Usnesení - 27.02.2019

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 27. února 2019

Usnesení č. 12/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje pozemku ppč. 1164/3 – trvalý travní porost o výměře 587 m2 v k. ú. Janov nad Nisou a navrhuje minimální kupní cenu 250,- Kč/m2.

Usnesení č. 13/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4017311/VB/002 na pozemcích ppč. 217/3 a 217/16 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm + DPH (minimálně však 1.000,- Kč + DPH).

Usnesení č. 14/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje vypracování geometrického plánu na rozdělení pozemků ppč. 1437/13 a 1750/1 k. ú. Loučná nad Nisou

Usnesení č. 15/2019

ZO schvaluje náklady na vodné v roce 2018 ve výši 28,73 Kč/m3 bez DPH a náklady na stočné v roce 2018 ve výši 28,60 Kč/m3 bez DPH.

Usnesení č. 16/2019

ZO schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2019 ve výši - vodné 35,35 Kč/m3 s DPH (30,74 Kč bez DPH) a stočné 35,17 Kč/m3 s DPH (30,60 Kč bez DPH).

Usnesení č. 17/2019

ZO schvaluje následující rozpočtová opatření č. 1/2019

  OdPa Pol         ÚZ
V 6402 5364  15022 98187 vratka volby
V 6402 5364   4065 98008 vratka volby
V 6171 6121 -19087

Příjem celkem: 0

Výdej celkem: 0

Usnesení č. 18/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje přílohu č.1 („Vymezení majetku ve vlastnictví obce Janov nad Nisou, který se organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití“) Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, příspěvkové organizace.

Usnesení č. 19/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Úprava hřbitova v Loučné nad Nisou“ z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ dotačního titulu – 117D8210G Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

Zapsala M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h