Usnesení - 25.01.2017

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 25. ledna 2017

Usnesení č. 1/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje rozpočet na rok 2017 jako schodkový.

Takto schválený rozpočet představuje:

Usnesení č. 2/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 627/4 – lesní pozemek o celkové výměře 27.682 m 2 v k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1243-249/2016 jako 627/5 o výměře 341 m 2 paní B. K. a panu F. K., oba trvale bytem Praha za cenu 43. 139,- Kč.

Usnesení č. 3/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4005606/003 na ppč. 1437/5 a 1744 k. ú. Loučná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 za cenu 9.500,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 4/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje „Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce Janov na Nisou 2017 – projekty“.

Usnesení č. 5/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje podmínky a Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci včetně povinných příloh k předkládání žádostí na rok 2017 – Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2017 s předpokládanou částkou k rozdělení ve výši 90.000,- Kč.

Usnesení č. 6/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje zapojení obce Janov nad Nisou do projektu Mikroregion Jizerské hory – Městský kamerový dohlížecí systém, který bude Mikroregion Jizerské hory realizovat v rámci Programu prevence kriminality MV ČR v roce 2017.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h