Zápis - 29.04.2020

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 29. dubna 2020

Přítomni: Mgr. Daniel David, p. Pavel Kittel, Mgr. Adam Kulich, pí. Renata Mádlová, p. Pavel Pěnička, pí. Vendula Pospíšilová, p. Michal Surkov, MUDr. Radek Fejgl, Mgr. Marie Bürgerová

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti 9 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Kulich byl zvolen ověřovatelem zápisu

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- P. Pěnička byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- M. Surkov byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Bürgerová byla zvolena členkou návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu Mgr. Bürgerové a MUDr. Fejgla, zda mají nebo obdrželi připomínky k minulému zápisu -- nemají, ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

Schválení programu

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu

- zastupitelé nemají připomínky

- Mgr. David dává hlasovat o programu v tomto pořadí:

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisů zasedání ZO, schválení programu)

2) Prodej majetku

3) Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky příspěvkové organizace - Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou

4) Podněty na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou

5) Přidělení dotací v rámci dotačních fondů na rok 2020

6) Rozpočtové změny

7) Jmenování člena správní rady Janovské o. p. s.

8) Změna přílohy č. 1 Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, p. o.

9) Závěr

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku

* Návrh prodeje části pozemku ppč. 1631/6 k. ú. Loučná nad Nisou

Zájemce: P. H.

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje nechat vypracovat GP

(v minulosti byla podána žádost o druhou část pozemku, ale doposud nebyl dodán GP -- usnesení č. 8/2017)

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 1631/6 k. ú. Loučná nad Nisou.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 23 bylo schváleno

* Prodej části pozemku ppč. 1476/2 označené dle geometrického plánu č. 336-103/2019 jako část a) o výměře 8 m2.

Zájemce: P. Š.

Zveřejnění prodeje: od 6. 3. 2020 do 26. 3. 2020

Jistina uhrazena

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 1476/2 označené dle geometrického plánu č. 336-103/2019 jako část a) o výměře 8 m2 paní P. H. za cenu 2. 400,- Kč.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 24 bylo schváleno

* Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-4009048/VB/3 -- JN, Janov n. N., Loučná p.č. 1481/1 -- svod, kNN na pozemku ppč. 1750/1 k. ú. Loučná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035.

- vyjádření komise: komise doporučuje uzavření smlouvy.

Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm + DPH v zákonné výši ( minimálně 1.000,- Kč + DPH).

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-4009048/VB/3 -- JN, Janov n. N., Loučná p.č. 1481/1 -- svod, kNN na pozemku ppč. 1750/1 k. ú. Loučná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm + DPH v zákonné výši ( minimálně 1.000,- Kč + DPH).

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 25 bylo schváleno

* Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby kanalizačního potrubí na pozemku ppč. 1486/1 k. ú. Loučná nad Nisou.

Žadatel: F. H.

Vyjádření komise: Cena bude stanovena před podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm + DPH v zákonné výši (minimálně 1.000,- Kč + DPH).

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby kanalizačního potrubí na pozemku ppč. 1486/1 k. ú. Loučná nad Nisou pro pana F. H.. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm + DPH v zákonné výši (minimálně 1.000,- Kč + DPH).

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 26 bylo schváleno

* Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování 49,2 m kanalizační přípojky k objektu če. 1390 Hraničná nad Nisou

Žadatel: J. U.

( dle usnesení č. 77/2008 činí příspěvek 300,- Kč/m)

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na vybudování kanalizační přípojky k objektu če. 1390 Hraničná nad Nisou ve výši 14.760,- Kč panu J.U.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

(P. Kittel)

- usnesení č. 27 bylo schváleno

Návrh směny pozemků mezi - Obcí Janov nad Nisou

- a manželi panem J.G. a paní N. S. G.

část pozemku 1620/1- ostatní plocha o celkové výměře 8 167 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 338-112/2019 jako 1620/3 o výměře 1 584 m2

v majetku obce Janov nad Nisou

za

v majetku manželů J. G. a N. S. G.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění směny pozemků:

za

v majetku manželů J. G. a N. S. G.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 28 bylo schváleno

3. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky příspěvkové organizace - Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou

- Mgr. Daniel David sdělil, že všichni zastupitelé dostali k prostudování materiály týkající se závěrečného účtu a účetní závěrky příspěvkové organizace - Základní školy a Mateřské školy Janov nad Nisou.

p. Pěnička zároveň sdělil, že všechny tyto materiály projednal finanční výbor, který k nim nemá žádné připomínky a doporučuje schválení.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje účetní závěrku a závěrečný účet /dle vyhlášky 220/2013 Sb./ příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou za rok 2019. K řádnému schválení účetní závěrky a závěrečného účtu byly předloženy ZO dokumenty Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty a dokument Příloha.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 29 bylo schváleno

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou za rok 2019 ve výši + 80 736,62 Kč a souhlasí s převedením zlepšeného výsledku hospodaření ve výši + 49.289,62 Kč do rezervního fondu školy a zároveň nařizuje příspěvkové organizaci převedení částky + 31 447,- Kč / ve výši snížených výdajů za mandatorní položky/ zřizovateli školy.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 30 bylo schváleno

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO nařizuje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou převedení částky + 30 173,- Kč /odpisy/ z fondu reprodukce majetku školy zřizovateli školy.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 31 bylo schváleno

4. Podněty na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou

Důvodová zpráva

Oddělení územního a strategického plánování, odboru územního a hospodářského rozvoje MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu obce Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět vyhodnotil, posoudil zda jsou údaje úplné a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá podnět Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí:

Podnět podali O. R. a P. R.

Předmět podnětu:

Pozemek p.č. 588/8 v k.ú. Janov nad Nisou, obec Janov nad Nisou.

Důvod změny

Důvodem je stavba rodinné rekreace na pozemku p.č. 588/8 v k.ú. Janov nad Nisou.

Návrh změny:

Stav dle nového Územního plánu Janov nad Nisou:

Pozemek p.č. 588/8 k.ú. Janov nad Nisou je v ÚP Janov nad Nisou zařazen mezi nezastavitelné Plochy přírodní NP.

Podnět vlastníka pozemku na změnu:

Změna ÚP Janov nad Nisou z nezastavitelných Ploch přírodních NP na zastavitelnou plochu pro bydlení (Plochu obytnou -- bydlení v rodinných domech -- rozptýlené BR).

Vyjádření pořizovatele:

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou rozhodlo o vydání nového Územního plánu Janov nad Nisou dne 19.9.2018.

Návrh nového ÚP Janov n.N. vymezil pozemek p.č. 588/8 v k.ú. Janov nad Nisou mezi nezastavitelné Plochy přírodní NP, které vymezují chráněná přírodní území, prvky ÚSES, II. zónu CHKO Jizerské hory nebo plochy cenných biotopů.

Žadatelé uvádí, že předmětný pozemek byl původně zařazen v územním plánu jako zastavitelný a později byl převeden mezi nezastavitelné. Dle jim dostupných informací se na pozemku nevyskytují žádné chráněné druhy rostlin.

Lze konstatovat, že se předmětný pozemek p.č. 588/8 v k.ú. Janov nad Nisou nachází ve III. zóně CHKO JH a představuje stanoviště se zvýšenou ochranou přírodního prostředí.

V předchozí platné územně plánovací dokumentaci byl předmětný pozemek zařazen jako nezastavitelný v kategorii Louky, pastviny a byla zde vymezena přírodovědně významná lokalita č. 4 (louka za penzionem Velký Semerink) -- mokřad s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin - vstavače májového (Dactylorhiza majalis) a pětiprstky žežulníku.

Pořizovatel uvádí, že v procesu pořizování nového územního plánu vymezil návrh Územního plánu Janov nad Nisou ke společnému jednání na částech pozemků p.č. 588/5 a 588/8 v k.ú. Janov nad Nisou zastavitelné plochy pro bydlení (lok. N.38 a N. 57). S vymezením zastavitelných ploch nesouhlasila ve svém stanovisku k návrhu ke společnému jednání AOPK ČR, Správa CHKO Jizerské hory, a to z následujících důvodů-cit: „Jedná se o plochy nově navržené jako zastavitelné, leží ve 3. zóně CHKO JH, jedná se o plochy v pohledově exponovaném, krajinářsky výjimečně hodnotném území v rámci CHKO JH, na okraji skupiny tradičních staveb v tradiční rozptýlené zástavbě oblasti Hrabětice -- Severák, pozemky jsou součástí území s charakteristickou mozaikou rozptýlené zástavby, travních porostů a nelesní zeleně, typické pro 3. zónu CHKO JH; na pozemcích je zjištěn luční biotop podhorského až horského smilkového trávníku a vlhké pcháčové s výskytem zvláště chráněného druhu rostliny (Dactylorhiza fuchsii); návrhy rozšiřují zástavbu do volné krajiny mimo typickou strukturu zástavby a jsou v rozporu se zásadami Plánu péče o CHKO JH (vyloučit rozvoj a zahušťování rozptýlené zástavby v krajině, pro novou zástavbu přednostně využívat IV. zónu a zastavěné plochy ve III. zóně, maximálně chránit nelesní krajinu -- louky, pastviny), s ochranou kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona, s uchováním harmonicky utvářené krajiny s dochovanými památkami historického osídlení ve smyslu § 25 a s ochranou vzhledu oblasti podle Výnosu MKI ČR č. 13853/67 a zároveň v rozporu s ochranou zvláště chráněného druhu rostliny ve smyslu § 48 a 49 zákona); SEA doporučila ponechat stávající využití". Lokality č. N.38 a N.57 byly z návrhu územního plánu k veřejnému projednání vypuštěny.

Na základě žádosti o zjištění výskytu chráněných rostlin na pozemku p.č. 588/5 v k.ú. Janov nad Nisou bylo ve vyjádření AOPK ČR ze dne 10.9.2014 konstatováno, že ke dni 24.6.2014 byl na pozemku p.č. 588/8 v k.ú. Janov nad Nisou zaznamenán výskyt zvláště chráněného druhu v kategorii ohrožených rostlin, a to prstnatec Fuchsův.

Proto byly tyto pozemky zařazeny mezi Plochy přírodní NP s podmínkami využití, které zajišťují přísnější ochranu přírodního prostředí. V tomto území je však cenná i zachovalá struktura zástavby s původními objekty tradiční lidové architektury s minimálním vlivem prvků novodobé architektury. V tomto území je tedy třeba vyloučit rozvoj zástavby v krajině a zachovat ráz lokality jako celku.

Souhlas s vypuštěním lok. N57 na pozemku p.č. 588/8 v k.ú. Janov nad Nisou AOPK ČR, Správa CHKO JH potvrdila ve svém stanovisku k veřejnému projednání ze dne 18.11.2015.

V procesu pořizování ÚP Janov nad Nisou nebyla předchozím vlastníkem ve veřejném ani opakovaném veřejném projednání uplatněna námitka k vymezení funkční plochy na předmětném pozemku. Byla uplatněna pouze připomínka k vyhodnocení SEA. Z katastru nemovitostí vyplývá, že žadatelé o změnu územního plánu nabyli předmětný pozemek v lednu r. 2018, kdy byl již proces pořizování územního plánu v podstatě ukončen a probíhala již pouze formulace odůvodnění námitek a připomínek uplatněných v procesu pořizování ÚP Janov nad Nisou. V té době bylo již zřejmé, že předmětný pozemek bude vymezen jako Plocha přírodní NP a bylo možné se dovědět i o důvodech, které k tomuto rozhodnutí vedly.

Pořizovatel uvádí, že v novém Územním plánu Janov nad Nisou nebyly z důvodu ochrany přírodních, urbanistických a architektonických hodnot v území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů v uvažovaném území navrženy žádné nové zastavitelné plochy pro bydlení. Výjimkou je lokalita U.5 pro jeden rodinný dům, která byla do územního plánu Janov nad Nisou převzata z předchozí platné územně plánovací dokumentace, tj. Územního plánu obce Janov nad Nisou; není tedy v území nově zastavitelnou plochou.

Vzhledem k podmínkám v území nelze očekávat změnu stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny, AOPK ČR, Správy CHKO JH. Z výše uvedených důvodů pořizovatel doporučuje zachovat stávající funkční využití pozemku p.č. 588/8 v k.ú. Janov nad Nisou v platném Územním plánu Janov nad Nisou a žadateli nevyhovět. Důvodem je především ochrana přírody a krajiny v krajinářsky cenném území.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO neschvaluje v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou, předložený O. R. a P. R. dle důvodové zprávy

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 32 bylo schváleno

Důvodová zpráva

Oddělení územního a strategického plánování, odboru územního a hospodářského rozvoje MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu obce Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět vyhodnotil, posoudil zda jsou údaje úplné a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá podnět Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí:

Podnět podal P. S.

Předmět podnětu:

Pozemek p.č. 588/5 v k.ú. Janov nad Nisou, obec Janov nad Nisou.

Důvod změny:

Důvodem je stavba podhorské chalupy pro trvalé bydlení na pozemku p.č. 588/5 v k.ú. Janov nad Nisou.

Návrh změny:

Stav dle nového Územního plánu Janov nad Nisou:

Pozemek p.č. 588/5 k.ú. Janov nad Nisou je v ÚP Janov nad Nisou zařazen mezi nezastavitelné Plochy přírodní NP.

Podnět vlastníka pozemku na změnu:

Změna ÚP Janov nad Nisou z nezastavitelných Ploch přírodních NP na zastavitelnou plochu pro bydlení (Plochu obytnou -- bydlení v rodinných domech -- rozptýlené BR).

Vyjádření pořizovatele :

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou rozhodlo o vydání nového Územního plánu Janov nad Nisou dne 19.9.2018.

Návrh nového ÚP Janov n.N. vymezil pozemek p.č. 588/5 v k.ú. Janov nad Nisou mezi nezastavitelné Plochy přírodní NP, které vymezují chráněná přírodní území, prvky ÚSES, II. zónu CHKO Jizerské hory nebo plochy cenných biotopů.

Žadatel uvádí, že se na pozemku nevyskytují žádné chráněné rostliny nebo ptačí populace. V okolí bylo postaveno několik rekreačních chat, jejichž uživatelé parkují na části pozemku p.č. 588/5 v k.ú. Janov nad Nisou a ten slouží v zimním období i jako deponie sněhu z místních komunikací, které obsluhují tuto část území. Podatel nabízí předat bezúplatně část předmětného pozemku pro odkládání sněhu, otočky pluhu a parkování pro sousedy.

Lze konstatovat, že se předmětný pozemek p.č. 588/5 v k.ú. Janov nad Nisou nachází ve III. zóně CHKO JH a představuje stanoviště se zvýšenou ochranou přírodního prostředí.

V předchozí platné územně plánovací dokumentaci byl předmětný pozemek zařazen jako nezastavitelný v kategorii Louky, pastviny a byla zde vymezena přírodovědně významná lokalita č. 4 (louka za penzionem Velký Semerink) -- mokřad s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin - vstavače májového (Dactylorhiza majalis) a pětiprstky žežulníku.

Pořizovatel uvádí, že v procesu pořizování nového územního plánu vymezil návrh Územního plánu Janov nad Nisou ke společnému jednání na částech pozemků p.č. 588/5 a 588/8 v k.ú. Janov nad Nisou zastavitelné plochy pro bydlení (lok. N.38 a N. 57). S vymezením zastavitelných ploch nesouhlasila ve svém stanovisku k návrhu ke společnému jednání AOPK ČR, Správa CHKO Jizerské hory, a to z následujících důvodů-cit: „Jedná se o plochy nově navržené jako zastavitelné, leží ve 3. zóně CHKO JH, jedná se o plochy v pohledově exponovaném, krajinářsky výjimečně hodnotném území v rámci CHKO JH, na okraji skupiny tradičních staveb v tradiční rozptýlené zástavbě oblasti Hrabětice -- Severák, pozemky jsou součástí území s charakteristickou mozaikou rozptýlené zástavby, travních porostů a nelesní zeleně, typické pro 3. zónu CHKO JH; na pozemcích je zjištěn luční biotop podhorského až horského smilkového trávníku a vlhké pcháčové s výskytem zvláště chráněného druhu rostliny (Dactylorhiza fuchsii); návrhy rozšiřují zástavbu do volné krajiny mimo typickou strukturu zástavby a jsou v rozporu se zásadami Plánu péče o CHKO JH (vyloučit rozvoj a zahušťování rozptýlené zástavby v krajině, pro novou zástavbu přednostně využívat IV. zónu a zastavěné plochy ve III. zóně, maximálně chránit nelesní krajinu -- louky, pastviny), s ochranou kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona, s uchováním harmonicky utvářené krajiny s dochovanými památkami historického osídlení ve smyslu § 25 a s ochranou vzhledu oblasti podle Výnosu MKI ČR č. 13853/67 a zároveň v rozporu s ochranou zvláště chráněného druhu rostliny ve smyslu § 48 a 49 zákona); SEA doporučila ponechat stávající využití". Lokality č. N.38 a N.57 byly z návrhu územního plánu k veřejnému projednání vypuštěny.

Na základě žádosti o zjištění výskytu chráněných rostlin na pozemku p.č. 588/5 v k.ú. Janov nad Nisou byl AOPK ČR nebyl ke dni 19.8.2014 potvrzen výskyt zvláště chráněných druhů rostlin. Bylo však konstatováno, že při vhodném obhospodařování by zde zvláště chráněné druhy rostlin, např. starček Fuchsův, růst mohly.

Proto byly tyto pozemky zařazeny mezi Plochy přírodní NP s podmínkami využití, které zajišťují přísnější ochranu přírodního prostředí. V tomto území je však cenná i zachovalá struktura zástavby s původními objekty tradiční lidové architektury s minimálním vlivem prvků novodobé architektury. V tomto území je tedy třeba vyloučit rozvoj zástavby v krajině a zachovat ráz lokality jako celku.

Souhlas s vypuštěním lok. N38 na pozemku p.č. 588/5 v k.ú. Janov nad Nisou a lok. N57 na pozemku p.č. 588/8 v k.ú. Janov nad Nisou AOPK ČR, Správa CHKO JH potvrdila ve svém stanovisku k veřejnému projednání ze dne 18.11.2015 a souhlasila také s vyhodnocením námitky č.4 k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP Janov nad Nisou ze dne 25.7.2018. Odůvodnění námitky je v příloze.

Pořizovatel uvádí, že v novém Územním plánu Janov nad Nisou nebyly z důvodu ochrany přírodních, urbanistických a architektonických hodnot v území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů v uvažovaném území navrženy žádné nové zastavitelné plochy pro bydlení. Výjimkou je lokalita U.5 pro jeden rodinný dům, která byla do územního plánu Janov nad Nisou převzata z předchozí platné územně plánovací dokumentace, tj. Územního plánu obce Janov nad Nisou; není tedy v území nově zastavitelnou plochou.

Vzhledem k podmínkám v území nelze očekávat změnu stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny, AOPK ČR, Správy CHKO JH. Z výše uvedených důvodů pořizovatel doporučuje zachovat stávající funkční využití pozemku p.č. 588/5 v k.ú. Janov nad Nisou v platném Územním plánu Janov nad Nisou a žadateli nevyhovět. Důvodem je především ochrana přírody a krajiny v krajinářsky cenném území.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO neschvaluje v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou, předložený P. S. dle důvodové zprávy

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 33 bylo schváleno

5. Přidělení dotací v rámci dotačních fondů na rok 2020

- Mgr. David informoval přítomné zastupitele o jednání Komise pro kulturu a sport, která na svém jednání posoudila všechny žádosti o poskytnutí účelové neivestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2020, jehož výsledkem je předložená tabulka s rozdělenými finančními prostředky:

žadatelSídlem/ bydlištěmIČ/datum nar.projektvýše podpory
Spolek přátel obce Janov n. N. Janov n. N. 448 60253541 Advent 13.750,- Kč
Muzeum skla a bižuterie U Muzea 398/4, Jablonec n. N. 79481 Mariánská pouť 8.333,- Kč
R.F.     Letecký den 4.583,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Turnaj přátelství 8.000,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Turnaj Open 8.000,- Kč
Janovských 11 a 19 km Janov nad Nisou 535 22608737 Janovských 11 a 19 km, běh a turistický pochod 12.333,- Kč

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou

a) rozhoduje o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2019 níže uvedeným žadatelům na projekt ve výši:

žadatelSídlem/ bydlištěmIČ/datum nar.projektvýše podpory
Spolek přátel obce Janov n. N. Janov n. N. 448 60253541 Advent 13.750,- Kč
Muzeum skla a bižuterie U Muzea 398/4, Jablonec n. N. 79481 Mariánská pouť 8.333,- Kč
R.F.     Letecký den 4.583,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Turnaj přátelství 8.000,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Turnaj Open 8.000,- Kč
Janovských 11 a 19 km Janov nad Nisou 535 22608737 Janovských 11 a 19 km, běh a turistický pochod 12.333,- Kč

b) schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadateli:

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 34 bylo schváleno

- Mgr. David informoval přítomné zastupitele o jednání Komise pro kulturu a sport. Komise na svém jednání dále posoudila všechny žádosti o poskytnutí účelové neivestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou 2020, jehož výsledkem je předložená tabulka s rozdělenými finančními prosředky:

ŽadatelAdresaPočet členůVýše podpory
Školní sportovní klub v Janově n.N. Janov nad Nisou 374, 468 11 81 20.000 Kč
TJ Sokol Janov nad Nisou Janov nad Nisou 504, 468 11 124 32.500 Kč
Český svaz žen ZO Janov n.N. Loučná 91, 468 11 Janov nad Nisou 30 7.000 Kč
SKI Janov-Bedřichov Loučná 90, 468 11 Janov nad Nisou 54 17.500 Kč

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou rozhoduje :

a) o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou níže uvedeným žadatelům na projekt ve výši:

ŽadatelAdresaPočet členůVýše podpory
Školní sportovní klub v Janově n.N. Janov nad Nisou 374, 468 11 81 20.000 Kč
TJ Sokol Janov nad Nisou Janov nad Nisou 504, 468 11 124 32.500 Kč
Český svaz žen ZO Janov n.N. Loučná 91, 468 11 Janov nad Nisou 30 7.000 Kč
SKI Janov-Bedřichov Loučná 90, 468 11 Janov nad Nisou 54 17.500 Kč

b) schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadateli:

Hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 35 bylo schváleno

-Mgr. David dále předložil zastupitelům žádost od Hospice sv. Zdislavy, o. p. s., se sídlem Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec -- IV Perštýn na finanční příspěvek ve výši 6.855,- Kč

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou:

a) schvaluje finanční dar pro Hospic sv. Zdislavy, o. p. s., se sídlem Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec -- IV Perštýn ve výši 6.855,- Kč

b) schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Janov nad Nisou a Hospicem sv. Zdislavy, o. p. s.

c) pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy mezi obcí Janov nad Nisou a Hospicem sv. Zdislavy, o.p.s.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 36 bylo schváleno

- Mgr. D. David informuje zastupitele o žádosti Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody o příspěvek 20.000,- Kč z rozpočtu obce Janov nad Nisou na projekt Obnova evropsky významné lokality Jizerské smrčiny. Po diskuzi se zastupitelé dohodli tento projekt podpořit částkou 5.000,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou rozhoduje o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 5.000,- Kč pro Nadaci Ivana Dejmala pro ochranu přírody, se sídlem Vančurova 465/20, Liberec na projekt: Obnova evropsky významné lokality Jizerské smrčiny.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 37 bylo schváleno

- Mgr. D. David informuje zastupitele o žádosti -- Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje - o neinvestiční účelovou dotaci na projekt: Poskytování osobní asistence občanů s těžkým zdravotním postižením a seniorům.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 26.100,- Kč pro Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s., se sídlem Zahradní 415/10, 460 01 Liberec XI.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 38 bylo schváleno

6. Rozpočtové změny

- Mgr. David seznámil zastupitele s následujícími rozpočtovými změnami:

Rozpočtová opatření:

V 6402 5364 11.285   vratka volby
P   4122 50.210   dotace -- křížek Loučná
P 6409 2111 36.000   Ilgnerová příspěvek na DPP
V 4351 5321 50.000   Hosnédl příspěvek na DPP
P   1122 519.840   DPPO
V 6399 5365 519.840    
P   4222 91.140   kanalizace Hrabák
P   4116 3.900 29014 dotace lesy
V 5213 5139 100.000   krizová opatření
P   4216 1.199.173,60 107517969 ZŠ dotace
P   4116 813.261,75 107117016  
V 3113 5336 1.199.173,60 107517969  
V 3113 5336 813.261,75 107117016  
P   2451 2.038.861,23   vratka ZŠ
V 6171 6121 2.058.826,23    

Příjem: 4.752.386,58

Výdej: 4.752.386,58

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje následující rozpočtová opatřeni č. 1/2020

V 6402 5364 11.285   vratka volby
P   4122 50.210   dotace -- křížek Loučná
P 6409 2111 36.000   Ilgnerová příspěvek na DPP
V 4351 5321 50.000   Hosnédl příspěvek na DPP
P   1122 519.840   DPPO
V 6399 5365 519.840    
P   4222 91.140   kanalizace Hrabák
P   4116 3.900 29014 dotace lesy
V 5213 5139 100.000   krizová opatření
P   4216 1.199.173,60 107517969 ZŠ dotace
P   4116 813.261,75 107117016  
V 3113 5336 1.199.173,60 107517969  
V 3113 5336 813.261,75 107117016  
P   2451 2.038.861,23   vratka ZŠ
V 6171 6121 2.058.826,23    

Příjem: 4.752.386,58

Výdej: 4.752.386,58

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č. 39 bylo schváleno

- Mgr. David seznámil zastupitele s tím, že v souvislosti s plánovaným nákupem vozidel pro OP a služebního vozidla je potřeba schválit usnesení o prodeji stávajících vozidel Yeti 4x4 a Rapid na protiúčet. Celková částka nebude překročena, jen může dojít k přesunům a peníze za prodej Rapidu budou použity na nákup Karoqu tak aby celková částka 850.000,- nebyla překročena.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje prodej vozidel Škoda Yeti 4x4 a Škoda Rapid na protiúčet při nákupu nových vozidel.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 40 bylo schváleno

7. Jmenování nového člena správní rady Janovské o. p. s.

- Mgr. David seznámil zastupitele s odstoupení pana M. K. z funkce člena správní rady Janovská o.p.s.. TJ Sokol Janov nad Nisou navrhuje na uvolněné místo pana P. N. -- člena výboru TJ Sokol Janov nad Nisou.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou, na návrh TJ Sokol Janov nad Nisou, schvaluje nového člena SR Janovské o.p.s. pana P. N.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

(Mgr. Bürgerová)

- Usnesení č. 41 bylo schváleno

8. Změna přílohy č. 1 Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, p. o.

- Mgr. David seznámil zastupitele s důvodovou zprávou na změnu přílohy č.1 Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, p.o. .

Důvodová zpráva

předkládáme k projednání změnu přílohy č. 1 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, příspěvkové organizace v souvislosti s aktualizací hodnot majetku dle účetní uzávěrky k 31.12.2019 uvedené v příloze č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví obce Janov nad Nisou, který se organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití". ( Příloha je nedílnou součástí zápisu ze zasedání ZO)

- Mgr. David dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje přílohu č.1 („Vymezení majetku ve vlastnictví obce Janov nad Nisou, který se organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití") Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, příspěvkové organizace.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č. 42 bylo schváleno

9. Závěr

- Mgr. David poděkoval všem občanům, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhali a pomáhají v této nelehké době, těm co pomoc potřebují. Ať již zajišťováním ochranných pomůcek, dezinfekcí, šitím roušek, obstarávání nákupů a léků atp.

- Mgr. David informoval, že 4. 5. 2020 bude znovuotevřena mateřská školka v Janově nad Nisou a poděkoval všem co se na přípravách otevření podíleli.

- starosta obce Mgr. David ukončuje jednání 3. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou v 17,45 hod.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

ověřovatelé: Mgr. Adam Kulich, Pavel Pěnička

zapsala: Romana Kupilíková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h