Usnesení - 13.12.2017

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 13. prosince 2017

Usnesení č. 101/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí roku 2018 a to na 31.1.; 28.2.; 28.3.; 25.4.; 30.5.; 27.6.

Usnesení č. 102/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje pozemku ppč. 431/4 – trvalý travní porost v k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 148 m2 rozděleného dle GP č. 1290-238/2017 na ppč. 431/4 o výměře 134 m2 a ppč. 431/18 o výměře 14 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 103/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje části pozemku ppč. 341/2 – trvalý travní porost, k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1284 m2 označené dle GP č. 1282-1099a/2017 jako 341/4 o výměře 444 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 104/2017

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 898/13 - ostatní plocha o celkové výměře 364 m2 v k. ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 105/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 214/1 – trvalý travní porost o výměře 2 026 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou panu M. M., bytem Janov nad Nisou , 468 11 Janov nad Nisou za cenu 1,225.730,- Kč, včetně zřízení níže vymezené pozemkové služebnosti zatěžující pozemek,(dále jen „Služebný pozemek“), ve prospěch pozemku, stavební parcely č. 553, v k.ú. Janov nad Nisou.

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

  1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

  2. služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení“ znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v  bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb“ znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k  tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 106/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 1437/13 – trvalý travní porost o výměře 1 368 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou obálkovou metodou za minimální kupní cenu 684.000,- Kč + DPH v zákonné výši. Termín dodání obálek je do 29. 1. 2018 do 16,00 hodin na OÚ Janov nad Nisou.

Usnesení č. 107/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 869/1 – orná půda o výměře 328 m2 v k. ú. Janov nad Nisou panu J.P., Praha 4 za cenu 119. 064,- Kč.

Usnesení č. 108/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemků ppč. 520/2 – ostatní plocha o výměře 97 m2 v k. ú. Janov nad Nisou a ppč. 521/2 – zahrada o výměře 226 m2 v k. ú. Janov nad Nisou panu J. Š., Janov nad Nisou za cenu 117. 249,- Kč.

Usnesení č. 109/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 1329/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 380 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 1030-115/2010 jako 1329/12 o výměře 178 manželům A. A. S. a Š. S., Praha 8 za cenu 35. 600,- Kč.

Usnesení č. 110/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 1329/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 380 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 1030-115/2010 jako 1329/5 o výměře 202 manželům L. a J.V., Liberec za cenu 40. 400,- Kč.

Usnesení č. 111/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4015751/VB/002 na pozemku ppč. 341/2 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na základě geometrického plánu ( minimálně však 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši).

Usnesení č. 112/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na vnější domovní plynovod na pozemku ppč. 1323/1 k. ú. Janov nad Nisou pro paní K. K. a pana P. K., Praha 3. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na základě geometrického plánu

(minimálně však 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši).

Usnesení č. 113/2017

ZO pověřuje starostu obce provedením případných rozpočtových změn, které by nastaly na konci roku 2017. ZO pak budou dány na vědomí na příštím zasedání v lednu 2018.

Usnesení č. 114/2017

ZO schvaluje následující rozpočtová opatření:

 OdPaPol  ÚZ
P   4116 44.503,- dotace hasiči 14004
V 5512 5137 44.503,-   14004
P   4116 431.407,98 dotace ZŠ 103533063
P   4116 76.130,82 dotace ZŠ 103133063
V 3113 5336 431.407,98   103533063
V 3113 5336 76.130,82   103133063
V 2321 5171 86.500,- ČOV H 180 oprava ČOV  
V 3722 5169 80.000,- odpady (navýšení)  
V 5311 5011 46.000,- policie mzdy od listopadu navýšení z rozhodnutí vlády  
V 5311 5031 4.000,- mzdy sociálka  
V 5311 5032 12.000,- mzdy zdravotní pojištění  
V 6171 5011 50.000,- mzdy od listopadu navýšení z rozhodnutí vlády  
V 6171 5031 11.500,- mzdy sociálka  
V 6171 5032 4.100,- mzdy zdravotní pojištění  
V 6171 5132 6.000,- ochr. pomůcky  
V 6171 5139 10.000,- materiál  
V 6409 5229 42.000,-    
P 3722 2111 27.000,- navýšení příjmu na směsný odpad  
P 3725 2324 73.000,- navýšení příjmu na tříděný odpad  
P   1111 252.100,- navýšená daň  

Příjem celkem: 904.141,80 Kč

Výdej celkem: 904.141,80 Kč

Usnesení č. 115/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018 dle přiložené důvodové zprávy.

Usnesení č. 116/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje nový cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu včetně 2x ročně ambulantního odvozu nebezpečných složek komunálního odpadu a elektrozařízení pro území obce Janov nad Nisou, platný od 1. 1. 2018.

Usnesení č. 117/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou jmenuje do správní rady Janovská o.p.s. p. Krištofa – za TJ Sokol Janov nad Nisou, pí. Bürgerovou a p. Kitela za obec Janov nad Nisou.

Usnesení č. 118/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou jmenuje do dozorčí rady  Janovská o.p.s. p. Kulicha za obec Janov nad Nisou, p. Davida a p. Jelínka za TJ Sokol Janov nad Nisou

Usnesení č. 119/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 360,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

Usnesení č. 120/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 7.509,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.

Usnesení č. 121/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výborů a komisí ve výši 1.120,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy.

Usnesení č. 122/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

Usnesení č. 123/2017

ZO schvaluje podání žádosti na projekt „Snížení energetické náročnosti bytového domu č. p. 180 Hraničná, Janov nad Nisou“ do 37. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu s názvem: Energetické úspory v bytových domech II

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h