Usnesení - 24.02.2010

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 24. února  2010

Usnesení č. 8/2010

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zřízením věcného břemene na podzemní vedení vodovodního potrubí přes pozemky ppč. 590/6 a 590/7  k. ú. Janov nad Nisou pro majitele objektu če. 1288 na stpč. 694 v k. ú. Janov nad Nisou za jednorázový poplatek 4. 850,- Kč.

Usnesení č. 9/2010

ZO Janov n. N. souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 590/6 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost  o celkové výměře 1067 m2 označené dle GP č. 916-750/2007 jako 590/6 o výměře 969 m2 a části pozemku ppč. 590/7 k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha o celkové výměře 1386  m2 označené dle GP č. 916-750/2007 jako 590/7 o výměře 1306 m2 manželům MUDr. Michaele Buganové bytem Metodějova 1465/9, Chodov, Praha 4 a ing. Patriku Buganovi bytem Karla Tomana 1611/10, České Budějovice za cenu 1. 071. 818,- Kč s tím, že s kupní smlouvou bude zároveň uzavřena smlouva o zřízení práva předkupního na dobu pěti let ode dne zápisu vkladu práva předkupního jako práva věcného do katastru nemovitostí se závazkem dle usnesení č. 12/2006.

Usnesení č. 10/2010

ZO Janov nad Nisou vyhlašuje výběrové řízení na prodej objektu bývalé hasičárny na stpč. 365 k. ú. Loučná nad Nisou a stpč. 365 k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 104 m2  s minimální kupní cenou 287. 920,- Kč. Termín dodání obálek je do 29. 3. 2010 do 14,00 hodin.

Usnesení č. 11/2010

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje ppč. 1357/1 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 311 m2 – trvalý travní porost a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2.

Usnesení č. 12/2010

ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením  smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění zařízení JBC, Hraničná, ppč. 814/4, zemní kabel 2x AYKYz 4x70 mmna pozemku ppč. 814/4 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 27232425, DIČ CZ 27232425. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu.

Usnesení č. 13/2010

ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o Budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Telefónica O2 Czech Republic, a.s – budoucí oprávněný, Obcí Janov nad Nisou – budoucí povinný, Wild Oak, s. r. o. - podmíněný budoucí poviný a Residenční Loučná s. r.o. - stavebník  vynucené překlády komunikačního zařízení na umístění telekomunikačního zařízení pod označením " Rezidence Loučná, překládka sítě TO2" na ppč. 1609/2 a 1609/4 k. ú. Loučná nad Nisou  za cenu 1.000,- Kč.

Usnesení č. 14/2010

ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy č. 37/10/KS – 9410000162 uzavřené na základě Smlouvy o podmínkách uzavření budoucí smlouvy č. 1107000554/89-B/07/ORDS ze dne 17. 10. 2007 za cenu 330. 000,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 15/2010

ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě pod označením "11010-024595 Hraničná 83(JN), obnova, havárie"mezi Telefónica O2 Czech Republic, a. s.  a Obcí Janov nad Nisou na pozemku ppč. 847 k. ú. Hraničná nad Nisou za jednorázový poplatek 2 000,- Kč.  Podmínkou uzavření smlouvy je dodání vyjádření DI Policie ČR.

Usnesení č. 16/2010

ZO Janov nad Nisou schvaluje náklady na vodné v roce 2009 ve výši 9,79 Kč/m3 s DPH (  8,90,- Kč/ m3 bez DPH) a náklady na stočné v roce 2009 ve výši  33,87 Kč/m3 s DPH ( 30,79,- Kč /m3 bez DPH)

Usnesení č. 17/2010

ZO Janov nad Nisou schvaluje cenu vodného  a stočného pro rok 2010 ve výši vodné 10,-  Kč/m3 a stočné 34,- Kč/m3.

Usnesení č. 18/2010

ZO Janov nad Nisou schvaluje aktualizaci "Programu obnovy vesnice Janov nad Nisou" pro  rok 2010

Usnesení č. 19/2010

ZO schvaluje podání žádosti pod názvem "Podpora výstavby vodovodu a kanalizace v obci Janov nad Nisou – dotace na úroky"do Grantového fondu – Program obnovy venkova - program č. 17 ve výši 300.000,- Kč. Vlastní podíl je v rozpočtu vyčleněn na výdajové položce 6310 5141 úroky vlastní.

Mgr. Daniel David
starosta obce

p. Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h