Zápis - 31.10.2018

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou konaného dne 31. října 2018 od 17:00 hodin.

Přítomni: Mgr. Daniel David, Bc. Marie Bürgerová, MUDr. Radek Fejgl, Pavel Kittel, Mgr. Adam Kulich, Renata Mádlová, Pavel Pěnička, Vendula Pospíšilová, Michal Surkov,

1. Zahájení

Zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno předsedajícím - Mgr. Danielem Davidem v 17:00 hodin za přítomnosti 9 členů ZO.

Složení slibu členy zastupitelstva.

Složení slibu proběhlo tak, že Mgr. David přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Janov nad Nisou a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0

usnesení č. 80 bylo schváleno

3. Schválení programu

 1. Zahájení

 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 3. Schválení programu

 4. Volba starosty a místostarosty - veřejně nebo tajně (v případě tajného hlasování je nutné zvolit volební komisi)

  a) určení počtu místostarostů

  b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

  c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

  d) volba starosty

  e) volba místostarosty

 5. Zřízení finančního a kontrolního výboru

  a) volba předsedy finančního výboru

  b) volba předsedy kontrolního výboru

 6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce

 7. Diskuse

 8. Závěr

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 81 bylo schváleno

4. Volba starosty a místostarosty

a) určení počtu místostarostů

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 82 bylo schváleno

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 83 bylo schváleno

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

d) volba starosty

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 84 bylo schváleno

e) volba místostarosty /místostarostky/

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 85 bylo schváleno

5. Zřízení finančního a kontrolního výboru

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 86 bylo schváleno

a) volba předsedy finančního výboru

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 87 bylo schváleno

b) volba předsedy kontrolního výboru

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

- usnesení č. 88 bylo schváleno (Bürgerová)

6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 89 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 90 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 91 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 92 bylo schválen

7. Diskuse

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 93 bylo schváleno

8. Závěr

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h