Usnesení - 12.09.2007

Usnesení z  9. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 12. září 2007

Usnesení č. 65/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou jmenuje členy do správní rady Janovské o. p. s. Ing. Radka Jelínka, Romana Vitvara a Mgr. Daniela Davida a do dozorčí rady Jana Telenského, Ing. Petra Mlejnka a Ing. Pavla Šarkovského.

Usnesení č. 66/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se záměrem zveřejnit prodej pozemků ppč. 1337/2 k. ú. Janov n. N. o výměře 135 m2 a ppč. 431/4 k. ú. Janov n. N. o výměře 148 m2 a zároveň navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2.

Usnesení č. 67/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s rozdělením ppč. 588/12 k. ú. Janov n. N. dle předloženého nákresu.

Usnesení č. 68/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zpracováním znaleckého posudku na garáž na stpč. 574/2 v k. ú. Janov n. N.

Usnesení č. 69/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou vyhlašuje výběrové řízení na prodej ppč. 356/3 v k. ú. Janov n. N. o výměře 696 m2 s minimální kupní cenou 286. 752,- Kč. Termín dodání nabídek do 9. 10. 2007 do 14,00 hodin.

Usnesení č. 70/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou vyhlašuje výběrové řízení na prodej ppč. 431/7 v k. ú. Janov n. N. o výměře 2. 045 m2  s minimální kupní cenou 1. 053. 175,- Kč. Termín dodání nabídek do 9. 10. 2007 do 14,00 hodin.

Usnesení č. 71/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou vyhlašuje výběrové řízení na prodej části stpč. 326 v k. ú. Hraničná n. N. označené dle nového GP č. 436-602/2006 jako stpč. 326/2, části ppč. 267/2 v k. ú. Hraničná n. N. označené dle nového GP č.436-602/2006 jako část b)  a garáže na části stpč. 326 v k. ú. Hraničná n. N. označené dle nového GP č. 436-206/2006 jako 362/2 s minimální kupní cenou 104. 220,- Kč. Termín dodání nabídek do 9. 10. 2007 do 14,00 hodin.

Usnesení č. 72/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene jehož obsahem bude - právo vedení vodovodní přípojky přes část pozemku evidovaném v katastru nemovitostí jako  ppč. 158/12 v rozsahu 12 m2  v k. ú Hraničná nad Nisou  dle přiloženého geometrickém plánu č. 468-656/2007 a právo přístupu na uvedené pozemky ( v rozsahu přiloženého geometrického plánu pro věcné břemeno) za účelem zajišťování provozu, údržby, odstraňování poruch na vodovodní přípojce včetně případné rekonstrukce pro manžele Halamovi, Hraničná 234, Janov nad Nisou za jednorázový poplatek 600,- Kč.

Usnesení č. 73/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene jehož obsahem bude - právo vedení vodovodní přípojky přes část pozemku evidovaném v katastru nemovitostí jako ppč. 163/1 v rozsahu  7 m2  a ppč. 158/12 v rozsahu 2 m2  v k. ú Hraničná nad Nisou  dle přiloženého geometrickém plánu č. 468-656/2007 a právo přístupu na uvedené pozemky ( v rozsahu přiloženého geometrického plánu pro věcné břemeno) za účelem zajišťování provozu, údržby, odstraňování poruch na vodovodní přípojce včetně případné rekonstrukce pro paní M. Jelínkovou, Hraničná 229, Janov nad Nisou za jednorázový poplatek 450,- Kč.

Usnesení č. 74/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s  uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na ppč. 1335 k. ú.  Janov nad Nisou k zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na výše uvedené nemovitosti pro ČEZ Distribuci, a. s., Teplická 874//, Děčín za jednorázový poplatek 500,- Kč.

Usnesení č. 75/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se záměrem zveřejnit prodej částí ppč. 1737/6 k. ú. Loučná n. N. označených dle nového GP č. 239-99/2007 jako 1737/9 o výměře 121 m2 a 1737/10 o výměře 130 m2 a zároveň navrhuje minimální kupní cenu 20,- Kč/m2.

Usnesení č. 76/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje rozpočtovou změnu:

Usnesení č. 77/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou vyhlašuje XI. kolo půjček z Fondu rozvoje bydlení s termínem odevzdání žádostí o půjčku do 8. 10. 2007.

Usnesení č. 78/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením technického účtu p. Bohumíra Vašáka, trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 399 na půjčku z Fondu rozvoje bydlení u ČSOB, a. s. s následným vymáháním dlužné částky soudní cestou.

 

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h