Usnesení - 30.03.2016

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 30. března 2016

Usnesení č. 18/2016

ZO Janov nad Nisou

1) souhlasí s vypracováním GP na rozdělení pozemků ppč. 1371/1, 1368/1, 1362 vše k.ú. Janov nad Nisou ve vlastnictví obce Janov nad Nisou

2) pověřuje starostu jednáním o budoucí směně pozemků

Usnesení č. 19/2016

ZO Janov nad Nisou schvaluje zřízení níže vymezené pozemkové  služebnosti zatěžující pozemek, pozemkovou parcelu č. 1419/7, v k.ú. Loučná nad Nisou (dále jen „Služebný pozemek“), ve prospěch pozemku, stavební parcely č. 553, v k.ú. Janov nad Nisou.

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

2. Služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb. 

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení“ znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v  bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb“ znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k  tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 20/2016

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej objektu k bydlení č. p. 104 na st. p. 166, jiné stavby bez č. p. nebo bez č. e. na st. p. 398, pozemku st. p. 166 a pozemku st. p. 398 vše k. ú. Hraničná nad Nisou panu P. H., bytem …..  za cenu 2. 100.000,- Kč

Usnesení č. 21/2016

ZO Janov nad Nisou souhlasí:

1) s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti mezi P. B. jako povinnou ze služebnosti a obcí Janov nad Nisou jako oprávněnou ze služebnosti na pozemek pozemková parcela č. 1437/12, v katastrálním území Loučná nad Nisou, obec Janov nad Nisou, zapsané na listu vlastnictví č. 1126 (dále jen „Služebný pozemek“)

2) za předpokladu splnění podmínky zápisu Smlouvy o zřízení služebnosti mezi P. B. jako povinnou ze služebnosti a obcí Janov nad Nisou jako oprávněnou ze služebnosti do katastru nemovitostí, s neuplatněním svého práva odstoupit od kupní smlouvy a svého práva na smluvní pokutu, a dále se zrušením svého předkupní práva ke Služebnému pozemku dle kupní smlouvy na pozemek pozemková parcela č. 1437/12, v katastrálním území Loučná nad Nisou, obec Janov nad Nisou mezi P. B. a obcí Janov nad Nisou ze dne 15.10.2012.

Usnesení č. 22/2016

ZO Janov nad Nisou souhlasí:

1) s  uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti mezi O. F. jako povinnou ze služebnosti a obcí Janov nad Nisou jako oprávněnou ze služebnosti na pozemek pozemková parcela č. 1480/3, v katastrálním území Loučná nad Nisou, obec Janov nad Nisou, zapsaný na listu vlastnictví č. 1112 (dále jen „Služebný pozemek“)

2) za předpokladu splnění podmínky zápisu Smlouvy o zřízení služebnosti mezi O. F. jako povinnou ze služebnosti a obcí Janov nad Nisou jako oprávněnou ze služebnosti do katastru nemovitostí, s neuplatněním svého práva odstoupit od kupní smlouvy a svého práva na smluvní pokutu, a dále se zrušením svého předkupní práva ke Služebnému pozemku dle kupní smlouvy na pozemek pozemková parcela č. 1480/3, v katastrálním území Loučná nad Nisou, obec Janov nad Nisou mezi O. F. a obcí Janov nad Nisou ze dne 9.5.2006 res. 8.3.2012.

Usnesení č. 23/2016

ZO schvaluje podání žádosti pod názvem „Oprava místní a účelové komunikace v Janově nad Nisou “ do Dotačního fondu: Program 2.1 - Program obnovy venkova ve výši 300.000,- Kč. Vlastní podíl bude hrazen z prostředků rozpočtu roku 2016, kde je s opravou počítáno v paragrafu 2212 Silnice, v rozpočtu roku 2016 je alokována částka 1 500 000,- Kč.

Usnesení č. 24/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou

a)  rozhoduje o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2016 níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekt ve výši:

ŽadatelSídlem/ bydlištěmIČ/datum nar.ProjektVýše podpory
Spolek přátel obce Janov n. N. Janov n. N. 448 60253541 Loučenský advent 10.000,- Kč
Muzeum skla a bižuterie U Muzea 398/4, Jablonec n. N. 00079481 Mariánská sklářská pouť 4.690,- Kč
Michal Surkov Janov n. N. 431 2. 4. 1973 Čarodějnice 8.000,- Kč
Eva Kořánová Janov n. N. 1048 12. 3. 1963 Promítání a povídání 2.640,- Kč
Josef Hanzlovič Janov n. N. 439 4. 7. 1947 Petangový turnaj 9.016,- Kč

b) schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadateli.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h