Usnesení - 28.01.2009

Usnesení z  1. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 28. ledna 2009

Usnesení č. 1/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o  zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4 na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy včetně umístění zařízení distribuční soustavy - Hraničná, kabel NN IV-12-4002283-802 na ppč. 860 k. ú. Hraničná n. N. za celkovou finanční náhradu 1.000,- Kč.

Usnesení č. 2/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem ppč. 872/35 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 200 m2  - ostatní plocha a ppč. 307/2 v k. ú. Hraničná n. N. o výměře 581 m2  - ostatní plocha panu Zdeňku Hanwaldovi, trvale bytem Hraničná č. p. 36, Janov nad Nisou za cenu 71.122,- Kč s tím, že zároveň bude podepsána smlouva o zřízení věcného břemene na vedení plynárenského zařízení v majetku Obce Janov nad Nisou a právo přístupu k opravám a údržbě tohoto zařízení na pozemcích ppč. 845/7, 307/8 a 307/2 k. ú.  Hraničná n. N.

Usnesení č. 3/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zřízením věcného břemene na pozemku ppč. 307/2 k. ú. Hraničná n. N. na umístění "PZ" - STL plynovodu dle GP č. 496-785/2008.

Usnesení č. 4/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou bere na vědomí provedené rozpočtové změny:

P 4111 98193 -1.801,- vratka za volby

V 6115 5169 98193 -5.801,- oprava

V 6115 5029 98193 +4.000,- mzdy volby

V 6171 5329 -77.375,- oprava položky

V 6171 6349 +77.375,- příspěvek MJH.

Usnesení č. 5/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s realizací projektu zřízení nového pracoviště CZECH-POINT včetně 15% spolufinancování ve výši 14.089,05 Kč.

Usnesení č. 6/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje schodkový rozpočet s tím, že záporné saldo hospodaření ve výši 15.793.132,- Kč dorovnává zapojením položky 8115 – stav finančních prostředků z minulých let. Konečná výše na příjmech je 33.268.832,- Kč a na výdajích 33.268.832,- Kč.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h