Zápis - 24.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 10. listopadu 2010

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno dosavadním starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.01 hodin za přítomnosti  8 členů ZO (chybí Ing. Radek Jelínek - rodinné důvody)

- před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle §53 zákona č. 491/2001Sb, o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění

- Mgr. Daniel David konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a to v souladu s §91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

- Mgr. David informuje přítomné o rezignaci MUDr. Milana Kvasničky na mandát zastupitele, další v pořadí byla pí Renata Mádlová, která byla vyzvána k přijetí mandátu a mandát přijala

- předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu, před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu

- předsedající Mgr. Daniel David přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji” a podpisem na připraveném archu

- všichni přítomní zastupitelé slib složili a stvrdili svým podpisem na připraveném archu (příloha č.2)

- Mgr. David konstatuje, že žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

- přesedající konstatoval, že dnešní zapisovatelkou zápisu bude pí. Jelínková Lenka a jako ověřovatele zápisu navrhl:

- Ing. Jana Zelenku   - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Ing. Zelenka byl schválen ověřovatelem zápisu

- a jako druhého ověřovatele zápisu navrhuje Mgr. David p. Martina Líbala -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL  0

-  p. Líbal byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

3. Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání - nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

1. Zahájení

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu

4. Volba starosty a místostarosty - veřejně nebo tajně (v případě tajného hlasování je nutné zvolit volební komisi)

a) určení počtu místostarostů

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

d) volba starosty

e) volba místostarosty

5. Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) volba předsedy finančního výboru

b) volba předsedy kontrolního výboru

6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce

7. Diskuse

8. Závěr

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0 

  - program dnešního jednání byl schválen

4. Volba starosty a místostarosty

a) určení počtu místostarostů

- předsedající Mgr. Daniel Davidnavrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu a dotazuje se přítomných zastupitelů zda má někdo jiný návrh - nikdo nemá, Mgr. David tedy navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje zvolení jednoho místostarosty.”  a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL  0

  - návrh Mgr. Daniela Davida  byl schválen

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

- Mgr. David navrhuje jednoho člena zastupitelstva obce jako uvolněného a to starostu obce - nikdo nemá námitek

- Mgr. David navrhuje usnesení:„Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu s § 84odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.”  a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL  0

  - návrh Mgr. Daniela Davida  byl schválen

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

- Mgr. David navrhuje způsob volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním - nikdo nemá jiný návrh

- Mgr. David tedy konstatuje, že volba  starosty a místostarosty obce bude veřejná a o kandidátech se bude hlasovat podle pořadí v jakém byli navrženi

- předsedající dále upozornil zastupitele, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty

d) volba starosty

- předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty

- pí. Renata Mádlová navrhuje Mgr. Daniela Davida - přijímá

- nikdo nemá jiný návrh

- Mgr. Daniel David dává tedy návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou volí starostu obce Mgr. Daniela Davida.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL  0

  - návrh pí. Renaty Mádlové  byl schválen

- nově zvolený starosta obce děkuje všem zastupitelům za projevenou důvěru

e) volba místostarosty

- předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty

- p. Michal Surkov navrhuje pí. Renatu Mádlovou - přijímá

- nikdo nemá jiný návrh

- Mgr. Daniel David dává tedy návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou volí místostarostku obce pí. Renatu Mádlovou.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL  0

  - návrh p. Michala Surkova  byl schválen

5. Zřízení finančního a kontrolního výboru

- Mgr. David úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§ 117 odst.2 a § 84 odst. 2 písm. l zákona o obcích), neboť funkční období výborů předchozího ZO zaniklo spolu s bývalým zastupitelstvem

- dále informuje, že předsedou výboru může být pouze člen zastupitelstva, členové výboru nemusí být zároveň členové zastupitelstva a počet členů výborů musí být vždy lichý a musí mít nejméně 3 členy

- Mgr. David tedy navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Daniela Davida  byl schválen

a) volba předsedy finančního výboru

- Mgr. David vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru

- pí. Renata Mádlová navrhuje Ing. Radka Jelínka, který je nepřítomen na jednání

- nikdo nemá jiný návrh

- Mgr. Daniel David konstatuje, že mu Ing. Radek Jelínek předal prohlášení, ve kterém přijímá mandát v zastupitelstvu obce a zároveň v prohlášení sděluje, že pokud bude navržen na funkci předsedy finančního výboru tak je ochoten tuto funkci vykonávat

- Mgr. Daniel David dává tedy návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou volí předsedou finančního výboru Ing. Radka Jelínka.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- návrh pí Renaty Mádlové  byl schválen 

b) volba předsedy kontrolního výboru

- Mgr. David vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru

- Ing. Olga Hatašová navrhuje Mgr. Adama Kulicha - přijímá

- nikdo nemá jiný návrh

- Mgr. Daniel David dává tedy návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou volí předsedou kontrolního výboru Mgr. Adama Kulicha.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- návrh Ing. Olgy Hatašové byl schválen  

6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce

-  Mgr. Daniel David navrhl přítomným zastupitelům, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována odměna ve výši 360,- Kč měsíčně

- nikdo nemá jiný návrh

- Mgr. David tedy dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 360,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI   0 ZDRŽEL  0

 - návrh Mgr. Daniela Davida  byl schválen  

-  Mgr. Daniel David navrhl dle § 77 odst. 2 zákona o obcích přítomným zastupitelům též měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce a to ve výši 7.509,- Kč

- nikdo nemá jiný návrh

- Mgr. David tedy dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 7.509,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL  0

  - návrh Mgr. Daniela Davida  byl schválen  

- dále Mgr. Daniel David navrhl v souladu se zákonem o obcích odměnu předsedům výborů a komisí a to měsíční odměnu ve výši 1.120,- Kč

- nikdo nemá jiný návrh a proto dává Mgr. David návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výborů a komisí ve výši 1.120,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL  0

  - návrh Mgr. Daniela Davida  byl schválen

- Dále si Mgr. Daniel David dovoluje navrhnout přítomným zastupitelům, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna

- přítomní zastupitelé souhlasí a Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.” a o svém návrhu dává hlasovat 

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL  0

  - návrh Mgr. Daniela Davida  byl schválen

7. Diskuse

- starosta obce upozorňuje přítomné zastupitele, že v materiálech na jednání dostali k prostudování návrh jednacího řádu zastupitelstva obce a žádá je, aby si do příštího jednání k němu připravili případné dotazy či návrhy, aby se mohl schválit nový jednací řád

- dále Mgr. David informuje zastupitele a přítomné občany o Dnech otevřených dveří základní školy, která slaví 125 let od jejího založení, Den otevřených dveří je 26. - 27. 11. 2010

- Mgr. Daniel David si dovoluje navrhnout zastupitelům datum příštího jednání ZO a to na 24. 11. 2010

- zastupitelé souhlasí

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje příští jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 24. 11. 2010 od 17.00 hodin.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL  0

  - návrh Mgr. Daniela Davida  byl schválen

- o b č a n é

- p. Vitvar se ptá, zda by nemohl být na webových stránkách obce Janov nad Nisou vyvěšován zápis dříve, než je tomu doposud

- starosta odpovídá, že zápis je vyvěšován až po té, co je podepsán ověřovateli a zastupitelstvo ho na dalším jednání schválí a dodává, že to, co je důležité, je vždy schváleno usnesením a to je vyvěšeno vždy do 10 dnů na elektronické i venkovní úřední desce

- p. Hanzlovič se ptá, zda by nebylo lepší, aby jednání zastupitelstva se přesunuli ze středy na pátek večer, jako důvod udává, že by se mohlo účastnit jednání více lidí a rekreanti

- starosta odpovídá, že dle jeho názoru jsou středy vyhovující, ale nechává to na zvážení zastupitelů do příštího jednání zastupitelstva

8. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání ustavujícího  zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  v  17.30 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: Ing. Jan Zelenka, p. Martin Líbal

zapsala: Jelínková Lenka

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h