Usnesení - 28.06.2006

Usnesení ze  6. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 28. června 2006

Usnesení č. 64/2006

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje termíny jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 2. pololetí roku 2006  a to na - 13. 9. a 18. 10. 2006.

Usnesení č. 65/2006

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje hospodaření obce Janov nad Nisou za rok 2005 bez výhrad.

Usnesení č. 66/2006

Zastupitelstvo obce Janov n. N. schvaluje záměr zveřejnit prodej části ppč. 1397 v k. ú. Janov nad Nisou o celkové  výměře 2.188 m2  - ostatní plocha (v ÚP účelová komunikace).

Usnesení č. 67/2006

Zastupitelstvo obce Janov n. N. schvaluje záměr zveřejnit prodej části ppč. 832/2 označená dle nového GP č. 444-652/2006 jako ppč 832/4 v k. ú. Janov nad Nisou o výměře 167 m2  - ostatní plocha (v ÚP účelová komunikace)  .

Usnesení č. 68/2006

Zastupitelstvo obce Janov n. N. schvaluje záměr zveřejnit prodej dvou částí ppč. 1329/5 v k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 380  m2  - ostatní plocha.

Usnesení č. 69/2006

Zastupitelstvo obce Janov n. N. schvaluje záměr zveřejnit prodej ppč. 1004/6 v k. ú. Janov nad Nisou o  výměře 776 m2  - trvalý travní porost.

Usnesení č. 70/2006

Zastupitelstvo obce Janov n. N. schvaluje záměr zveřejnit směnu ppč. 71 v k. ú. Janov n. N. o výměře 407 m2 – ostatní plocha (v ÚP – PUPFL).

Usnesení č. 71/2006

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se záměrem budoucího věcného břemene na ppč. 1393/2 v k. ú. Janov n. N. na zachování práva chůze a jízdy k pozemku č. 705/4 v k. ú. Janov n. N.

Usnesení č. 72/2006

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem ppč. 356/3 v k. ú. Janov nad Nisou o výměře  696 m2  - trvalý travní porost (v ÚP zastavitelná plocha) obálkovou metodou za minimální cenu 208.800,- Kč s termínem odevzdání obálek do 12. 9. 2006.

Usnesení č. 73/2006

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem  části stpč. 326 v k. ú. Hraničná označené dle nového GP jako 326/2 a části ppč. 267/2 v k. ú. Hraničná označené dle nového GP jako část b) a garáže na části stpč. 326 označené dle nového GP jako 362/2 panu Romanu Barborovi, trvale bytem Janov nad Nisou  za cenu 565.000,- Kč.

Usnesení č. 74/2006

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou stanovuje počet členů Zastupitelstva obce Janov nad Nisou pro příští volební období 2006 - 2010 na 9 členů.

Usnesení č. 75/2006

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou vyhlašuje X. kolo půjček z Fondu rozvoje bydlení s termínem odevzdání žádostí o půjčku do 31. srpna 2006.

Usnesení č. 76/2006

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje rozpočtovou změnu:

P 4111 +20.000,- Kč

V 6114 5169 +20.000,- Kč.

Usnesení č. 77/2006

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje přidělení obecního bytu na adrese Janov nad Nisou č. p. 439 manželům Daně a Jaroslavu Šormovým (na základě výběrového řízení ze dne 8. 9. 2004).

Usnesení č. 78/2006

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje přidělení obecního bytu na adrese Hraničná č. p. 104, Janov nad Nisou panu Heřmanu Kubínovi (na základě výběrového řízení ze dne 24 5. 2006).

Usnesení č. 79/2006

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou stanovuje pravidlo vyhodnocení výsledků obálkovou metodou tak, že obálky budou otevřeny na schůzce zastupitelů a účastníků obálkového prodeje.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Luboš Doležálek
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h