Nařízení 1/2012 - vymezení zimní údržby

Obec Janov nad Nisou

Nařízení č. 1/2012, kterým se vymezuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování (zmírňování) závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků, a kterým se vymezují místní komunikace a chodníky, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou se na svém zasedání dne 10. 10. 2012 usnesením č. 61/2012 usnesla vydat na základě § 27 odst. 5 a § 27 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů toto nařízení:

Článek 1

Předmět úpravy

Tímto nařízením se stanovuje:

a) rozsah, způsob a časové lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti a ve schůdnosti místních komunikací a chodníků v obci Janov nad Nisou, které jsou vymezeny v příloze tohoto nařízení.

b) úseky místních komunikací a chodníků, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (neudržované úseky) na území obce Janov nad Nisou, které jsou vymezeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Stanovení zimního období

Pro účely tohoto nařízení začíná zimní období 1. 11. a končí 31. března následujícího roku.

Článek 3

Povinnosti odstranění závad ve sjízdnosti místních komunikací a ve schůdnosti chodníků a místních komunikací

Vlastník místní komunikace je povinen zajistit takový stav místní komunikace, který umožňuje jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou dopravně technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům.

Vlastník chodníku a místní komunikace je povinen zajistit takový stav této komunikace, který umožňuje bezpečný pohyb chodců, kterým je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům

Článek 4

Rozsah odstraňování závad ve sjízdnosti místních komunikací a ve schůdnosti chodníků a místních komunikací

Závady ve sjízdnosti se odstraňují na všech místních komunikacích na celém území obce Janov nad Nisou kromě těch místních komunikací nebo jejich úseků, které jsou vymezeny v příloze Nařízení č. 1/2012, na nichž se závady ve sjízdnosti neodstraňují.

Závady ve schůdnosti se odstraňují na všech chodnících a místních komunikacích (chodníky a vyznačené přechody pro chodce) na celém území obce Janov nad Nisou kromě těch chodníků a místních komunikací nebo jejich úseků, které jsou vymezeny v příloze Nařízení č. 1/2012, na nichž se závady ve schůdnosti neodstraňují.

Čl. 5

Způsob odstraňování závad ve sjízdnosti místních komunikací a ve schůdnosti chodníků a místních komunikací

Odstraňování (zmírňování) závad ve sjízdnosti místních komunikací a ve schůdnosti chodníků a místních komunikací lze mechanickými prostředky:

a) Odstranění sněhu (nebo náledí) se provádí následujícím způsobem:

- místní komunikace - vozovky: I. pořadí důležitosti se udržují v celé šíři, II. pořadí důležitosti se udržují minimálně v jednom jízdním pruhu

- chodníky: se prohrnují na šířku nejméně jednoho pruhu pro pěší tj. 0,80 m., na zastávkách hromadné dopravy v celé šířce a délce zastávky, na přechodech pro chodce v šíři nejméně 3 m.]

Článek 6

Lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti místních komunikací a ve schůdnosti chodníků a místních komunikací

Lhůty k odstranění (zmírnění) závad ve sjízdnosti místních komunikací a ve schůdnosti chodníků a místních komunikací se stanovují takto:

Lhůty pro odstranění nebo zmírnění závad

I. pořadí - do 6 hod. od zahájení.

II. pořadí - do 12 hod. od zahájení

Lhůty platí po dobu zimního období vyjma kalamitních situací, kdy rozhoduje krizový štáb obce Janov nad Nisou.

Článek 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce č. 6/1999 obce Janov nad Nisou „ O rozsahu, způsobu a lhůtách provádění zimní údržby na místních komunikacích na území obce“

Článek 8

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

 

Příloha nařízení č. 1/2012

1/ Pořadí důležitosti místních komunikací a chodníků při zmírňování závad, způsobených povětrnostními vlivy a jejich důsledky

I. pořadí důležitosti všechny chodníky a místní komunikace v těchto ulicích:

II. pořadí důležitosti: všechny chodníky a místní komunikace v těchto ulicích:

2/ Úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí se vymezují takto:

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h