Usnesení - 16.12.2009

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 16. prosince 2009

Usnesení č. 79/2009

ZO Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí roku 2010 a to na  27. 1., 24. 2., 31. 3., 28. 4., 26. 5., 23. 6./2010

Usnesení č. 80/2009

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním znaleckého odhadu na nemovitost na stpč. 365 k. ú. Loučná nad Nisou.

Usnesení č. 81/2009

ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na zemní kabelové vedení NN přes pozemek ppč. 174/9 k. ú. Hraničná nad Nisou za  účelem zřízení přípojky el. energie pro pozemek p.č. 174/19 v katastrálním území Hraničná nad Nisou pro majitele pozemku ppč. 174/19 k. ú. Hraničná nad Nisou za jednorázový poplatek 2. 900,- Kč.

Usnesení č. 82/2009

ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku ppč. 1381/5 k. ú. Janov nad Nisou a ppč. 730 k. ú. Bedřichov ve  vlastnictví Povodí Labe, s. p.  pro Obec Janov nad Nisou na umístění vodovodu a kanalizace a vstupování na pozemky ppč. 1381/5 k. ú. Janov nad Nisou a ppč. 730 k. ú. Bedřichov za účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami, revizemi, rekonstrukcí apod.

Usnesení č. 83/2009

ZO  Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy s fy. Stavby Koláček s. r. o., IČ 286 70779, Bedřichov 314, předmětem které je pozemek stpč. 145/5k. ú. Janov nad Nisou – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 162 m2, který fy. Stavby Koláček s. r. o. daruje Obci Janov nad Nisou.

Usnesení č. 84/2009

ZO Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtové změny:

P 4113 17.669 54190001 dotace ZŠ

P 4116 300.374 54515370 dotace ŽŠ

V 3113 6121 17.669 54190001

V 3113 6121 300.374 54515370

V 3113 6121 -35339

V 3113 6121 +35339 54100000 obec vlastní podíl

P 4113 11.624 54190001 dotace kanalizace

P 4116 197.599 54515309 dotace kanalizace

P 4213 1.615.952 54190877 dotace kanalizace

P 4216 27.471.177 54515825 dotace kanalizace

V 2321 6121 11.624 54190001

V 2321 6121 197.599 54515309

V 2321 6121 1.615.952 54190877

V 2321 6121 27.471.177 54515825

V 2321 6121 -3.255.151

V 2321 6121 +3.255.151 54100000 obec vlastní podíl

P 4116 -50.668 36514008 vratka – Czech Point

V 6171 5137 -50.668 36514008 vratka – Czech Point

V 6171 5137 +4.998 36100000 oprava ÚZ u Czech Point

V 6171 5137 -4.998

V 6171 5169 +150 36100000 oprava ÚZ u  Czech Point

V 6171 5169 -150

Usnesení č. 85/2009

ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu provedením případných rozpočtových změn, které by nastaly na konci roku 2009. Zastupitelstvu obce pak budou dány na vědomí na příštím zasedání ZO v lednu 2010.

Usnesení č. 86/2009

ZO Janov nad Nisou schvaluje rozpočtové provizorium ve výši 5. 300. 000,- Kč ( cca 1/12 roku 2009 ) na krytí nejnutnějších výdajů do doby schválení rozpočtu na rok 2010.

Usnesení č. 87/2009

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zvýšením nájemného z bytů dle ustanovení zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů od 1. 4. 2010 takto:

u standardních bytů:

-u bytů, kde nájemník doposud platí 15,08  Kč/m2 o 95,95 %,  tj.  29,55  Kč/m2

-u bytů, kde nájemník doposud platí 16,86 Kč/m2 o 75,27  %, tj.  29,55 Kč/m2

-u bytů, kde nájemník doposud platí 18,35 Kč/m2 o 61,03  %, tj.  29,55 Kč/m2

-u bytů, kde nájemník doposud platí 20,20 Kč/m2 o 46,29  %, tj.  29,55 Kč/m2

u bytů se sníženou kvalitou:

-u bytů, kde nájemník doposud platí 14,06 Kč/m2 o 89,18  %, tj. 26,60 Kč/m2

Usnesení č. 88/2009

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 71/2009 ve znění: ZO Janov nad Nisou schvaluje  cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu pro území Obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 89/2009

ZO Janov nad Nisou schvaluje nový cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu pro území Obce Janov nad Nisou z důvodu navýšení DPH od 1. 1. 2010 z 9%  na 10%.

Usnesení č. 90/2009

ZO Janov nad Nisou schvaluje, že zaměstnancům není v době služební cesty vypláceno stravné.

Usnesení č. 91/2009

ZO Janov nad Nisou odvolává z funkce člena správní rady Janovské o. p. s. pana Radka Jelínka a na jeho místo na návrh TJ Sokol Janov n. N. jmenuje pana Romana Vitvara.

Mgr. Daniel David
starosta obce

p. Jaroslav Hrabák
místostarosta obce