Zápis - 16.05.2007

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 16. května 2007

Přítomni: Mgr. Daniel David, Jaroslav Hrabák, Marie Blahoutová,  Mgr. Pavel Pilz, Ing. Radek Jelínek, Rudolf Kout, Mgr. Jana Tomeąová , MUDr. Milan Kvasnička

Omluveni: Ing. Ivo Richter

1.  Z a h á j e n í

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.05 hodin za přítomnosti  8 členů ZO

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje MUDr. Milana Kvasničku - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI  0 ZDR®EL  0

- MUDr. Kvasnička byl schválen ověřovatelem zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhou ověřovatelku zápisu pí. Blahoutovou -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDR®EL  0

-  pí. Blahoutová byla schválena druhou ověřovatelkou zápisu

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise p. Rudolfa Kouta  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

 hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDR®EL  0

- p. Kout byl  schválen  členem návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise Mgr. Janu Tomeąovou - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDR®EL 0

- Mgr. Tomeąová byla schválena druhou členkou návrhové komise

Kontrola usnesení

Schválení zápisu z minulého zasedání

-Mgr. David se dotazuje přítomných ověřovatelů zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 25. dubna 2007 Ing. Radka Jelínka a Mgr. Pavla Pilze  zda mají  nějaké připomínky k zápisu - nemají

-  Mgr. David konstatuje, ľe zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrľenému programu jednání -  nikdo nemá, dává tedy hlasovat o schválení programu zasedání v tomto znění:

P r o g r a m : 

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

  2. Kauza TOP-GUM

  3. Závěr

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDR®EL 0

- program dneąního jednání byl schválen

2. Kauza TOP-GUM

- Mgr. David čte výrok rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. 3. 2007, po té předává slovo advokátovi Mgr. Tomáąovi Pelikánovi, který zastupuje v kauze Top-gum obec Janov n. N.

- Mgr. Pelikán navrhuje, aby se obec Janov nad Nisou odvolala proti rozsudku k Vrchnímu soudu v Praze

- zastupitelé po krátké diskusi souhlasí

- Mgr. David dává návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s podáním odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. 3. 2007 pod spis. zn. 26Cm 76/2005-210.

- a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDR®EL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

3. Závěr

– starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 5. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  v  17.40 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

ověřovatelé: MUDr. Milan Kvasnička, Marie Blahoutová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h