Zápis - 31.03.2010

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 31. března 2010

1.  Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti  6 členů ZO (chybí Ing. Jelínek)

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje Marii Blahoutovou - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- pí.  Blahoutová byla schválena ověřovatelkou zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhým ověřovatelem zápisu p. Rudolfa Kouta -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL  0

-  p. Kout byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise Ing. Ivo Richtera - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Ing. Richter byl  schválen  členem návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise Mgr. Pavla Pilze - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- Mgr. Pilz byl schválen druhým členem návrhové komise

- v 17.06 hod přichází Ing. Jelínek  - 7 členů ZO

Kontrola usnesení

Schválení zápisu z minulého zasedání

-Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO - nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 24. února 2010 Ing. Ivo Richter a paní Marie Blahoutová také nedodali žádné připomínky

-  Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David žádá zastupitele, o přeložení bodu č. 4 programu pod názvem "Schválení hospodaření ZŠ a MŠ Janov nad Nisou za rok 2009“ z důvodu nepřítomnosti paní ředitelky Mgr. Jany Tomešové, která se na dnešní jednání omluvila z vážných rodinných důvodů a také proto, aby Finanční výbor mohl na svém jednání hospodaření školy podrobněji projednat  - zastupitelé souhlasí

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání - nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m : 

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2) Prodej majetku obce

3) Zpráva finančního výboru

4) Různé a interpelace

5) Závěr

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program dnešního jednání byl schválen

2. Prodej majetku obce

- žádost TJ Bižuterie, o. s., Pražská 20, Jablonec nad Nisou o prodej ppč. 1357/1 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 311  m2 - trvalý travní porost (v ÚP část ostatní komunikace, část sport a rekreace)

- komise prodej doporučuje a navrhuje cenu 100,- Kč/ m2 a jistinu ve výši 3.000,- Kč

- vyvěšeno na úřední desce od 1. 3. 2010 do 17. 3. 2010

- jako druhý zájemce se přihlásil p. Josef Hanzlovič, trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 439

- oba zájemci složili jistinu

- Mgr. Daniel David navrhuje v tomto případě využít § 3, odst. 5 "Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou", tzn. upřednostnit zájemce mající ve vlastnictví nemovitost či pozemky sousedící s prodávajícím se pozemkem, TJ Bižuterie v tomto případě vlastní pozemky po obou stranách prodávajícího se pozemku a chtěla by koupí tohoto pozemku zcelit pozemky

- Ing. Jelínek navrhuje odložit prodej ppč. 1357/1 k. ú. Janov nad Nisou a navrhuje na příští jednání ZO pozvat jednatele společnosti TJ Bižuterie, aby podal vysvětlení, co dále zamýšlí s objektem č. ev. 1539 - zastupitelé souhlasí

- žádost o prodej bývalé hasičárny na stpč. 365 k. ú. Loučná nad Nisou a stpč. 365 k. ú. Loučná nad Nisou

- byl vypracován znalecký odhad na nemovitost, který činí 287.920,- Kč

- komise prodej doporučila a objekt byl nabídnut k prodeji za cenu dle znaleckého odhadu a jistina byla navržena ve výši 15.000,- Kč

- na úřední desce byl prodej vyvěšen od 1. 3. 2010 do 17. 3. 2010

- na prodej bylo vyhlášeno výběrové řízení, kterého se zúčastnili 4 zájemci, kteří složili jistinu - p. Jar. Henzl, p. P. Kordač, p. J. Mitro a p. M. Prášek

- Mgr. David informuje přítomné o tom, že před jednáním ZO se uskutečnilo výběrové řízení a Zastupitelstvu obce byla doporučena nabídka pana Martina Práška, trvale bytem Loučná č. p. 15, Janov nad Nisou,  který dal nejvyšší nabídku a to 450.000,- Kč - zastupitelé souhlasí

- Mgr. David tedy navrhuje usneseni: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem objektu bývalé hasičárny na stpč. 365 k. ú. Loučná nad Nisou a stpč. 365 k. ú. Loučná nad Nisou panu Martinovi Práškovi, trvale bytem Loučná č. p. 15, Janov nad Nisou za cenu 450.000,- Kč.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida  byl schválen

- žádost ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín 4 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na stpč. 15/4, stpč. 15/3, ppč. 865, 34/1, 163/1,859, 864/1, 110/4, 158/12, 860, 862 k. ú. Hraničná nad Nisou  - stavební úpravy (rekonstrukce) NN - 2. část

- komise doporučuje  uzavření smlouvy

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na stpč. 15/4, stpč. 15/3, ppč. 865, 34/1, 163/1,859, 864/1, 110/4, 158/12, 860, 862 k. ú. Hraničná nad Nisou. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida  byl schválen

- žádost ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín 4 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 231/8, 217/8, 217/16, 887 k. ú. Hraničná nad Nisou  - přeložka u "Janovského“ vodojemu

- komise doporučuje  uzavření smlouvy

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 231/8, 217/8, 217/16, 887 k. ú. Hraničná nad Nisou. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida  byl schválen

- žádost ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín 4 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč.1402/1 k. ú. Janov nad Nisou  - elektro přípojka NN pro nové odběrné místo na ppč. 356/3 k. ú. Janov nad Nisou

- komise doporučuje  uzavření smlouvy

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč.1402/1 k. ú. Janov nad Nisou. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida  byl schválen

 - Mgr. Daniel David předkládá zastupitelům žádost o bezúplatný převod pozemků ppč. 854/1 k. ú. Hraničná a část ppč. 1297/2 označené dle GP č. 974-675/2009 jako ppč. 1297/7 k. ú. Janov nad Nisou od PF ČR do majetku obce Janov nad Nisou - zastupitelé souhlasí

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s bezúplatným převodem pozemků ppč. 854/1 k. ú. Hraničná nad Nisou a části ppč. 1297/2 označené dle GP č. 974-675/2009 jako ppč. 1297/7 k. ú. Janov nad Nisou od PF ČR do majetku obce Janov nad Nisou." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida  byl schválen

- žádost ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín 4 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy  na ppč. 1609/2, 1609/4, 1620, 1624/1 a 1761/1 k. ú. Loučná nad Nisou - umístění příhradového stožáru s TS, kabelu NN a venkovního vedení VN a NN

- komise doporučuje  uzavření smlouvy

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 1609/2, 1609/4, 1620, 1624/1 a 1761/1 k. ú. Loučná nad Nisou. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida  byl schválen

3. Zpráva finančního výboru

- Ing. Radek Jelínek předložil zastupitelům zprávu z jednání Finančního výboru, kde se zabývali návrhem Janovské o. p. s.,  obsahem návrhu bylo správcovství parkoviště u kapličky v období po ukončení současného nájemního vztahu, návrh tak, jak byl položen, byl podepřen mnoha argumenty, z nichž FV posuzoval především ty ekonomické

-základní myšlenkou návrhu je, že Janovská o. p. s. nebude žádat jako doposud o provozní dotace a na svojí činnost si "vydělá“ správou parkoviště

- Janovská o. p. s. byla obcí v roce 2004 založena právě proto, aby se na katastru obce starala o zařízení sloužící k volnočasovým aktivitám, přitom již tehdy se za potenciální zdroj prostředků považovalo parkoviště u kapličky

- Konkrétní mechanizmus provozu by pak vypadal následovně: z důvodů daňové problematiky (DPH) je provozovatelem obec Janov nad Nisou - parkoviště spravuje Janovská o. p. s. a odvádí veškeré tržby obci, z tržeb obec platí náklady vzniklé provozem parkoviště a DPH, z nákladů obec uplatní vratku DPH, čisté výnosy převede obec formou dotace Janovské o. p. s., z čistého výnosu zaplatí Janovská o. p. s. vlastní náklady spojené se správou (zejména mzdové) a zbytek využije pro předměty své obecně prospěšné činnosti

- Ing. Radek Jelínek navrhuje usnesení ve znění: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje starostu uzavřít s Janovskou o. p. s. smlouvu "o správcovství“ parkoviště u kapličky na Hraběticích na období do konce r. 2013.“, Mgr. David upozorňuje na to, že smlouva "o správcovství“ je pracovní název a o návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Ing. Radka Jelínka  byl schválen

4. Různé a interpelace

- Mgr. David děkuje členům JSDHO a všem, kteří na letošní zimu připravovali kluziště na Berkovce

- Mgr. David sděluje zastupitelům, že paní Bilé Monice, trvale bytem Hraničná č. p. 180 končí k 30. 4. 2010 nájemní smlouva na byt č. 104, vzhledem k tomu, že paní Bilá nemá v tomto bytě připojenou elektrickou energii a vzhledem k chování k zařízení bytu navrhuje nájemní smlouvu na byt neprodlužovat

- paní Blahoutová se dotazuje, zda paní Bilá platí nájem a splácí dluh, který jí vznikl - p. starosta odpovídá, že ano

- zastupitelé se dohodli smlouvu neprodlužovat a proto Mgr. Daniel David dává návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje neprodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 104 v Hraničné č. p. 180, Janov nad Nisou paní Monice Bilé, trvale bytem Hraničná č. p. 180, Janov nad Nisou.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 1

  - návrh Mgr. Daniela Davida  byl schválen

- Mgr. Daniel David dále zastupitelům předkládá žádost ředitele Janovské o. p. s. pana Davida Jelínka o revokaci usnesení č. 65/2007 a schválení nového usnesení z důvodu formálního nedostatku při jmenování členů správní a dozorčí rady Janovské o. p. s.  v roce 2007 - bez této formální úpravy není možné zapsat změny u rejstříkového soudu - zastupitelé souhlasí

- Mgr. David tedy navrhuje usnesení ve znění: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 65/2007 ve znění - Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou jmenuje členy do správní rady Janovské o. p. s. Ing. Radka Jelínka, Romana Vitvara a Mgr. Daniela Davida a do dozorčí rady Jana Telenského, Ing. Petra Mlejnka a Ing. Pavla Šarkovského.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

  - návrh Mgr. Daniela Davida  byl schválen

- Mgr. David navrhuje nové usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou odvolává členy správní rady Janovská o. p. s. Radka Jelínka, Romana Vitvara a Daniela Davida a členy dozorčí rady Janovská o. p. s. Petra Mlejnka, Pavla Šarkovského a Jana Telenského k 30. listopadu 2007.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Ing. Radka Jelínka  byl schválen

- Mgr. David navrhuje nové usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou jmenuje členy správní rady Janovská o. p. s. Radka Jelínka, Romana Vitvara a Daniela Davida a členy dozorčí rady Janovská o. p. s. Petra Mlejnka, Pavla Šarkovského a Jana Telenského k 1. prosinci 2007." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Ing. Radka Jelínka  byl schválen

- starosta informuje zastupitele o posudku na vzrostlou lípu v parku proti radnici, posudek hovoří o nákladné údržbě tohoto stromu, avšak dle doporučení jiného odborníka by tato údržba byla jen na velmi krátké období, protože je strom ve velmi kritickém stavu a doporučil jej pokácet

- zastupitelé se po diskuzi dohodli o pokácení stromu s tím, že se osloví nějakého řezbáře, jestli by nevyužil lipové dřevo

- paní Blahoutová si stěžuje na nepořádek kolem nádob na odpad naproti jejímu domu č. p. 518, upozorňuje na to, že nájemníci z domu č. p. 439 přeplňují cizí nádoby, protože mají svojí nádobu na počet obyvatel domu malou a navrhuje proto nějakým způsobem oslovit nájemníky č. p. 439 k nápravě současného stavu

- v 18.12 hodin odchází Ing. Ivo Richter  - 6 členů ZO

5. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 3. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  v  18.20 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

ověřovatelé: pí. Marie Blahoutová, p. Rudolf Kout

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h