Usnesení - 06.09.2023

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 6. září 2023

Usnesení č. 72/2023

ZO Janov nad Nisou revokuje Usnesení č. 68/2023 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 1348/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 313 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 1488-134/2023 jako 1348/3 o výměře 82 m2 panu J.Š. za cenu 23.800,- Kč.

Usnesení č. 73/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje části pozemku ppč. 1348/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 313 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 1488-134/2023 jako 1348/3 o výměře 82 m2.

Usnesení č. 74/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje části pozemku ppč. 872/17 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 333 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 786-135/2023 jako 872/63 o výměře 205 m2.

Usnesení č. 75/2023

ZO Janov nad Nisou revokuje Usnesení č. 2/2023 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 262/2 – ostatní plocha v k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 4 394 m2 označené GP č. 732 – 100/2022 jako část a) o výměře 41 m2 Společenství vlastníků jednotek Hraničná 191, IČ: 27319997 Hraničná 191, 468 11 Janov nad Nisou za cenu 12.300,- Kč.

Usnesení č. 76/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 262/2 – ostatní plocha v k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 4 394 m2 označené GP č. 732 – 100/2022 jako část a) o výměře 41 m2 do podílového spoluvlastnictví za cenu 12.300,- Kč.

Usnesení č. 77/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a Dohodu o umístění stavby č. ČEZd_SoBS VB 96986/IV-12-4023771 na pozemcích ppč. 1392/1, 1325/2 a 1325/1 v k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude činit 42.100 Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 78/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a Dohodu o umístění stavby č. ČEZd_SoBS VB 105212/IV-12-4023875 na pozemku ppč. 859 v k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude činit 10.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 79/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje:

  1. zrušení odběru pro čp.: 601, + odpojení STL DP
  2. záměr umístění HUP v zemním provedení do chodníku před č.p. 601 (ppč: 574/1)
  3. záměr položení potrubí odběrného plynového zařízeni do pozemků 574/1, 1322 a mostu přes potok

Usnesení č. 80/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření směnné smlouvy č. S 910/22/247 mezi Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451 a Obcí Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou, IČO: 00262358 takto:

Usnesení č. 81/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření č. 4/2023

 OdPaPol 
P   1342 150.000,-
P 3613 2132 21.500,-
P 6310 2141 27.500,-
P   8117 5,000.000,-
P 3639 3111 5,293.000,-
P   4122 136.350,-
V 3399 5169 60.000,-
V 3613 5171 5.000,-
V 3722 5139 11.000,-
V 5512 5137 - 4.000,-
V 5512 5139 4.000,-
V 6171 5136 1.000,-
V 6171 5168 8.000,-
V 6171 5171 70.000,-
V   8118 5,000.000,-
V 3639 6121 136.350,-
V 6171 6121 5,337.000,-

Příjem: 5,628.350,-
Výdej: 5,628.350,-

Usnesení č. 82/2023

ZO schvaluje uzavírání krátkodobých termínovaných účtů (s kladnou úrokovou sazbou), s maximálním vkladem 5,000.000,- Kč na maximální dobu 6 měsíců. Starosta bude informovat na nejbližším jednání ZO o zřízení takového účtu.

Usnesení č. 83/2023

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou

v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou předložený J.Š. a A.Š. dle důvodové zprávy schvaluje a souhlasí s prověřením umístění stavby pro bydlení na pozemku p.č. 1590/10 v k.ú. Loučná nad Nisou změnou územního plánu.

Usnesení č. 84/2023

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou na pozemku p.č. 566/1, 566/3, 567 a st.p.č. 134 v k.ú. Janov nad Nisou, předložený J.D. v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Schvaluje a souhlasí s prověřením návrhu změnou územního plánu.

Usnesení č. 85/2023

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou
v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou na pozemku p.č. 656/9 v k.ú. Janov nad Nisou, předložený M.J., dle důvodové zprávy neschvaluje.

Usnesení č. 86/2023

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou
v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou na pozemku p.č. 1087/1 v k.ú. Janov nad Nisou, předložený K.J. který zastupuje T.J. , dle důvodové zprávy neschvaluje

Usnesení č. 87/2023

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisouv souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou na pozemku p.č. 7/1 v k.ú. Hraničná nad Nisou, předložený Z.K., která na základě plné moci zastupuje J.M. a J.M., dle důvodové zprávy neschvaluje.

Usnesení č. 88/2023

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou na pozemku p.č. 434 v k.ú. Janov nad Nisou, předložený V.O., dle důvodové zprávy neschvaluje.

Usnesení č. 89/2023

Zastupitelstvo města Janov nad Nisou v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou na pozemku p.č. 1044/3 v k.ú. Janov nad Nisou, předložený spol. POVOLSTAV, s.r.o., která na základě plné moci zastupuje O.M., dle důvodové zprávy neschvaluje .

Usnesení č. 90/2023

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou na pozemku p.č. 1233/2 v k.ú. Janov nad Nisou, předložený J.V. a L.V., dle důvodové zprávy neschvaluje.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h