Usnesení - 25.04.2007

Usnesení ze  4. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 25. dubna 2007

Usnesení č. 25/2007

ZO souhlasí  se záměrem zveřejnit prodej části  ppč. 873/4 k. ú. Hraničná n. N. označené dle nového GP č. 461-016/2007 jako 873/8 o výměře 273 m2 a zároveň navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2 a složení jistiny ve výši 5. 500,- Kč.

Usnesení č. 26/2007

ZO souhlasí se zpracováním znaleckého posudku na prodej domu čp. 114 a čp. 513 v Janově nad Nisou.

Usnesení č. 27/2007

ZO souhlasí se zpracováním znaleckého posudku na prodej bytové jednotky č. 439/1 v objektu čp. 439 v Janově nad Nisou

Usnesení č. 28/2007

ZO souhlasí s  prodejem pozemku stpč. 254 v k. ú. Hraničná n. N. o výměře 50  m2 panu Luboši Vanerovi, trvale bytem Bedřichov 321 za cenu 10. 300,- Kč.

Usnesení č. 29/2007

ZO souhlasí s  prodejem části pozemku ppč. 153/1 v k. ú. Janov  n. N. označené dle nového GP č. 875-279/2006 jako část b) o výměře  5  m2  paní Sylvě Voháňkové, trvale bytem Janov nad Nisou 452 za cenu 1. 545,- Kč.

Usnesení č. 30/2007

ZO souhlasí s prodejem pozemků stpč. 123 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 126  m2 - zastavěná plocha, zbořeniště, v ÚP jako zastavitelná plocha, ppč. 433/4 k. ú. Hraničná n. N. o výměře  489 m2 - zastavitelná plocha, v ÚP jako zastavitelná plocha a ppč. 433/1 v k. ú. Hraničná n. N. o výměře 904 m2 - trvalý travní porost, v ÚP jako louky a pastviny manželům Kačírkovým, trvale bytem Hraničná 155, Janov nad Nisou za cenu  236. 591,- Kč.

Usnesení č. 31/2007

ZO souhlasí s odložením platby za prodej pozemků ppč. 229/2 a ppč. 230/1 v k. ú. Janov nad Nisou do doby zakoupení přilehlé nemovitosti.

Usnesení č. 32/2007

ZO  souhlasí s vyhlášením obálkové metody na prodej ppč. 1609/2 a 1609/4 k. ú. Loučná n. N. s minimální cenou 300,- Kč/m2.

Usnesení č. 33/2007

ZO schvaluje tato hodnotící kritéria pro prodej ppč. 1609/2 a 1609/4 k. ú. Loučná n. N. na výstavbu bytových domů:

Usnesení č. 34/2007

ZO schvaluje záměr směnit obecní lesy za lesy v majetku Lesů ČR za pozemcích ppč 553/1, 60/2 a 60/3 v k. ú. Janov n. N. a  ppč. 217/1 v k. ú. Hraničná n. N. a pověřuje starostu Mgr. Davida a lesního správce p. Zakeho jednáním s Lesy ČR.

Usnesení č. 35/2007

ZO souhlasí s vypsáním výběrového řízení na pronájem odstavné plochy a objektu u Kapličky za těchto podmínek: pronájem bude uzavřen na dva roky, za objekt Kapličky bude činit pronájem 10. 000,- Kč/rok a za pronájem odstavné plochy 30% podíl z vybraného parkovného. Nepovoluje se podnájem další osobě.

Usnesení č. 36/2007

ZO schvaluje redakční radu pro vydávání nového zpravodaje ve složení: p. J. Hrabák, Mgr. J. Tomešová a Mgr. P. Pilz.

Usnesení č. 37/2007

ZO pověřuje pracovní skupinu ve složení Mgr. David, p. Hrabák,  Mgr. Tomešová, Mgr. P. Pilz, MUDr. Kvasnička a ing. Jelínek vybráním firmy na tisk a názvu zpravodaje.

Usnesení č. 38/2007

ZO souhlasí s prominutím poplatku z vybraného vstupného na projektu Školní společenský ples.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h