Zápis - 28.04.2021

Zápis - 28.04.2021

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 28. dubna 2021

Přítomni: Mgr. Daniel David, MUDr. Radek Fejgl, p. Pavel Kittel, Mgr. Adam Kulich, pí. Renata Mádlová, p. Pavel Pěnička, pí. Vendula Pospíšilová, p. Michal Surkov

Omluveni: Mgr. Marie Bürgerová

1. Zahájení.

Jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti 8 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- pí. Pospíšilová byla zvolen ověřovatelkou zápisu

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- MUDr. Fejgl byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Kulich byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Kittel byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

• Schválení zápisu z minulého zasedání:

Schválení programu

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisů zasedání ZO, schválení programu)

2) Prodej majetku

3) Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky příspěvkové organizace – Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou p.o. za rok 2020

4) Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů

5) Žádosti o dotace z rozpočtu obce Janov nad Nisou

6) Různé a interpelace

7) Závěr

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku.

* Odkoupení objektu č. p. 601 na stpč. 574/1 o výměře 255 m2 k. ú. Janov nad Nisou a pozemku ppč.65/3 o výměře 13 m2 k. ú. Janov nad Nisou

Pan Kalaš přistoupil na nabídku obce ve výši 2 mil. Kč.

V současné době se zpracovává kupní smlouva.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 33 bylo schváleno

* Stavební úpravy východní části přízemí radnice Janov nad Nisou č.p. 520

Před zahájením realizace projektu bude s paní doktorkou sepsaná dohoda o podmínkách nájmu.

3. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky příspěvkové organizace – Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou p.o. za rok 2020

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 34 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 35 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 36 bylo schváleno

4. Dohoda o výběru poplatků a předávaní dokladů

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 37 bylo schváleno

5. Žádosti o dotace z rozpočtu obce Janov nad Nisou

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 38 bylo schváleno

Zastupitelstvo obce nedoporučuje. Obec Janov nad Nisou finančně podporuje jiné projekty.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 39 bylo schváleno

8. Různé a interpelace.

9. Závěr.

V 17,45 hodin starosta obce Mgr. Daniel David ukončil 3. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

ověřovatelé: MUDr. Radek Fejgl, Vendula Pospíšilová

Zapsala: Romana Kupilíková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h