Usnesení - 31.01.2018

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 31. ledna 2018

Usnesení č. 1/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje rozpočet na rok 2018 jako schodkový.

Takto schválený rozpočet představuje:

příjmy celkem: 22 344 616,00 Kč

výdaje celkem: 31 862 600,24 Kč

financování + 9 517 984,24 Kč

v tom: zapojení prostředků minulých let (pol. 8115) + 10 517 992,24Kč

splátky dlouhodobých závazků (pol. 8124) - 1 000 008,00 Kč

Usnesení č. 2/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 431/4 – trvalý travní porost v k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 148 m2 označeného dle GP č. 1290-238/2017 jako ppč. 431/4 o výměře 134 m2 panu P.R., bytem Janov nad Nisou, za cenu 48.642,-Kč včetně DPH.

Usnesení č. 3/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 341/2 – trvalý travní porost, k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1284 m2 označené dle GP č. 1282-1099a/2017 jako 341/4 o výměře 444 m2 Rekonstrukce domů Staněk s.r.o., IČ: 01856731, Brožíkova 556/9, Nová Ulice, 779 00 Olomouc  za cenu 161.172,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 4/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4006601/VB/2 na pozemku ppč. 1353/2 k. ú. Janov nad Nisou na umístění zařízení distribuční soustavy ( podzemní kabel NN) pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín za cenu 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 5/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4006601/VB/2 na pozemku ppč. 1744 k. ú. Loučná nad Nisou na umístění zařízení distribuční soustavy ( zemní kabelové vedení NN) pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín za cenu 3.800,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 6/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti pro uložení kanalizačního potrubí na pozemku ppč. 1039/7 k. ú. Janov nad Nisou pro M.B., bytem Janov nad Nisou. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na základě geometrického plánu za cenu 100,- Kč/bm + DPH v zákonné výši, nejméně však 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 7/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje části pozemku ppč. 898/13 – ostatní plocha v k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 364 m2 označené dle GP č. 1295-3/2018 jako 898/15 o výměře 128 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 8/2018

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 105/2017 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 214/1 – trvalý travní porost o výměře 2 026 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou panu M.M. bytem Janov nad Nisou za cenu 1,225.730,- Kč, včetně zřízení níže vymezené pozemkové služebnosti zatěžující pozemek,(dále jen „Služebný pozemek“), ve prospěch pozemku, stavební parcely č. 553, v k.ú. Janov nad Nisou.

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

  1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

  2. služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení“ znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v  bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb“ znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k  tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 9/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 214/1 – trvalý travní porost o výměře 2 026 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou panu M.M., bytem Janov nad Nisou a paní K.N., bytem Jablonec nad Nisou za cenu 1,225.730,- Kč (včetně DPH), včetně zřízení níže vymezené pozemkové služebnosti zatěžující pozemek,(dále jen „Služebný pozemek“), ve prospěch pozemku, stavební parcely č. 553, v k.ú. Janov nad Nisou.

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

  1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

  2. služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení“ znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v  bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb“ znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k  tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 10/2018

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zřízením zástavního práva k pozemku p.č. 214/1 – trvalý travní porost v k.ú. Hraničná nad Nisou ve prospěch Sberbank CZ, a.s., IČ 250 83 325, se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 9, zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn B 4533, pro účely poskytnutí úvěru na úhradu kupní ceny za převod vlastnických práv k zastavenému pozemku kupujícím M.M., bytem Janov nad Nisou a K.N. bytem Jablonec Nad Nisou.

Usnesení č. 11/2018

ZO revokuje usnesení č. 51/2017 (ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje: Dopravního automobilu - speciálního požárního vozidla, typ: AVIA A 31K 4, výrobní číslo: 217-83-12245, SPZ: JN 47-69 a navrhuje minimální kupní cenu 15.000,- Kč)

Usnesení č.12/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje: Dopravního automobilu - speciálního požárního vozidla, typ: AVIA A 31K 4, výrobní číslo: 217-83-12245, SPZ: JN 47-69 a navrhuje minimální kupní cenu 7.500,- Kč

Usnesení č. 13/2018

ZO schvaluje nákup osobního automobilu FIAT DUCATO 2.S JTD COMBINATO 4x4, VIN ZFA24400007566555, SPZ 5L2 9778 od SH ČMS-Sboru dobrovolných hasičů Janov nad Nisou IČ: 60254998 za cenu 1 Kč a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 14/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje „Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce Janov na Nisou 2018 – projekty“.

Usnesení č. 15/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje podmínky a Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci včetně povinných příloh k předkládání žádostí na rok 2018 – Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2018 s předpokládanou částkou k rozdělení ve výši 90.000,- Kč.

Usnesení č. 16/2018

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje podmínky a vyhlášení programu k předkládání žádostí o příspěvek včetně povinných příloh k předkládání žádosti na rok 2018 „Podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou 2018“ s předpokládanou částkou k rozdělení ve výši 80.000,- Kč.

Usnesení č. 17/2018

ZO schvaluje podání žádosti pod názvem „Oprava komunikace Janov nad Nisou 2018“ do Dotačního fondu: Program 2.1 - Program obnovy venkova ve výši 620.000,- Kč požadovaná výše dotace je 186.000,-. Vlastní podíl bude hrazen z prostředků rozpočtu roku 2018, kde je s opravou počítáno v paragrafu 2212 Silnice, v rozpočtu roku 2018 je alokována částka na celou opravu.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h