Zápis - 30.05.2007

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 30. května 2007

Přítomni: Mgr. Daniel David, Jaroslav Hrabák, Marie Blahoutová,  Mgr. Pavel Pilz, Ing. Radek Jelínek, Rudolf Kout, Mgr. Jana Tomešová , MUDr. Milan Kvasnička

Omluveni: Ing. Ivo Richter

1.  Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti  8 členů ZO

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje Rudolfa Kouta - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Kout  byl schválen ověřovatelem zápisu (Ing. Jelínek nepřítomen)

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu p. Pavla Pilze -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

-  p. Pilz byl schválen druhým ověřovatelem zápisu (Ing. Jelínek nepřítomen)

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise Mgr. Janu Tomešovou  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

 hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Tomešová byla  schválena  členkou návrhové komise (Ing. Jelínek nepřítomen)

-  Mgr. David navrhuje jako  druhou členku návrhové komise pí. Marii Blahoutovou - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- pí. Blahoutová byla schválena druhou členkou návrhové komise (Ing.Jelínek nepřítomen)

Kontrola usnesení

Usnesení č. 39/2007 - splněno

Schválení zápisu z minulého zasedání

-Mgr. David se dotazuje přítomných ověřovatelů zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 16. května 2007 MUDr. Milana Kvasničky a pí. Marie Blahoutové  zda mají  nějaké připomínky k zápisu - nemají

-  Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženémuprogramu jednání -  nikdo nemá, dává tedy hlasovat o schválení programu zasedání vtomto znění:

P r o g r a m : 

1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2. Prodej majetku obce

3. Pronájem Kapličky a parkoviště v Hraběticích

4. Půjčka MAS Podještědí

5. Různé a interpelace

6. Závěr

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program dnešního jednání byl schválen (Ing. Jelínek nepřítomen)

- starosta obce informuje zastupitele o výběrovém řízení na prodej pozemků ppč. 1609/2 a 1609/4 v k. ú. Loučná n. N., výběrového řízení se zúčastnily dvě firmy - GLASSEXPERTS s. r. o., se sídlem Hradební 61, Žlutice a fy. Wild Oak, s. r. o., se sídlem Revoluce 1392/26, Praha 4, po posouzení nabídek podle stanovených kritérií byla vybrána fy. Wild Oak, s. r. o., starosta obce tedy navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemků ppč. 1609/2 a 1609/4 v k. ú. Loučná n. N. o celkové výměře 11.569 m2 ze celkovou cenu 4.743.290,- Kč fy.  Wild Oak, s. r. o., se sídlemRevoluce 1392/26, Praha 4.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

2. Prodej majetku obce

- žádost manželů Bílých, trvale bytem Janov n. N. č. p. 34 a p. Pavla Šarkovského,trvale bytem Loučná č. p. 50, Janov nad Nisou o prodej částí ppč. 1737/6 v k. ú. Loučná nad Nisou

- komise výstavby navrhuje provést místní šetření na místě z důvodu přístupu na přilehlépozemky pro majitele ostatních nemovitostí

- zastupitelé souhlasí s návrhem KV

- žádost PhDr. Olgy Kyselové, trvale bytem Praha 7 o prodej pozemku ppč. 451/1 v k. ú. Janov n. N. o výměře 33  m2 - trvalý travní porost, v ÚP jako PUPFL

- komise prodej doporučuje, navrhuje minimální kupní cenu 150,- Kč/m2 a složení jistinyve výši 500,- Kč

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se záměrem zveřejnit prodej pozemku ppč. 451/1 v k. ú. Janov n. N. o výměře 33  m2 -trvalýtravní porost, v ÚP jako PUPFL a zároveň stanovuje minimální kupní cenu  150,- Kč/m2 asložení jistiny ve výši 500,- Kč.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost Ing. J. Špitálníka, trvale bytem Praha o prodej části pozemku ppč. 1020/1 -ostatní plocha, v Úp jako louky-pastviny a části ppč. 1020/3 - trvalý travní porost, v ÚPjako louky-pastviny v k. ú. Janov n. N.

- komise doporučuje, aby si zájemce nechal vyhotovit oddělovací plán, aby bylo patrné, o které části má zájem

- Mgr. David dává protinávrh a nesouhlasí s rozdělením pozemků, o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- protinávrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost p. Zdeňka Zezuláka, trvale bytem Mechová, Jablonec nad Nisou o prodej pozemků ppč. 1487/2 k. ú. Loučná n. N. o výměře 41 m2  - ostatní plocha, v ÚP jako louky apastviny, ppč. 1488 k. ú. Loučná n. N. o výměře 115 m2  - zahrada, v ÚP jako louky apastviny a stpč. 350 v k. ú. Loučná n. N. o výměře 524 m2  - zastavěná plocha, v ÚPjako zeleň mimo PUPFL

- komise výstavby prodej nedoporučuje, z důvodu, že se zde nachází stanoviště odpadu, autobusová čekárna a telefonní budka O2

- zastupitelé souhlasí s návrhem KV

- žádost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene na umístění zemního kabelového vedení NN na ppč. 885/7 v k. ú. Janov n. N.

- komise výstavby doporučuje uzavření smlouvy za jednorázový poplatek ve výši 1.000,- Kč

- zastupitelé souhlasí s návrhem KV a starosta obce dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě s fy. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín o zřízení věcného břemene na umístění zemního kabelového vedení NN na ppč. 885/7 v k. ú. Janov n. N. za jednorázový poplatek ve výši 1.000,- Kč.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost Ing. Karla a Věry Hořejšových, trvale bytem Janov n. N: č. p. 477 o uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na právo vedení vodovodu přes ppč. 311/2 a 312/1 v k. ú. Janov n. N.

- komise výstavby doporučuje uzavření smlouvy za jednorázový poplatek ve výši 500,- Kč

- Ing. Jelínek navrhuje, aby byly pozemky manželům Hořejšovým navrhnuty k prodeji, zastupitelé s návrhem souhlasí

- návrh prodeje obecních domů č. p. 114 a 513 v k. ú. Janov nad Nisou (textil)

- komise výstavby navrhuje vypsat výběrové řízení na prodej domů a navrhuje minimální cenu - dle vypracovaného znaleckého posudku v celkové výši 1.238.450,- Kč

- zastupitelé s návrhem souhlasí a Mgr. Daniel David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou vyhlašuje výběrové řízení na prodej domů č. p. 114 a 513 v k. ú. Janov nad Nisou s minimální kupní cenou 1.238.450,- Kč. Termín dodání nabídek je do 26. 6. 2007 do 14.00 hodin.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- návrh prodeje bytu č. 439/1 o velikosti 1+1 v objektu č. p. 439 v Janově nad Nisou

- komise výstavby navrhuje vypsat vyběrové řízení na prodej bytu č. 439/1 v objektu Janov n. N. č. p. 439 a navrhuje minimální cenu dle vypracovaného znaleckého posudku 181.440,- Kč

- zastupitelé souhlasí s návrhem komise a starosta dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou vyhlašuje výběrové řízení na prodej bytu č. 439/1 v objektu Janov n. N. č. p. 439 s minimální kupní cenou 181.440,- Kč. Termín dodání nabídek je do 26. 6. 2007 do 14.00 hodin.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- návrh prodeje domu v Janově n. N. č. p. 239 (bývalý kulturák)

- komise výstavby navrhuje nechat vypracovat odhad na objekt a navrhnout ho k prodeji, dále komise navrhuje, aby dílny, které jsou v přízemí objektu, byly přestěhovány do budovy radnice - bývalé prodejny

-  zastupitelé s návrhem souhlasí a Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zpracováním znaleckého posudku na dům v Janově n. N. č. p. 239 - bývalý kulturní dům.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost Petra a Jany Brabcových, trvale bytem Erbenova 4172/17, Jablonec nad Nisou o prodej části ppč. 873/4 v k. ú. Hraničná n. N. označené dle nového geometrického plánu č. 461-016/2007 jako 873/8 v k. ú. Hraničná n. N. o výměře 273 m2  - ostatní plocha

- komise výstavby prodej doporučila a navrhuje minimální cenu 200,- Kč/ m2

- na úřední desce bylo vyvěšeno od 30. 4.  do 16. 5.  2007

- jistina byla složena ve výši 5.500,- Kč

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části ppč. 873/4 v k. ú. Hraničná n. N. označené dle nového geometrického plánu č. 461-016/2007 jako 873/8 v k. ú. Hraničná n. N. o výměře 273 m2  - ostatní plochamanželům  Petrovi a Janě Brabcovým, oba trvale bytem Erbenova 4172/17, Jablonec nad Nisou za cenu 56.238,- Kč.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8  PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. Danie David předkládá ještě jednu žádost - žádost manželů Luďka a AlenyCyhelských, trvale bytem Hraničná č. p. 211, Janov nad Nisou o prodej pozemku ppč. 356/3 v k. ú. Janov nad Nisou o výměře 696 m2  -pro výstavbu rodinného domu, jde o pozemek,který byl již jednou v nabídce a vítěz výběrového řízení p. Josef Hanzlovič odstoupil od sepsání smlouvy o prodeji

- MUDr. Kvasnička navrhuje projednat tuto žádost na příštím zasedání zastupitelstva, pro projednání komise - zastupitelé souhlasí

3. Pronájem Kapličky a parkoviště v Hraběticích

- Mgr. David informuje přítomné o výběrovém řízení na pronájem Kapličky a parkoviště na Hraběticích, výběrového řízení se účastnilo 5 zájemců - p. Josef Hanzlovič, Janov nad Nisouč. p. 439, Ing. Radka Barborová, Janov nad Nisou č. p. 439, p. Pavel Lejsek, Vysoká 37, Jablonec nad Nisou, p. Jiří Suchánek, Horní Maxov 192, Josefův Důl a Chadimová, s. r. o., Bedřichov 38

- nejlepší nabídka byla nabídka p. Josefa Hanzloviče a proto Mgr. Daniel David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s pronájmem Kapličky a odstavné plochy na Hraběticích p. Josefu Hanzlovičovi, trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 439 a pověřuje starostu přípravou smlouvy dle bodu 2) jeho nabídky ve znění: „Zřízení systému zajistí a uhradí nájemce - smlouva bude uzavřena na 6 let /vzhledem  k odpisůmzařízení/ - nájemné za objekt 10.000,- Kč + 30% z vybraného  nájemného. Po uplynutí nájemní doby bude systém odprodán obci za 1,- Kč.“ s přiměřenými sankcemi a termíny realizace stavby automatického odbavovacího systému.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  3 PROTI 2 ZDRŽEL 3

- návrh Mgr. Daniela Davida nebyl schválen

- p. Hrabák navrhuje, aby kompetence o rozhodnutí výběrového řízení na pronájem Kapličky a odstavného parkoviště  v Hraběticích byla vrácena starostovi obce - zastupitelésouhlasí a  dávají návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s navrácením kompetencí o rozhodnutí výběrového řízení na pronájem Kapličky a odstavného parkoviště  v Hraběticích p. starostovi Mgr. Danielu Davidovi.“ a o svém návrhu dávají hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 1

- návrh p. Hrabáka byl schválen

4. Půjčka MAS Podještědí

- Mgr. David informuje zastupitele o bezúročné půjčce Místní akční skupině Podještědí na projekt „Zlepšování kvality života a životního prostředí“

- Mgr. Daniel David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 20 tis. Kč na předfinancování projektu „Zlepšování kvality života a životního prostředí“ Místní akční skupiny Podještědí se splatností do konce roku 2007.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

5. Různé a interpelace

- žádost ředitele Janovské o. p. s. se sídlem Janov nad Nisou č. p. 520 o poskytnutí dotace ve výši 400.000,- Kč, zastupitelé souhlasí

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s poskytnutím dotace Janovské o. p. s. ve výši 400.000,- Kč.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Janov n. N., příspěvkové organizace o převedení zlepšeného hospodářského výsledku do rezervního fondu příspěvkové organizace, který za rok 2006 činí 93.022,60 Kč

- p. Hrabák upozorňuje ředitelku školy, že rezervní fond se používá jen se souhlasem zřizovatele

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s převedením  zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2006 Základní školy a Mateřské školy Janov n. N., příspěvková organizace do rezervního fondu příspěvkové organizace ve výši 93.022,60 Kč.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- p. Kout informuje občany a zastupitele o žádosti, kterou adresoval paní senátorce Paukrtové, ve které jí žádá o pomoc při řešení problému odpadních vod u rodinných domů v Loučné, které jsou postaveny za čističkou odpadních vod, navrhuje otevřené setkání paní senátorky s občany

6. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 6. zasedání Zastupitelstva obce Janovnad Nisou  v  18.00 hodin

 

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

ověřovatelé: Rudolf Kout, Mgr. Pavel Pilz 2007

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h