Usnesení - 05.09.2012

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 5. září 2012

Usnesení č. 46/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 1437/12 k. ú. Loučná nad Nisou – trvalý travní porost  o celkové výměře 2 736 m2 označené  dle GP č. 262-641/2012 jako ppč. 1437/12 o výměře 1368 m2 manželům P. a V. B., bytem ….. za cenu 704 520,- Kč s tím, že s kupní smlouvou bude zároveň uzavřena smlouva o zřízení práva předkupního na dobu pěti let ode dne zápisu vkladu práva předkupního jako práva věcného do katastru nemovitostí se závazkem dle usnesení č. 12/2006.

Usnesení č. 47/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku ppč. 1045/12 k.  ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost  o  výměře 263 m2  paní D. P., bytem ….. za cenu 81. 267,- Kč.

Usnesení č. 48/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 520/3 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o výměře 112 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2.

Usnesení č. 49/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 296/3 k. ú. Janov nad Nisou a navrhuje minimální kupní cenu u stpč. 587/3 300,- Kč/m2 a u ppč. 296/3 500,- Kč/m2.

Usnesení č. 50/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné konunikační sítě na pozemku stpč. 403 a ppč. 300/1 k. ú. Hraničná nad Nisou pro Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle, IČ: 601 93 336. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm.

Usnesení č. 51/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhasí s vypracováním znaleckého posudku na studny na pozemcích ppč. 647/14 k. ú. Hraničná nad Nisou a ppč. 1488 k. ú. Loučná nad Nisou.

Usnesení č. 52/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vpracováním znaleckého posudku objektu č. p. 104 v Hraničné.

Usnesení č. 53/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s žádostí obce o bezúplatný převod pozemku od Pozemkového fondu ČR.

Obec KÚ Parc. Číslo druh pozemku výměra  m2

Janov n. N. Janov n. N. 226/3 trvalý travní porost 237.

Usnesení č. 54/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s žádostí obce o úplatný převod části pozemku od Pozemkového fondu ČR.

Obec KÚ Parc. Číslo druh pozemku výměra  m2

Janov n. N. Janov n. N. 56/7 ostatní plochat 4 171.

Usnesení č. 55/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtové změny:

OdPa

Pol

ÚZ

P

4222

+100.000,-

dotace na územní plán

3635

6119

+100.000,-

územní plán

P

4122

+306.452,-

dotace ZŠ

32533123

P

4122

+ 54.080,-

dotace ZŠ

32133123

3113

5336

+306.452,-

dotace ZŠ

32533123

3113

5336

+54.080,-

dotace ZŠ

32133123

P

4122

+10.000,-

dotace – jarmark

6171

5169

+10.000,-

jarmark

6171

5154

- 32.000,-

vodojemy – elektřina

2310

5154

+32.000,-

vodojemy – elektřina

P

1112

-100.000,-

daň z příjmů ze SVČ

P

1211

-200.000,-

DPH

P

1039

2111

+560.000,-

Příjmy z prodeje lesů

P

2219

2111

+70.000,-

Příjmy z parkoviště rok 2011

P

3113

2122

+50.000,-

škola vratka za odpisy

P

3639

3111

+400.000,-

prodej majetku obce

1039

5169

+170.000,-

lesní hospodářství

2212

5169

+120.000,-

silnice nákup služeb

2212

5171

+460.000,-

silnice opravy

V

6171

5221

+30.000,-

Janovská o. p. s. dotace za rok 2011

Usnesení č. 56/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou a) zřizuje Osadní výbor Vyšehrad, b) určuje členy osadního výboru -  p. Michala Kuthana, p. Petra Kleina, p. Davida Jelínka, pí. Marii Klémovou a pí. Blanku Houfkovou a za c) volí předsedu Osadního výboru Vyšehrad p. Petra Kleina.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

zapsala: Jelínková Lenka

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h