Usnesení - 15.02.2023

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 15. února 2023

Usnesení č. 17/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 356/20 -- trvalý travní porost v k. ú. Janov nad Nisou o výměře 254 m2 a ppč. 356/15 -- trvalý travní porost v k. ú. Janov nad Nisou o výměře 65 m2 panu I. Š. za cenu 181. 830,- Kč.

Usnesení č. 18/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti č. j. OLP/100/2023 na zřízení a provoz stavby „Nové veřejné prostranství Janov nad Nisou -- sjezd na stpč. 546 k. ú. Janov nad Nisou z krajské silnice III/29029" pro Obec Janov nad Nisou, IČO: 00262358, Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou za cenu 1. 500,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 19/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje náklady na vodné v roce 2022 ve výši 28,60 Kč/m3 bez DPH a náklady na stočné v roce 2022 ve výši 29,14 Kč/m3 bez DPH.

Usnesení č. 20/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2023 ve výši - vodné 30,60 Kč bez DPH (33,66 Kč/m3 s DPH) a stočné 31,18 Kč bez DPH (34,30 Kč/m3 s DPH).

Usnesení č. 21/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje podání žádosti pod názvem „Výměna povrchu multifunkčního sportovního hřiště v areálu Janovské sokolovny" do Dotačního fondu: Program 2.1 -- Program obnovy venkova ve výši 1.400.000,- Kč, požadovaná výše dotace je 300.000,- Kč. Vlastní podíl bude hrazen z prostředků rozpočtu roku 2023, kde je s opravou počítáno. V rozpočtu roku 2023 je alokována částka na celou opravu.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h