Zápis - 15.02.2023

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou konaného dne 15. února 2023

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Petra Davidová, Ing. Radek Jelínek, Pavel Kittel, Mgr. Adam Kulich, Renata Mádlová, Lucie Petzová, Pavel Pěnička, Vendula Pospíšilová

1. Zahájení.

Jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti 8 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Davidová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Pěnička byl zvolen ověřovatelem zápisu

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Kittel byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Mgr. Kulich byl zvolen členem návrhové komise

v 17,03 hodin přichází Ing. Jelínek -- 9 členů

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

Usnesení č. 1/2023 -- v platnosti
Usnesení č. 2/2023 - trvá
Usnesení č. 3/2023 - splněno
Usnesení č. 4/2023 -- splněno
Usnesení č. 5/2023 - splněno
Usnesení č. 6/2023 - splněno
Usnesení č. 7/2023 - splněno
Usnesení č. 8/2023 - v platnosti
Usnesení č. 9/2023 - trvá
Usnesení č. 10/2023- splněno
Usnesení č. 11/2023 - splněno
Usnesení č. 12/2023 - splněno
Usnesení č. 13/2023- splněno
Usnesení č. 14/2023 - splněno
Usnesení č. 15/2023- splněno
Usnesení č. 16/2023 - splněno

Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu - pí Pospíšilové a Ing. Jelínka zda mají připomínky k minulému zápisu -- nemají, ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

Schválení programu

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu

- zastupitelé nemají připomínky

- Mgr. David dává hlasovat o programu v tomto pořadí:

1. Zahájení (prezentace, volba ověřovatelů, volby návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu zasedání ZO, schválení programu)

2. Majetkové operace

3. Stanovení cen vodného a stočného pro rok 2023 (Hrabětice, Hraničná č.p. 180)

6. Různé

7. Závěr

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Majetkové operace.

* Návrh prodeje pozemku ppč. 308/4 -- trvalý travní porost v k. ú. Janov nad Nisou o výměře 8 m2

Zájemce: K. Ch.

Vyjádření komise: komise prodej nedoporučuje z důvodu, že pozemek více zasahuje do obecního pozemku (cesty).

- zastupitelé souhlasí s komisí

* Prodej pozemků: ppč. 356/20 -- trvalý travní porost v k. ú. Janov nad Nisou o výměře 254 m2, ppč. 356/15 -- trvalý travní porost v k. ú. Janov nad Nisou o výměře 65 m2 a ppč. 360/2 -- trvalý travní porost v k. ú. Janov nad Nisou o výměře 61 m2.

Zájemce: I. Š.

Byl vypracován znalecký posudek, cena dle znaleckého posudku činí 181.830,- Kč.

Zveřejněno bylo od 27. 1. 2023 do 11. 2. 2023

Jistina byla uhrazena

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 356/20 -- trvalý travní porost v k. ú. Janov nad Nisou o výměře 254 m2 a ppč. 356/15 -- trvalý travní porost v k. ú. Janov nad Nisou o výměře 65 m2 panu I. Š. za cenu 181. 830,- Kč.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 17 bylo schváleno

* Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti č. j. OLP/100/2023 na zřízení a provoz stavby „Nové veřejné prostranství Janov nad Nisou -- sjezd na stpč. 546 k. ú. Janov nad Nisou z krajské silnice III/29029" pro Obec Janov nad Nisou, IČO: 00262358, Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou za cenu 1. 500,- Kč + DPH v zákonné výši.

Vyjádření komise: komise doporučuje uzavření smlouvy.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti č. j. OLP/100/2023 na zřízení a provoz stavby „Nové veřejné prostranství Janov nad Nisou -- sjezd na stpč. 546 k. ú. Janov nad Nisou z krajské silnice III/29029" pro Obec Janov nad Nisou, IČO: 00262358, Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou za cenu 1. 500,- Kč + DPH v zákonné výši.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 18 bylo schváleno

3) Stanovení cen vodného a stočného pro rok 2023 (Hrabětice, Hraničná č.p. 180)

- Mgr. David informuje přítomné zastupitele o nákladech na vodné a stočné za rok 2022, na zastupitelstvu je teď schválit cenu vodného a stočného na rok 2023.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje náklady na vodné v roce 2022 ve výši 28,60 Kč/m3 bez DPH a náklady na stočné v roce 2022 ve výši 29,14 Kč/m3 bez DPH.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 19 bylo schváleno

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2023 ve výši - vodné 30,60 Kč bez DPH (33,66 Kč/m3 s DPH) a stočné 31,18 Kč bez DPH (34,30 Kč/m3 s DPH).

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 20 bylo schváleno

6. Různé

- Mgr. David informuje zastupitele, že v Dotačním fondu byl vypsán program 2.1 program obnovy venkova, ve kterém by obec mohla požádat o dotaci na výměnu povrchu multifunkčního sportovního hřiště u sokolovny.

- v případě, že bude vypsán vhodnější dotační titul, může obec požádat později o ten.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje podání žádosti pod názvem „Výměna povrchu multifunkčního sportovního hřiště v areálu Janovské sokolovny" do Dotačního fondu: Program 2.1 -- Program obnovy venkova ve výši 1. 400. 000,- Kč, požadovaná výše dotace je 300.000,- Kč. Vlastní podíl bude hrazen z prostředků rozpočtu roku 2023, kde je s opravou počítáno. V rozpočtu roku 2023 je alokována částka na celou opravu.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 21 bylo schváleno

- Mgr. David sděluje zastupitelům, že Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou schválilo usnesením číslo ZM/9/2023 dne 19. 1. 2023 Akční plán na rok 2023 ke 4. komunitnímu plánu sociálních a navazujících služeb Jablonecka na období 2020 -- 2023.

- zastupitelé toto berou na vědomí

7. Závěr.

V 17.20 hodin starosta obce Mgr. Daniel David ukončil 2. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: Mgr. Petra Davidová, p. Pavel Pěnička

zapsala: Milena Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h