Územní plán

Územní plán Janov nad Nisou - ilustrační obrObec Janov nad Nisou spadá v rámci územně plánovací činnosti do správního obvodu oddělení územního plánování Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou rozhodlo o vydání územního plánu dne 19. 9. 2018 usnesením č. 79/2018. Územní plán Janov nad Nisou nabyl účinnosti dne 3. 11. 2018.

Nový územní plán Janov nad Nisou

Zpráva o uplatňování Územního plánu Janov nad Nisou

Územní studie

Územní studie k Územnímu plánu Janov nad Nisou - lokalita U.30
Územní studie k Územnímu plánu Janov nad Nisou - lokalita U.32
Územní studie k Územnímu plánu Janov nad Nisou - lokalita U.18
Územní studie k Územnímu plánu Janov nad Nisou - lokalita U.26 Loučná n. N. (nové znění 07/2019)

Historie pořizování územního plánu 

Návrh územního plánu k opakovanému veřejnému projednání
 1. Textová část - návrh
 2. Textová část - odůvodnění
 3. Výkres - základní členění
 4. Výkres - urbanistická koncepce
 5. Výkres - krajinná koncepce
 6. Výkres - veřejně prospěšné stavy a opatření
 7. Výkres - koordinační
 8. Výkres - širších vztahů
 9. Výkres - doprava
 10. Výkres - technická infrastruktura
 11. Výkres - vyhodnocení záboru ZPF
Návrh územního plánu včetně vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na trvale udržitelný rozvoj území k veřejnému projednání
Návrh územního plánu včetně vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na trvale udržitelný rozvoj území ke společnému jednání

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h