Zápis - 14.10.2009

Zápis z  8. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 14. října 2009

1.  Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.05 hodin za přítomnosti  8 členů ZO (chybí Marie Blahoutová)

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje Ing. Ivo Richtera - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Ing. Richter byl schválen ověřovatelem zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu MUDr. Milana Kvasničku -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL  0

-  MUDr. Kvasnička byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise p. Rudolfa Kouta - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- p. Kout byl  schválen  členem návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise Mgr. Pavla Pilze - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- Mgr. Pilz byl schválen druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Usnesení č. 50, 51/2009 – trvá

Usnesení č. 52, 53, 54/2009 – splněno

Schválení zápisu z minulého zasedání

-Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO – nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 9. září 2009 MUDr. Milan Kvasnička  a Mgr. Jana Tomešová také nedodali žádné připomínky

-  Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání – nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m : 

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2) Prodej majetku obce

3) Projednání záměrů pro zpracování nového ÚP

4) Změna Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, p. o.

5) Vyhodnocení oslav Janovský jarmark

6) Různé a interpelace

7) Závěr

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program dnešního jednání byl schválen

2. Prodej majetku obce

- návrh prodeje částí pozemku ppč. 219/4 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 761 m2  - ostatní plocha (v ÚP zastavitelná plocha), označené dle nového GP č. 976-696/2009 jako 219/6 o výměře 44 m2 

- zájemce je Petr Bujárek, trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 160

- geometrický plán byl dodán

- komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 250,- Kč/ m2 a jistinu ve výši 1.100,- Kč

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje části pozemku ppč. 219/4 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 761 m2 – ostatní plocha (v ÚP zastavitelná plocha) označené dle nového GP č. 976-696/2009 jako 219/6 o výměře 44 m2 a a navrhuje cenu 250,- Kč/m2 a jistinu ve výši 1.100,- Kč. " a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost Společenství vlastníků Janov nad Nisou 452,  IČO 25463527, Janov nad Nisou č. p. 452 o prodej:

û pozemku ppč. 537 v k. ú. Janov n. N.  - trvalý travní porost o celkové výměře 207 m2, 

û části ppč 1382/1 k. ú. Janov nad Nisou – vodní plocha o celkové výměře 156 m2 označené dle nového GP č. 978-185/2009 jako 1382/4 o výměře 56 m2

û části ppč. 538/1 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o celkové výměře 102 m2 a části ppč. 538/2 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o celkové výměře 159 m2,  označené dle nového GP č. 978-185/2009 jako ppč. 538/1 o výměře 78 m2

-  geometrický plán byl dodán

- komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 250,- Kč/ m2 a jistinu ve výši 8.500,- Kč

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje pozemku ppč. 537 v k. ú. Janov n. N.  - trvalý travní porost o celkové výměře 207 m2, části ppč 1382/1 k. ú. Janov nad Nisou – vodní plocha o celkové výměře 156 m2 označené dle nového GP č. 978-185/2009 jako 1382/4 o výměře 56 m2  a části ppč. 538/1 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o celkové výměře 102 m2 a části ppč. 538/2 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o celkové výměře 159 m2,  označené dle nového GP č. 978-185/2009 jako ppč. 538/1 o výměře 78 m2 a navrhuje cenu 250,- Kč/m2 a jistinu ve výši 8.500,- Kč.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

3. Projednání záměrů pro zpracování nového ÚP

- Mgr. David předkládá zastupitelům jednotlivé návrhy záměrů pro zpracování nového  Územního plánu obce Janov nad Nisou

- po shlédnutí všech záměrů se starosta obce dotazuje přítomných zastupitelů, zda mají nějaké výhrady k těmto navrženým záměrům – nikdo nemá

- Mgr. Daniel David dává tedy návrh usnesení v tomto znění: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje tyto záměry pro zpracování nového  Územního plánu obce Janov nad Nisou na pozemcích – případně jejich částech :

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 1

  - návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- vyřazené záměry pro zpracování nového  Územního plánu obce Janov nad Nisou jsou :

4. Změna Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, p. o.

- Mgr. Jana Tomešová informuje přítomné zastupitele, že je od 1. 4. 2009  změna zákona č. 250/2000 Sb. a na základě této změny musela být upravena Zřizovací listina Základní školy a Mateřské školy Janov nad Nisou, příspěvkové organizace

- návrh Zřizovací listiny měli zastupitelé možnost prostudovat v materiálech na jednání

- starosta obce se dotazuje, zda má někdo připomínky k návrhu nové Zřizovací listiny – nikdo nemá, dává tedy návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Zřizovací listinu Základní školy a Mateřské školy, příspěvkové organizace.“ a o svém návrhu dává hlasovat

  hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

  - návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- v 18.00 hodin odchází Ing. Radek Jelínek – 7 členů ZO

5. Vyhodnocení oslav Janovský jarmark

- Mgr. Daniel David děkuje p. Davidovi Jelínkovi, p. Michalovi Surkovovi a p. Hynkovi Pulcovi za organizaci a přípravu Janovského jarmarku a oslav u příležitosti oslav 100 let povýšení Janova n. N. na Městys a navrhuje jim odměnu ve výši 5.000,- Kč, zároveň vyzývá přítomné organizátory, aby si přišli převzít medaili, která byla k této příležitosti vyrobena a slavnostně jim jí předává

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu p. Davidovi Jelínkovi, p. Michalovi Surkovovi a p. Hynkovi Pulcovi za organizaci a přípravu Janovského jarmarku a oslav u příležitosti oslav 100 let povýšení Janova n. N. na Městys ve výši 5.000,- Kč.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

  - návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

6. Různé a interpelace

- Mgr. David předkládá zastupitelům žádost o spolufinancování mateřské školy speciální Jablonec nad Nisou, se sídlem Palackého 37

- Mgr. David navrhuje uhrazení 50% neinvestičních nákladů tak, jak to bylo i minulých letech a navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uhrazením 50%  neinvestičních nákladů na děti trvale bydlící v obci Janov nad Nisou, při umístění do Mateřské školy speciální na základě lékařského vyšetření.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

  - návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- dále Mgr. David předkládá zastupitelům žádost ředitelky Jizerské o. p. s. o finanční příspěvek pro úpravu tratí Jizerské lyžařské magistrály ve výši 90.000,- Kč

- přítomná ředitelka Jizerské o. p. s. Milena Jelínková veřejně děkuje zastupitelům za dosavadní pomoc a finanční příspěvky v minulých letech a žádá zastupitele, jestli by bylo možné ještě navýšit finanční příspěvek

- starosta obce informuje zastupitele, že obec na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR  dostala část pokuty, která byla uložena společnosti Stavby silnic a železnic, a. s. za svážení sněhu v Jizerkách  a to ve výši 40.000,- Kč, navrhuje tyto peníze věnovat Jizerské o. p. s . - zastupitelé souhlasí

- Mgr. David tedy navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s finančním příspěvkem Jizerské o. p. s.  pro úpravu tratí Jizerské lyžařské magistrály ve výši 130.000,- Kč.“ a o svém návrhu dává hlasovat 

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

  - návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- starosta obce dále předkládá žádost paní Moniky Bilé, trvale bytem Hraničná 180, Janov nad Nisou o přepsání nájemní smlouvy obecního bytu v Hraničné č. p. 180  na svého syna Jiřího Bilého, paní Bilá jako důvod uvádí to, že jsou v současné době v bytě bez elektřiny, protože na svém minulém bydlišti Hraničná č. p. 216 zanechala nedoplatek na elektrické energii ve výši 21.000,- Kč a ČEZ jí nedovolí nové odběrné místo, zatímco synovi by ho povolila

- starosta obce navrhuje nevyhovět paní Bilé se změnou nájemní smlouvy, zastupitelé s návrhem starosty souhlasí

7. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 8. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou v 18:15 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

ověřovatelé: Ing. Ivo Richter, MUDr. Milan Kvasnička 

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h