Usnesení - 02.10.2019

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 2. října 2019

Usnesení č. 77/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje pozemku stpč. 253 – zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře 169 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou.

Usnesení č. 78/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 957/2 – trvalý travní porost o výměře 26 m2 v k. ú. Janov nad Nisou panu P. L. za cenu 13.000,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 79/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 1087/7 – trvalý travní porost o výměře 2 399 m2 v k. ú. Janov na Nisou obálkovou metodou za minimální kupní cenu 202.000,- Kč. Termín dodání obálek je do 6. 11. 2019 do 17,00 hodin na OÚ Janov nad Nisou.

Usnesení č. 80/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 898/5 - zahrada o výměře 108 m2 v k.ú. Janov nad Nisou panu J. S. a paní M. H. za cenu 49. 248,- Kč + DPH v zákonné výši. Cena bude dále obsahovat cenu za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1.272,- Kč.

Usnesení č. 81/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 898/12 - ostatní plocha, sportoviště a rekr. plocha o výměře 315 m2 v k. ú. Janov nad Nisou a pozemku ppč. 898/13 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 237 m2 v k. ú. Janov nad Nisou společnosti Malla Group, s.r.o., Vnější 878/26, 141 00 Praha, IČ: 24681172 za cenu 314. 640,- Kč + DPH v zákonné výši. Cena bude dále obsahovat cenu za vyhotovení znaleckých posudků ve výši 2.544,- Kč.

Usnesení č. 82/2019

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemků ppč. 1610/2, 1610/5, 1620/1 a stpč. 579 k. ú. Loučná n. N.

Usnesení č. 83/2019

ZO Janov nad Nisou souhlasí s odkoupením části pozemku ppč. 204 – zahrada o celkové výměře 634 m2 označené dle geometrického plánu č. 642-197/2019 jako 204/3 o výměře 72 m2 od pana L. K. za cenu 14.400,-Kč.

Usnesení č. 84/2019

ZO schvaluje následující rozpočtová opatření č 7/2019

OdPa Pol
V 3745 5139 - 478.555
V 3745 5321 478.555
V 6171 5011 40.000
V 6171 5031 2.500
V 6171 5032 1.800
V 3613 6121 4.000.000
V 6409 5223 100.000
V 6171 6121 - 4.144.300

Příjem celkem: 0

Výdej celkem: 0

Usnesení č. 85/2019

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje vypsání podlimitní veřejné zakázky na akci „ Rekonstrukce domu č.p. 239 Janov nad Nisou“.

b) schvaluje závazek profinancování projektu „ Rekonstrukce domu č.p. 239 Janov nad Nisou“ v letech 2019-2020.

Usnesení č. 86/2019

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou stanovuje celkový počet zaměstnanců obce Janov nad Nisou zařazených do obecního úřadu Janov nad Nisou na 8 s tím, že na dobu určitou listopad a prosinec 2019 bude počet zaměstnanců obce v obecním úřadě 9.

Usnesení č. 87/2019

ZO Janov nad Nisou

a) rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 100.000,- Kč na akci „Oprava opěrných zdí a schodů v areálu pomníku padlým z 1. světové války“, Římskokatolické farnosti Janov nad Nisou.

b) schvaluje smlouvu o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce mezi Obcí Janov nad Nisou a Římskokatolickou farností Janov nad Nisou.

Usnesení č. 88/2019

ZO Janov nad Nisou

a) rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 90.000,- Kč na akci „Jizerská magistrála 2019/2020“, Jizerské o.p.s.

b) schvaluje smlouvu o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce mezi Obcí Janov nad Nisou a Jizerskou o.p.s. na projekt „Jizerská magistrála 2019/2020“ a pověřuje místostarostku podpisem smlouvy.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h