Zápis - 27.01.2010

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 27. ledna 2010

1.  Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.05 hodin za přítomnosti  8 členů ZO (chybí Ing. Jelínek)

- v 17.06 hod přichází Ing. Jelínek  - 9 členů ZO

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje Mgr. Janu Tomešovou  - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Tomešová byla schválena ověřovatelkou zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhým ověřovatelem zápisu p. Rudolfa Kouta -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL  0

-  p. Kout byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise Ing. Radka Jelínka - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Ing. Radek Jelínek byl  schválen  členem návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise Mgr. Pavla Pilze - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- Mgr. Pilz byl schválen druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Usnesení č. 79/2009 - na vědomí

Usnesení č. 80/2009 -  splněno

Usnesení č.81/2009 - trvá

Usnesení č. 82, 83, 84/2009 - splněno

Usnesení č. 85/2009 -  nebyly zapracovány žádné rozpočtové změny

Usnesení č. 86/2009 - na vědomí

Usnesení č. 87/2009 - trvá

Usnesení č. 88/2009 - na vědomí

Usnesení č. 89/2009 - splněno

Usnesení č. 90/2009 - trvá

Usnesení č. 85/2009 - splněno

Schválení zápisu z minulého zasedání

-Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO - nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 16. prosince 2010 MUDr. Milan Kvasnička  a Ing. Ivo Richter také nedodali žádné připomínky

-  Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání - nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m : 

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2) Schválení rozpočtu na rok 2010

3) Prodej majetku obce

4) Různé a interpelace

5) Závěr

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program dnešního jednání byl schválen

2. Schválení rozpočtu na rok 2010

- p. Hanzlovič oznamuje přítomným zastupitelům, že toto zasedání bude nahrávat - zastupitelé berou na vědomí

- předseda Finančního výboru Ing. Radek Jelínek seznamuje zastupitele s jednotlivými položkami návrhu  rozpočtu na rok 2010

- po diskusi nad jednotlivými položkami návrhu rozpočtu se starosta obce dotazuje, zda navrhuje někdo nějakou změnu k navrženému rozpočtu - nikdo nenavrhuje, dává tedy návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje schodkový rozpočet s tím, že záporné saldo hospodaření ve výši 14.317.937,- Kč dorovná zapojením položky 8115 a 8123. Konečná výše na příjmech je 28.797.637,- Kč a na výdajích je 28.797.637,- Kč." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida  byl schválen

- Mgr. David zastupitelům předkládá důvodovou zprávu, kde navrhuje poskytnout bezúročnou půjčku Mikroregionu Jizerské hory ve výši 24.092,92 Kč na osvětlení přechodu u pošty, tato částka nám bude vrácena nejpozději do 31. 12. 2010. Nasvícení přechodu bylo realizováno v rámci projektu "Nasvícení přechodů pro chodce 2009 - Mikroregion Jizerské hory". Celá akce se musí nejdříve proinvestovat a teprve následně bude poskytnuta dotace, z tohoto důvodu bylo požádáno Mikroregionem Jizerské hory o půjčku.

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů, zda mají nějaké připomínky - nikdo nemá, dává tedy hlasovat o navrženém usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s poskytnutím bezúročné půjčky na osvětlení přechodu u pošty Mikroregionu Jizerské hory ve výši 24.092,92 Kč a to do 31. 12. 2010." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida  byl schválen

- dále starosta obce předkládá zastupitelům žádost ředitele Janovské o. p. s. p. Davida Jelínka o příspěvek na provoz sportovního areálu Janovská sokolovna ve výši 200.000,- Kč

- Mgr. Daniel David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje příspěvek na provoz sportovního areálu Janovská sokolovna ve výši 200.000,- Kč." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida  byl schválen

3. Prodej majetku obce

 - žádost ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín 4 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k zajištění a provozování zařízení distribuční soustavy  - zemního kabelového vedení NN na pozemku ppč. 1401 k. ú. Janov nad Nisou

- komise souhlasí s uzavřením smlouvy a navrhuje  jednorázový poplatek ve výši 4.800,- Kč, zastupitelé s návrhem komise souhlasí

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - zemního kabelového vedení NN na pozemku ppč. 1401 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ 27232425 za jednorázový poplatek 4. 800,- Kč." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida  byl schválen

- žádost p. Petra Csikóse, trvale bytem Na Petřinách 1769/47, Praha 6 o zřízení věcného břemene na podzemní vedení vodovodního potrubí přes pozemek ppč. 1329/6 k. ú. Janov nad Nisou

- komise souhlasí s uzavřením smlouvy a navrhuje jednorázový poplatek 1.200,- Kč - zastupitelé souhlasí s návrhem komise

- Mgr. David dává návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zřízením věcného břemene na podzemní vedení vodovodního potrubí přes pozemek ppč. 1329/6 k. ú. Janov nad Nisou pro majitele objektu čp. 172 na stpč. 80/1 v k. ú. Janov nad Nisou za jednorázový poplatek 1. 200,- Kč." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida  byl schválen

- žádost pí. Ivany Jiráskové, trvale bytem Páterovská 1008, Bělá pod Bezdězem o zřízení věcného břemene na podzemní vedení vodovodního potrubí přes pozemky ppč. 590/6 a 590/7  k. ú. Janov nad Nisou

- komise souhlasí s uzavřením smlouvy a navrhuje jednorázový poplatek ve výši 4.850,- Kč

- žádost manželů MUDr. Michaely Buganové, trvale bytem Metodějova 1465/9, Chodov, Praha 4 a Ing. Patrika Bugana, trvale bytem Karla Tomana 1611/10, České Budějovice o prodej části pozemku ppč. 590/6 k. ú. Janov nad Nisou - trvalý travní porost  o celkové výměře 1067 m2 označené dle GP č. 916-750/2007 jako 590/6 o výměře 969 m2 a části pozemku ppč. 590/7 k. ú. Janov nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 1386  m2 označené dle GP č. 916-750/2007 jako 590/7 o výměře 1306 m2

- komise prodej doporučuje

- na úřední desce vyvěšeno od 22. 9. do 8. 10. 2009

- jistina ve výši 40.000,- Kč byla uhrazena

- Mgr. Daniel David navrhuje prodej těchto pozemků odložit do dalšího jednání zastupitelstva, neboť se při prodeji objevily sousedské spory, které před prodejem musí být vyřešeny -zřízení věcného břemene

- žádost p. Petra Kordače, ml., trvale bytem Janov n. N. č. p. 485 o prodej objektu bývalé hasičárny v Loučné na stpč. 365, k. ú. Loučná n. N.

- byl vypracován znalecký odhad na nemovitost, který činí 287.920,- Kč

- komise prodej doporučuje a navrhuje nabídnout objekt k prodeji dle znaleckého odhadu a navrhuje složení jistiny ve výši 15.000,- Kč - zastupitelé souhlasí

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje objektu bývalé hasičárny na stpč. 365 k. ú. Loučná nad Nisou a stpč. 365 k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 104 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 287. 920,- Kč." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida  byl schválen

- Mgr. Daniel David informuje zastupitele o tom, že usnesením č. 93/2008 bylo schváleno zřízení věcného břemene na umístění plynárenského zařízení "STL plynovod + přípojky v rámci plynofikace obce Janov nad Nisou - 6. stavba", toto věcné břemeno vedoucí přes most však nebylo zaneseno v katastru nemovitostí a tak je potřeba uzavřít novou smlouvu s RWE GasNetm s. r. o., ná základě toho dává návrh usnesení:"Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uložením plynárenského zařízení do obecní komunikace č. 1b na ppč. 847 k. ú. Hraničná n. N. a 1394 k. ú. Janov n. N. včetně mostu přes Bílou Nisu (p. č. 1381/5 v k. ú. Janov n. N.)." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida  byl schválen

- v 18.05 hodin odchází MUDr. Milan Kvasnička a pí. Marie Blahoutová - 7 členů ZO

4. Různé a interpelace

- p. Kout oznamuje starostovi obce, že pan Martin Janoušek odmítá převzít odměnu za práci v Kontrolním výboru za rok 2009, protože dle jeho názoru je postoj obce k občanům záporný

5. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 1. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  v  18.20 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

ověřovatelé: Mgr. Jana Tomešová, p. Rudolf Kout

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h