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje pí. Blahoutovou - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- pí. Blahoutová byla  zvolena  ověřovatelkou  zápisu

- Mgr. David  navrhuje pí. Mgr. Tomešovou  - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- pí. Mgr. Tomešová  byla  zvolena  ověřovatelkou  zápisu

*Volba návrhové komise:

- Mgr. David navrhuje p. ing. Jelínka - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Ing. Jelínek  byl  zvolen členem návrhové komise

- Mgr. David navrhuje p. Kouta - přijímá

-  Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  6  PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Kout byl  zvolen  členem návrhové komise

*Kontrola usnesení z 3. zasedání ZO konaného dne 31. 3. 2010:

Kontrola usnesení z 4. zasedání ZO konaného dne 15. 4. 2010:

Usnesení č. 31/2009 - splněno

* Schválení zápisu z 3.  zasedání ZO konaného dne 31. 3. 2010:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů  zápisu z 3.  zasedání ZO konaného dne 31. 3. 2010, zda mají nebo obdrželi  připomínky k zápisu

- pí. M. Blahoutová - nemá připomínky

- p. R. Kout - nemá připomínky

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David  konstatuje, že zápis z 3. zasedání ZO konaného dne 31. 3. 2010 je schválen.

* Schválení zápisu z 4.  zasedání ZO konaného dne 15. 4. 2010:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů zápisu z 4.  zasedání ZO konaného dne 15. 4. 2010, zda mají nebo obdrželi  připomínky k zápisu

- pí. M. Blahoutová - nemá připomínky

- Mgr. J. Tomešová - nemá připomínky

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David  konstatuje, že zápis z 4. zasedání ZO konaného dne 15. 4. 2010 je schválen.

* Schválení programu:

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

1) Zahájení ( presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2) Prodej majetku obce

3) Schválení hospodaření ZŠ a MŠ Janov nad Nisou za rok 2009

4) Rozpočtové změny

5) Různé a interpelace

6) Závěr

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku obce

*Návrh prodeje pozemků:

- stpč. 115/1 k. ú. Janov n. N. o výměře 180 m2 ( v ÚP zastavitelná plocha RD a RO)

- stpč. 115/5 k. ú. Janov n. N. o výměře 78 m2 ( v ÚP zastavitelná plocha RD a RO)

- ppč. 401/1 k. ú. Janov n. N. o výměře 69 m2 ( v ÚP zastavitelná plocha RD a RO)

Zájemce:

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje cenu 250,- Kč/m2 a jistinu ve výši 8.000,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje stpč. 115/1 k. ú. Janov n. N. o výměře 180 m2, stpč. 115/5 k. ú. Janov n. N. o výměře 78 m2 a ppč. 401/1 k. ú. Janov n. N. o výměře 69 m2 a navrhuje cenu 250,- Kč/m2 .

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Žádost o uzavření  smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy  na ppč. 1397/1 a 1329/6 k. ú. Janov  nad Nisou. (Umístění zemních kabelů NN)

Vyjádřerní komise: komise doporučuje uzavření smlouvy

Jelikož  na tomto pozemku vázne již jedno  věcné břemeno, bude firma upozorněna, že smlouva o věcném břemenu  bude podepsána pouze nebude- li poškozeno vedení vodovodního potrubí, které řeší již předešlá smlouva o věcném břemenu.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 1397/1 a 1329/6 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 27232425, DIČ CZ 27232425. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu.

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Návrh směny pozemků:

část ppč. 673/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 14 041  m2 - trvalý travní porost ( v ÚP funkční plochy zastavěné a zastavitelné - sport a rekreace) označené dle GP č. 1001-772/2010 jako 673/6 o výměře 74 m2

a

část ppč. 724/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 7 713 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP funkční plochy zastavěné a zastavitelné - sport a rekreace) označené dle GP č. 1001-772/2010 jako 724/8 o  výměře 405 m2 v majetku TJ Bižuterie, o.s.

za

část pozemku ppč.  1398 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 1 169 m2 - ostatní plocha ( v ÚP funkční plochy zastavěné a zastavitelné - sport a rekreace, občanské vybavení a služby) označené dle GP č. 1001-772/2010 jako 1398/3 o výměře 506 m2 a stpč. 776/2 k. ú. Janov n. N. o výměře 6 m2 - zastavěná plocha a nádvoří ( V ÚP plochy zastavěné a zastavitelné - občanské vybavení a služby) v majetku obce Janov nad Nisou

- Mgr. David sděluje zastupitelům, že jelikož již jednou byla směna schválená, musí se nejdřív revokovat usnesení č. 42/2009

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 42/2009 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou souhlasí se směnou části ppč. 673/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 14 041  m2 - trvalý travní porost označené dle GP č. 964-686/2009 jako 673/4 o výměře 74 m2 a části ppč. 724/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 7 937 m2 - trvalý travní porost  označené dle GP č. 964-686/2009 jako 724/5 o  výměře 405 m2 v majetku TJ Bižuterie, o.s. za  část pozemku ppč.  1398 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 1 174 m2 - ostatní plocha  označené dle GP č. 964-686/2009 jako 1398/2 o výměře 512 m2 v majetku obce Janov nad Nisou.

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

V 17,20 hodin přichází p. MUDr. M. Kvasnička - 7 členů

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním  směny části ppč. 673/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 14 041  m2 - trvalý travní porost označené dle GP č. 1001-772/2010 jako 673/6 o výměře 74 m2 a části ppč. 724/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 7 713 m2 - trvalý travní porost  označené dle GP č. 1001-772/2010 jako 724/8 o  výměře 405 m2 v majetku TJ Bižuterie, o.s. za  část pozemku ppč.  1398 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 1 169 m2 - ostatní plocha  označené dle GP č. 1001-772/2010 jako 1398/3 o výměře 506 m2  a stpč.  776/2 k. ú. Janov n. N. o výměře 6 m2 - zastavěná plocha a nádvoří  v majetku obce Janov nad Nisou.

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

3. Schválení hospodaření ZŠ a MŠ Janov nad Nisou za rok 2009

- Mgr. David předává slovo ing. Jelínkovi - předsedovi FV, který informoval zastupitele a občany o jednání FV - viz zápis z FV.

- Mgr. David dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou za rok 2009 a souhlasí s převedením zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 71.852,45 Kč do rezervního fondu.

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s převedením částky 55.180,- Kč z fondu reprodukce majetku školy zřizovateli školy

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje Přílohu č. 1 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, p. o.

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL

- návrh Mgr.  Davida byl schválen

- Mgr. David dále seznamuje zastupitele s žádostí předsedy Školské rady p. Vitvara o rozšíření počtu členů Školské rady ze 6 členů na 9 členů. Důvodem je zapojení více rodičů do dění kolem janovské školy

- Zastupitelé doporučují provést  změnu počtu členů Školské rady až v  příštím volebním období

4. Rozpočtové změny

 - Mgr. David informuje zastupitele, že je třeba provést některé rozpočtové změny , které se týkají  účetních operací nutných při získání dotací  na opravu komunikace v Loučné a na zateplení ZŠ

ÚZ

P

4113

5.040,-

27189011

komunikace Loučná  - dotace 

P

4113

20.160,-

27589012

komunikace Loučná  -  dotace

P

4213

114.713,-

27189511

komunikace Loučná - dotace

P

4213

458.851,-

27589512

komunikace Loučná  -  dotace

V

2212

5171

598.764,-

P

4113

950,-

54190001

ZŠ - dotace

P

4116

16.144,-

54515370

ZŠ - dotace

V

 3113

6121

950,-

54190001

V

3113

6121

16.144,-

54515370

V

6171

6121

-2.059,-

V

 3113

6121

+2.059,-

54100000

ZŠ - vlastní podíl obce

- Mgr.  David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje tyto rozpočtové změny:

ÚZ

P

4113

5.040,-

27189011

komunikace Loučná  - dotace 

P

4113

20.160,-

27589012

komunikace Loučná  -  dotace

P

4213

114.713,-

27189511

komunikace Loučná - dotace

P

4213

458.851,-

27589512

komunikace Loučná  -  dotace

V

2212

5171

598.764,-

P

4113

950,-

54190001

ZŠ - dotace

P

4116

16.144,-

54515370

ZŠ - dotace

V

3113

6121

950,-

54190001

V

3113

6121

16.144,-

54515370

V

6171

6121

- 2.059,-

V

3113

6121

+2.059,-

54100000

ZŠ - vlastní podíl obce

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

návrh Mgr. Davida byl schválen

5. Různé a interpelace

-p. Sluka se dotazuje, zda by šla opravit cesta od penzinu „V Zatáčce“ k sokolovně - starosta odpovídá, že nechá udělat cenový odhad nákladů na opravu této cesty

- p. Hladký upozorňuje na poškození silnice a cesty u vodojemu v Janově nad Nisou vlivem těžby dřeva - starosta sděluje, že  zde probíhá těžba obecního dřeva a že bude provedena náprava

- ing. Jelínek navrhuje, aby na novém povrchu vozovky v Hraničné byly nechány udělat rozšířené vyhýbací plochy - starosta toto projedná

- občané žádají posunout kontejnery na tříděný odpad u MŠ a v Loučné u zastávky dál od silnice, jelikož jsou  tyto o úseky  pak nepřehledné - starosta  toto zajistí

- občané si stěžují na nevzhlednou zábranu ( kůl)  ohraničující soukromý pozemek p. Křůmala, která poškozuje vzhled obce - starosta to s p. Křůmalem projedná

- p.Hanzlovič se dotazuje, jak bude naloženo s větvemi z pokácených stromů pod OÚ - starosta odpovídá, že budou spáleny - p. Hanzlovič navrhuje odvoz větví k sokolovně a spálit je tam nebo  likvidaci štěpkováním - starosta se pokusí zajistit štěpkování

6. Závěr

V 18,00 hodin starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 5. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou

p. Mgr. Daniel David
starosta obce

p. Jaroslav Hrabák
místostarosta

ověřovatelé: pí. Marie Blahoutová, pí. Mgr. Jana Tomešová

Zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h