Usnesení - 14.12.2011

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 14. prosince 2011

Usnesení č. 95/2011

ZO Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí roku 2012 a to na  25. 1., 22. 2., 28. 3., 25. 4., 30. 5., 27. 6./2012

Usnesení č. 96/2011

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje části pozemku ppč. 1620 k. ú. Loučná nad Nisou – ostatní plocha o celkové výměře 8 277 m2 označené dle GP č. 259-284/2011 jako 1620/2 o výměře 110 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2.

Usnesení č. 97/2011

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje části pozemku ppč. 308/3 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o celkové výměře 1 046 m2 označené dle GP č. 1057-65/2011 jako 308/8 o výměře 735 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2.

Usnesení č. 98/2011

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje pozemku  stpč. 253 k. ú. Hraničná nad Nisou – zast. plocha a nádvoří o výměře 169 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2.

Usnesení č. 99/2011

ZO schvaluje následující rozpočtové změny:

P

4122

80.000,-

dotace hasiči

V

5512

5137

80.000,-

P

4122

15.000,-

dotace jarmark

V

3419

5192

15.000,-

P

4122

3.487,-

dotace hasiči

V

5512

5169

3.487,-

P

4222

1.000.000,-

dotace na opravu silnice

V

2212

5171

1.000.000,-

P

4122

10.000,-

dotace ZŠ

V

3113

5336

10.000,-

V

3113

6129

-65.628,-

oprava položky

V

3113

6122

+65.628,-

Usnesení č. 100/2011

ZO Janov nad Nisou schvaluje rozpočtové provizorium ve výši 2.000.000,- Kč na krytí nejnutnějších výdajů do doby schválení rozpočtu na rok 2012.

Usnesení č. 101/2011

ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu obce provedením případných rozpočtových změn, které by  nastaly na konci roku 2011. ZO pak budou dány na vědomí na příštím zasedání v lednu 2012.

Usnesení č. 102/2011

ZO Janov nad Nisou  schvaluje přidělení bytu č. 48 v Hraničné čp. 104 paní Z. K., bytem Janov nad Nisou

Usnesení č. 103/2011

ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu jednat o příkazní smlouvě na provoz parkoviště na Hraběticích s Janovskou o. p. s. a pokud k ní nebudou právní námitky ze strany obecního právníka ani ze strany jednotlivých zastupitelů  i o  jejím uzavření na období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014.

Mgr. Daniel David
starosta obce

pí. Renata Mádlová
místostarostka

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h