Usnesení - 31.10.2018

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 31. 10. 2018

Usnesení č. 80/2018

ZO Janov nad Nisou určuje ověřovateli zápisu Mgr. Adama Kulicha a pana Michala Surkova a zapisovatelkou paní Milenu Kejzlarovou

Usnesení č. 81/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

 1. Zahájení

 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 3. Schválení programu

 4. Volba starosty a místostarosty - veřejně nebo tajně (v případě tajného hlasování je nutné zvolit volební komisi)

  a) určení počtu místostarostů

  b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

  c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

  d) volba starosty

  e) volba místostarosty

 5. Zřízení finančního a kontrolního výboru

  a) volba předsedy finančního výboru

  b) volba předsedy kontrolního výboru

 6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce

 7. Diskuse

 8. Závěr

Usnesení č. 82/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

Usnesení č. 83/2018

ZO Janov nad Nisou v souladu s § 84odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Usnesení č. 84/2018

ZO Janov nad Nisou volí starostou obce Mgr. Daniela Davida.

Usnesení č. 85/2018

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou volí místostarostkou obce paní Renatu Mádlovou

Usnesení č. 86/2018

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor.

Usnesení č. 87/2018

ZO Janov nad Nisou volí předsedou finančního výboru p. Pavla Pěničku

Usnesení č. 88/2018

ZO Janov nad Nisou volí předsedkyní kontrolního výboru Mgr. Marii Bürgerovou

Usnesení č. 89/2018

ZO Janov nad Nisou v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1.000,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

Usnesení č. 90/2018

ZO Janov nad Nisou v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 10.000,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.

Usnesení č. 91/2018

ZO Janov nad Nisou v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva a komisí ve výši 3.000,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru.

Usnesení č. 92/2018

ZO Janov nad Nisou v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

Usnesení č. 93/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje termín příštího zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 21. 11. 2018 od 17.00 hodin.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h