OZV 3/2019 - o místním poplatku ze psů

OBEC JANOV NAD NISOU
ZASTUPITELSTVO OBCE JANOV NAD NISOU

Obecně závazná vyhláška obce Janov nad Nisou č. 3/2019, o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou se na svém zasedání dne 11.12.2019 usnesením
č. 123/2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Janov nad Nisou (dále též jen jako „obec“) touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).

 2. Správcem poplatku je obecní úřad.[1]

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).[2]

 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.[3]

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

 3. V ohlášení poplatník uvede[4]

  a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

  b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

  c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na osvobození od poplatku.

 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[5]

 5. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.[6]

Čl. 4

Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za jednoho psa: 200 Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele: 200 Kč

c) za jednoho psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let: 100 Kč

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let: 100 Kč

Čl. 5

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 15. února příslušného kalendářního roku.

 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 6

Osvobození

 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[7].

 2. Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození, nejde-li o údaj ohlašovaný podle čl. 3 odst. 3 písm. c) této vyhlášky.

 3. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.[8]

Čl. 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku ze psů, ze dne 15. prosince 2010.

Čl. 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

Ing. Daniel David
starosta

Renata Mádlová
místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:


[1] § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[2] § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

[6] § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

[7] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[8] § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h