Usnesení - 27.04.2016

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 27. dubna 2016

Usnesení č. 25/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou rozhoduje o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2016 níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekt ve výši:

žadatel Sídlem/bydlištěm projekt výše podpory
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Turnaj přátelství 2.490,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Silvestrovský turnaj 2.760,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Janov OPEN 4.150,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Volejbalový ples 6.640,- Kč
Janovských 11 a 19 km Janov nad Nisou 535 22608737 11 a 19 km, běh a turistický pochod 14.400,- Kč

a zároveň schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadateli.

Usnesení č. 26/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou rozhoduje o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou 2016 níže uvedeným žadatelům o dotaci ve výši:

žadatel Sídlem/bydlištěm členů výše podpory
TJ Sokol Janov Janov nad Nisou 535 122 30.000,- Kč
Lyžařská společnost Janov nad Nisou 2 14 3.000,- Kč
Český svaz žen Loučná 91 35 8.000,- Kč
Spolek přátel Janova Janov nad Nisou 248 9 2.500,- Kč
Janovských 11 a 19 km Janov nad Nisou 535 7 2.500,- Kč
SKI Janov - Bedřichov Loučná 90 53 15.000,- Kč
Školní sportovní klub Janov nad Nisou 374 51 15.000,- Kč

a zároveň schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadateli.

Usnesení č. 27/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje vypracování geometrického plánu na rozdělení pozemků ppč. 823/1 k. ú. Hraničná nad Nisou a pozemku stpč. 452 k. ú. Loučná nad Nisou.

Usnesení č. 28/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje vypracování geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 321/16 k. ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 29/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje tyto Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení:
- Smlouva o nájmu plynárenského zařízení číslo smlouvy: 9416000338/4000201085
- Smlouva o nájmu plynárenského zařízení číslo smlouvy: 9416000341/4000201128
- Smlouva o nájmu plynárenského zařízení číslo smlouvy: 9416000346/4000201153
- Smlouva o nájmu plynárenského zařízení číslo smlouvy: 9416000426/4000201253.

Usnesení č. 30/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje účetní závěrku (dle vyhlášky č. 220/2013 Sb.) příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou za rok 2015. K řádnému schválení účetní závěrky byly předloženy zastupitelstvu obce dokumenty Rozvaha ,Výkaz zisku a ztráty a dokument Příloha.

Usnesení č. 31/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou za rok 2015 ve výši + 96 788,43 Kč a souhlasí s převedením zlepšeného výsledku hospodaření ve výši + 16 217,43 Kč do rezervního fondu školy a zároveň nařizuje příspěvkové organizaci převedení částky 80 571,- Kč (ve výši snížených výdajů za mandatorní položky) zřizovateli školy.

Usnesení č. 32/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou nařizuje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou převedení částky + 15 996,- Kč (odpisy) z fondu reprodukce majetku zřizovateli školy.

Usnesení č. 33/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření:

  OdPa Pol      
P
4121 180.000,- dotace hasiči Bedřichov
V 5512 5169 30.000,- hasiči
V 5512 6123 150.000,- hasiči – Tatra
P
4216 1.500.000,- dotace – Tatra 14931
V 5512 6123 1.500.000,- dotace – Tatra 14931
P
1122 850.061,- DPPO – zaúčtování
V 6409 5362 850.061,- DPPO - zaúčtování  

Příjem celkem : + 2.530.061,-
Výdej celkem : + 2.530.061,-.

Usnesení č. 34/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zabezpečením sklepních prostor dle projektu Ing. Novotného.

Usnesení č. 35/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Dodatek č. 2 o uzavírání smluv mezi podnikateli a obcí Janov nad Nisou ke smlouvě o zajištění provozu systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a schvaluje následující ceník:

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

zapsala: Lenka Jelínková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h