Usnesení - 30.01.2013

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 30. ledna 2013

Usnesení č. 1/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s  uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 1337/1 k. ú. Janov nad Nisou (dle GP č. 1018-1598/2010) pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035 za celkovou finanční náhradu 9.680,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 2/2013

Zastupitelstvo obce zřizuje v rámci zajištění institucionálních předpokladů k realizaci Programu prevence kriminality v roce 2013 pracovní skupinu prevence kriminality v následujícím složení: manažer prevence kriminality Aleš Fiala - strážník obecní policie Janov nad Nisou, Lukáš Ruth - vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Jablonec nad Nisou – Mšeno, Vratislav Lelek - strážník obecní policie Janov nad Nisou, Daniel David - starosta obce Janov nad Nisou, Petr Šmaus - starosta obce Bedřichov.

Usnesení č. 3/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o financování projektu situační prevence v rámci Programu prevence kriminality v roce 2013 pro obec Janov nad Nisou. Název projektu: „Janov nad Nisou – kamera“.

Usnesení č. 4/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje Program prevence kriminality v roce 2013 pro obec Janov nad Nisou a souhlasí se spoluúčastí ve výši min. 10 % na realizaci tohoto programu i jednotlivých dílčích projektů.

Usnesení č. 5/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje Plán preventivních aktivit obce Janov nad Nisou na léta 2013-2014.

Usnesení č. 6/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje schodkový rozpočet s tím, že záporné saldo hospodaření ve výši 4.009.120,- Kč dorovnává zapojením položky 8115 stav finančních prostředků z minulých let. Konečná výše na příjmech je 21.005.720,- Kč a na výdajích 21.005.720,- Kč.

Usnesení č. 7/2013

Zastupitelstvo obce  Janov nad Nisou bere na vědomí rozpočtovou změnu za rok 2012 – dotace na prezidentské volby:

P

4111

1.000,-

98008

V

6115

5169

1.000,-

98008

Usnesení č. 8/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou:

a) schvaluje záměr zpracovat Program rozvoje obce Janov nad Nisou;

b) schvaluje způsob zpracování Programu rozvoj obce vlastními silami pod metodickým  vedením externího zpracovatele Ministerstva pro místní rozvoj;

c) schvaluje metodický postup zpracování, včetně navrženého harmonogramu dle důvodové zprávy;

d) schvaluje zřízení pracovní skupiny dle důvodové zprávy, včetně navrženého personálního  složení: Mgr. Daniel David, Ing. Radek Jelínek, Ing. Jan Zelenka, p. David Jelínek,  p. Josef Hanzlovič,  p. Pavel Khail a pí. Renata Mádlová

e) ukládá starostovi obce:

Usnesení č. 9/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se závěry šetření Kontrolního výboru ze dne 1. 11. 2012.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h