Usnesení - 26.01.2011

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 26. ledna 2011

Usnesení č. 1/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje schodkový rozpočet s tím, že záporné saldo hospodaření ve výši 5.404.000,- Kč dorovnává zapojením položky 8115 stav finančních prostředků z minulých let. Konečná výše na příjmech je 20.783.500,- Kč a na výdajích 20.783.500,- Kč.

Usnesení č. 2/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje části ppč.  pozemku ppč. 56/30 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1329 m2 - zahrada označené dle geometrického plánu č. 1014-56/2010 jako 56/43 o výměře 302 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 250,- Kč/m2 .

Usnesení č. 3/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje pozemku ppč. 48/7  k. ú. Janov n. N. o výměře 32 m2 - zahrada a navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2 .

Usnesení č. 4/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení  pozemků ppč. 5/1, 5/2  a 12/1 k. ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 5/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem objektu č. p. 413 a stpč. 416 o výměře 89 m2  v k. ú. Janov nad Nisou paní Zdeňce Fajstaverové, trvale bytem ... za cenu 439.510,- Kč.

Usnesení č. 6/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje navržené změny Zakládací listiny Janovská o. p. s.

Usnesení č. 7/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou jmenuje Správní radu Janovské o. p. s. - za obec Janov nad Nisou Mgr. Daniela Davida a Bc. Pavla Zangeho a za TJ Sokol p. Romana Vitvara.

Usnesení č. 8/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou jmenuje Dozorčí radu Janovské o. p. s. - za obec Janov nad Nisou Ing. Pavla Šarkovského a za TJ Sokol p. Jana Telenského a Ing. Petra Mlejnka.

Usnesení č. 9/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Dodatek č. 2 k “Rámcové smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) z rozpočtu obce Janov nad Nisou”.

Usnesení č. 10/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje starostu obce a Kontrolní výbor k prověření užívání nájemních bytů v souladu s nájemní smlouvou.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h