Zápis - 26.05.2021

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26. května 2021

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová, MUDr. Radek Fejgl, p. Pavel Kittel, Mgr. Adam Kulich, pí. Renata Mádlová, p. Pavel Pěnička, p. Michal Surkov

Omluveni: pí. Vendula Pospíšilová

1. Zahájení.

Jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti 8 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Pěnička byl zvolen ověřovatelem zápisu

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Surkov byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Kittel byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Kulich byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

Usnesení č. 33/2021 – splněno
Usnesení č. 34/2021 - v platnosti
Usnesení č. 35/2021 - v platnosti
Usnesení č. 36/2021- v platnosti
Usnesení č. 37/2021 - splněno
Usnesení č. 38/2021 - splněno
Usnesení č. 39/2021 - splněno

• Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

Schválení programu

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisů zasedání ZO, schválení programu)

2) Prodej majetku

3) Schválení hospodaření a Závěrečného účtu obce Janov nad Nisou za rok 2020

4) Rozpočtové změny č. 2/2021

5) Jmenování členů školské rady

6) Žádost o dotaci z rozpočtu obce Janov nad Nisou

7) Různé a interpelace

8) Závěr

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku.

* Žádost o odkoupení či pronájem pozemku ppč. 732/5 – trvalý travní porost k. ú. Janov nad Nisou o výměře 63 m2

Zájemce: J. M.

Vyjádření komise: komise doporučuje nabídnout k pronájmu.

* Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4020621/VB/03 na pozemku ppč. 826/1 k. ú. Hraničná nad Nisou.

Vyjádření komise: komise doporučuje uzavření smlouvy a navrhuje cenu 1.500,- Kč + DPH dle zákonné sazby.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 40 bylo schváleno

3. Schválení hospodaření a Závěrečného účtu obce Janov nad Nisou za rok 2020.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č 41 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č 42 bylo schváleno

4. Rozpočtové změny č. 2/2021.

Rozpočtová opatření:

OdPa Pol
P 4111 61.963,66 dotace 98037
P 1356 -100 dobývání
P 3639 2119 2.500,- VB
P 6171 2321 143.277,- ČEZ dar
V 5213 5139 27.500,- respirátory
V 5311 5132 10.000,- ochr. pomůcky
V 5512 5139 3.000,- materiál
V 5512 6123 143.277,- hasiči
V 6171 6123 17.100,- sypač
V 6171 6121 2.000.000,- garáže
V 6409 5179 -500 příspěvky
V 6171 6121 - 1.993.536,34

Příjem celkem: 207.840,66

Výdej celkem: 207.840,66

OdPa Pol
P 4111 61.963,66 dotace 98037
P 1356 -100 dobývání
P 3639 2119 2.500,- VB
P 6171 2321 143.277,- ČEZ dar
V 5213 5139 27.500,- respirátory
V 5311 5132 10.000,- ochr. pomůcky
V 5512 5139 3.000,- materiál
V 5512 6123 143.277,- hasiči
V 6171 6123 17.100,- sypač
V 6171 6121 2.000.000,- garáže
V 6409 5179 -500 příspěvky
V 6171 6121 - 1.993.536,34

Příjem celkem: 207.840,66

Výdej celkem: 207.840,66

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č 43 bylo schváleno

5. Jmenování členů školské rady.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č 44 bylo schváleno

6. Žádost o dotaci z rozpočtu obce Janov nad Nisou.

7. Různé a interpelace.

8. Závěr.

V 17,30 hodin starosta obce Mgr. Daniel David ukončil 5. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

ověřovatelé: p. Pavel Pěnička, p. Michal Surkov

Zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h