Zápis - 22.02.2012

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. února 2012

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou  obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,00 hodin za přítomnosti 7 členů

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje Ing. Jelínka – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- ing. Jelínek byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

- Mgr. David  navrhuje Mgr. Kulicha – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Kulich  byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

*Volba návrhové komise:

- Mgr. David navrhuje  ing. Zelenku – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-  ing. Zelenka  byl  zvolen členem návrhové komise

- Mgr. David navrhuje p. Líbala – přijímá

-  Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7  PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Líbal byl  zvolen  členem návrhové komise

*Kontrola usnesení z minulého zasedání

V 17,10 hodin přichází ing. Hatašová – 8 členů

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu, zda mají nebo obdrželi  připomínky k minulému zápisu.

- p. M. Surkov –  nemá připomínky

- p. P. Kordač – nemá připomínky

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2)  Prodej majetku obce

3) Schválení cen vodného – stočného pro rok 2012

4) Různé a interpelace

5) Závěr

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku obce

* Návrh prodeje pozemku ppč. 348/10 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost  o výměře 149 m2 ( v ÚP zastavitelná plocha )

Zájemce: T. R., J. R. a  K. R.,  Praha

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 složení jistiny ve výši  4.500,- Kč do 26. 3. 2012

- Mgr. David dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejnění prodeje pozemku ppč. 348/10 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost  o výměře 149 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Návrh prodeje části pozemku ppč. 1024/2 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o celkové výměře 621 m2 ( v ÚP zastavitelná plocha )

Zájemce:  A. F., Liberec

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje, navrhuje nechat udělat oddělovací plán a zároveň navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2.

- Mgr. David dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 1024/2 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o celkové výměře 621 m2

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Žádost o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ: 24729035 na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemcích ppč. 68/1 a 69/3  k. ú. Hraničná nad Nisou.

Vyjádření komise: komise doporučuje uzavření smlouvy a navrhuje cenu:  1.000,- Kč za umístění betonového sloupu a 200,- Kč za 1 bm vrchního vedení.

- Mgr. David dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením  Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 68/1 a 69/3 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm + 1.000,- Kč za umístění  betonového sloupu.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

3. Schválení cen vodného – stočného pro rok 2012

- Mgr. David informuje zastupitele o skutečných nákladech na vodné a stočné za rok 2011.

Náklady na vodné činí 16,28 Kč/m3 s DPH (  14,28,- Kč/ m3 bez DPH)

Náklady na stočné činí 39,61 Kč/m3 s DPH ( 34,75,- Kč /m3 bez DPH)

navrhuje tedy cenu vodného na  rok 2012 ve výši  16,50,- Kč/m3 a cenu stočného na rok 2012 ve výši  40,- Kč/m3

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů, zda mají nějaké připomínky k jeho návrhu – nemají

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje náklady na vodné v roce 2011 ve výši 16,28 Kč/m3 s DPH (  14,28 Kč/ m3 bez DPH) a náklady na stočné v roce 2011 ve výši  39,61 Kč/m3 s DPH ( 34,75,- Kč /m3 bez DPH)

 hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje cenu vodného  a stočného pro rok 2012 ve výši - vodné 16,50  Kč/m3 včetně DPH a stočné 40,- Kč/m3 včetně DPH.

 hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

4. Různé a interpelace

- Mgr. David informuje zastupitele, že podle nového školského zákona budou ředitelé škol jmenováni na dobu 6 let. Z tohoto důvodu ředitelům, kteří tuto funkci vykonávají dobu delší než 6 let, skončí jejich výkon práce dnem 31. 7. 2012. Je na zřizovatelích škol, zda vyhlásí konkurz. Mgr. David dále sděluje, že po konzultaci s ostatními zřizovateli se přiklání k tomu, aby byl konkurz vyhlášen – ostatní zastupitelé souhlasí

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou ukládá starostovi obce Janov nad Nisou vyhlásit v termínu do 30. 4. 2012 konkurz na ředitele Základní školy a Mateřské školy Janov nad Nisou, příspěvková organizace.

 hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- ing. Jelínek na závěr zve všechny přítomné na „Volejbalový ples “ pořádaný: TJ SOKOL JANOV, který se uskuteční 3. 3. 2012 od 20,00 hodin v janovské sokolovně

5. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 2. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  v  17.45 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: p. Ing. Radek Jelínek, p. Mgr. Adam Kulich

zapslala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h