Zápis - 29.06.2016

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 29. června 2016

Přítomni: Mgr. Daniel DAVID, Mgr. Marie Bürgerová, Jaroslav JANSA,Ing. Radek JELÍNEK, Mgr. Adam KULICH, Renata MÁDLOVÁ, Ing. Petr MLEJNEK,  Michal SURKOV

Omluven: Ing. Jan ZELENKA

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce p. Danielem Davidem v 17.05 hodin za přítomnosti 8 členů ZO (chybí p. Zelenka)

Volba ověřovatelů:

- p. David navrhuje p. Jaroslava Jansu – přijímá 

- p. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0 

- p. Jansa byl schválen ověřovatelem zápisu

- p. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu p. Adama Kulicha  -  přijímá

- p. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- p. Kulich byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

-  p. David navrhuje jako člena návrhové komise p. Radka Jelínka  - přijímá

-  p. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- p. Jelínek  byl  schválen  členem  návrhové komise

-  p. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise pí. Marii Bürgerovou  - přijímá

-  p. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-  pí. Bürgerová byla  schválena druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Schválení zápisu z minulého zasedání

- p. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO a zároveň konstatuje, že ověřovatelé zápisu z minulého zasedání  ZO ze  dne 25. května 2016 pí.  Marie Bürgerová a p. Michal Surkov nedodali žádné připomínky

- p. Mlejnek dodal připomínky k zápisu z minulého jednání ZO a to:

- v bodě č. 1 - větu „Mgr. David sděluje, že byly dodány námitky od ing. Mlejnka" nahradit větou Mgr. David sděluje, že byly dodány námitky, doplnění zápisu od ověřovatele zápisu ing. Mlejnka" a dále dpolnit jako poslední větu: "Ověřovatel ing. Mlejnek řekl, že se zápisem nesouhlasí a nepodepíše ho.“

- v bodě č. 8 -  jako předposlední větu k tomuto bodu doplnit:

Ing. Mlejnek dává návrh usnesení: „Pověřit starostu, aby zadal příslušným zaměstnancům obce postupné srovnání patníků.“

- v bodě č. 11 - za větu „Ing. Jelínek namítá…“ doplnit: „Ing. Mlejnek namítá, že to nebylo zapsáno v zápisu z minulého ZO.“

- pí. Bürgerová požaduje do zápisu následující:

„Jako ověřovatel zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 25. května 2016 - upozorňuji Vás ostatní zastupitelé, že v konečných zápisech je stálá opakovaná nepřesnost. V jednacím řádu § 13 odst. 3 máme, že průběh a výsledek hlasování jmenovitě u případů hlasování proti a zdržení se hlasování (neplatí pro tajné hlasování). V zápise v hlasování o tom, aby se zápis pořizoval videozáznamem nebo zvukovým záznamem - chyběla vypsaná jména - u proti - zdržel se, která se musela telefonicky potvrzovat u zastupitelů a zjišťovat, kdo a jak hlasoval. Dále v usnesení č. 40 -  proti - zdržel se, byla jména obrácená. Z toho je evidentní, že zapisovatelky nestačí pojmout průběh jednání a chybovost je značná u důležitých věcí jako je hlasování. Dodatečné telefonní zjišťování, kdo hlasoval proti a zdržel se - jednací řád nepřipouští. Kdyby byl záznam videozáznam, zvukový záznam atd.- tedy v různé podobě - zapisovatelka si nepřesnosti podle záznamu ověří. Jelikož nebyl schválen audiozáznam ani pro účely přepisu, je tedy zřejmě nutné zajistit stenografku nebo dělat přestávky po bodech jednání. Pozastavuji se nad tím, že do voleb pod kandidátkou NK a starostové pro Janov nad Nisou, která je zaregistrovaná pod politickým hnutím Starostové pro Liberecký kraj jsou lidé, kteří otevřeně, nechtějí záznamy zvukové ani videozáznam a proto by měli vědět, že uvedené politické hnutí prosazuje průhlednost veřejného života atd. a to znamená u nás na malé obci nestydět se za videozáznamy ani zvukové záznamy z našich Zastupitelstev obce.  Všem nám i pracovníkům obce by to ulehčilo práci a zápisy by byly přesnější.“

- p. David dává hlasovat o námitkách p. Mlejnka, zda mají být jako doplnění zápisu z minulého jednání ZO

hlasování: PRO  2 PROTI 1 ZDRŽEL  5

(PROTI Kulich, ZDRŽEL David, Jansa, Surkov, Jelínek, Mádlová )

-  p. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- p. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání – nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m :

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)
  2. Sklep kulturního domu
  3. Termíny jednání ZO Janov n. N. na druhé pololetí roku 2016  (7. 9.; 5. 10.; 9. 11.; 14. 12.)
  4. Prodej majetku obce
  5. Nákup vozidla pro použití v komunální oblasti měst a obcí
  6. Rozpočtové změny
  7. Voda v obci
  8. Narovnání patníků v obci
  9. Různé a interpelace
  10. Závěr

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program jednání byl schválen

2. Sklep kulturního domu

- p. starosta vítá p. Otakara Novotného, projektanta a předává slovo předkladatelům bodu programu pí. Bürgerové a p. Mlejnkovi, kteří seznámili  přítomné zastupitele se svojí důvodovou zprávou v níž konstatují, že stav sklepních prostor kulturního domu posoudil autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb Ing. Aleš Vacek a po shlédnutí projektu ing. Novotného p. Vacek konstatoval, že tento projekt neobsahuje posouzení účinku zemního tlaku v důsledku zasypání suterénu a neřeší oddrenážování zasypaného prostoru

- p. Mlejnek s pí. Bürgerovou proto navrhují následující usnesení:

Pověřit starostu, aby  zadal  vypracování  projektové  dokumentace  na  statické  zajištění  sklepních  prostor kulturního domu na základě statického posudku a návrhu řešení Ing. Vacka  a zároveň konstatují, že je třeba revokovat usnesení   č. 34/2016 ve znění:  „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou  souhlasí se zabezpečením sklepních prostor dle projektu Ing. Novotného.“

- p. Novotný okomentoval projektovou dokumentaci

- p. Jelínek navrhuje zůstat u původního usnesení –  všichni přítomní zastupitelé souhlasí s tím, že bude osloven ing. Novotný, aby doplnil položkový rozpočet o ochránění nopovou folií a o statický výpočet zemního tlaku na nosnou zeď

- p. Mlejnek požaduje do zápisu následující:

„K posouzení stavu sklepa kulturního domu jsem pozval ing. Vacka (statik,viz vyjádření statika) a ing. Popra (projektant). Oba shodně konstatovali, že zasypání je ta lepší varianta.

Zároveň po prostudování dostupné projektové dokumentace zjistili, že je třeba projekt doplnit o drenáž, přizdění fólie a statický posudek vlivu zasypání na budovu.

Reálná cena stavebních prací není 180 000 Kč, ale pohybuje se, po zběžném počítání, někde nad 500 000 Kč bez DPH (cena by byla vyšší než 180 000 Kč i bez doplnění projektu o drenáž, přizdění fólie, statický posudek).

Všichni přítomní se též shodli, že objekt je nutné intenzivně větrat (otevřít okna, pletivo, větráky), odvést vodu z okapů mimo chodník.

Já doplňuji, že je třeba odstranit z podlah linoleum, pod kterým se drží vlhkost.

Dále ing. Vacek upozornil, že chodník dříve vedl podél kulturáku a pošty pod úrovní vozovky, takže podobný problém vyvstane u autobusové zastávky a před poštou.

Doplnit usnesení: Pověřit starostu, aby zadal příslušným zaměstnancům obce zajištění odvětrání a odstranění linolea, odvedení vody z okapů mimo chodník.

- p. starosta s p. Novotným představuje projekt rekonstrukce bývalé školní družiny v Hraničné č. p. 247, kde jsou plánovány návrhy bytů

- p. David čte návrh usnesení p. Mlejnka: „Pověřit starostu, aby zadal příslušným zaměstnancům obce zajištění odvětrávání a odstranění linolea, odvedení vody z okapů mimo chodník.“ hlasování: PRO  2 PROTI 6 ZDRŽEL 0

(PROTI David, Kulich, Jansa, Surkov, Jelínek, Mádlová )

- usnesení nebylo schváleno

3. Termíny jednání ZO Janov n. N. na druhé pololetí roku 2016 (7. 9.; 5. 10.; 9. 11.; 14. 12.)

- p. starosta  předkládá zastupitelům návrh termínů konání zasedání zastupitelstva na 2. pololetí roku 2016 a to: 7. 9.; 5. 10.; 9. 11.; 14. 12. a dotazuje se, zda má někdo připomínky k navrženým termínům -  nikdo nemá

- p. starosta dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 2. pololetí roku 2016 a to na 7. 9.; 5. 10.; 9. 11.; 14. 12..“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 47 bylo schváleno

4. Prodej majetku obce

- žádost o směnu pozemků mezi obcí Janov nad Nisou a JABLOTRON ALARMS a. s., se sídlem Pod Skalkou 4567/33, 466 01  Jablonec nad Nisou

- komise předkládá zastupitelům 3 varianty na směnu pozemků

1. varianta - směna části ppč. 1362 (1362/3), části 1368/1 (1368/3) a části 1371/1 (1371/1) za část ppč. 756/1- vše k. ú. Janov n. N.

2. varianta - směna části ppč. 1362 (1362/3), části 1368/1 (1368/3) a části 1371/1 (1371/1) za část pozemku ppč. 1148/1, část ppč. 1095 a část ppč. 756/1 – vše k. ú. Janov n. N.

3. varianta – směna  části ppč. 1362 (1362/3), části 1368/1 (1368/3) a části 1371/1 (1371/1) za část ppč. 756/1 a část ppč. 738/2 – vše k. ú. Janov n. N.

- p. starosta navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků: část pozemku ppč. 1362 ostatní plocha o celkové výměře 2 252 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1222-022/2016 jako 1362/3 o výměře 1 420 m2, části pozemku ppč. 1368/1 trvalý travní porost o celkové výměře 3 737 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1223-023/2016 jako 1368/3 o výměře 1 514 m2 a části pozemku ppč. 1371/1 ostatní plocha o celkové výměře 1 975 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1223-023/2016 jako 1371/1 o výměře 1 653 m2 .”

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 48 bylo schváleno

- dále p. starosta zajistí zpracovat geometrem variantu 2 a 3

- směna pozemků mezi obcí Janov nad Nisou p. V. W. a pí. B. W., oba trvale bytem.....

- směna části stpč. 452 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 608 m2 označená dle GP č. 605-163/2016, 294-163/2016 jako 1785 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 114 m2 k. ú. Loučná nad Nisou za část ppč. 823/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 281 m2 označená dle GP  č. 605-163/2016, 294-163/2016 jako 823/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 97 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou.

- komise navrhuje zveřejnění směny s tím, že rozdíl v metrech (17 m2) bude finančně dorovnán, navržená cena 300,- Kč/m2 (jedná se pouze o pozemek pod komunikací)

- p. starosta navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru směny části stpč. 452 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 608 m2 označená dle GP č. 605-163/2016, 294-163/2016 jako 1785 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 114 m2 k. ú. Loučná nad Nisou za část ppč. 823/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 281 m2 označená dle GP  č. 605-163/2016, 294-163/2016 jako 823/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 97 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou s tím, že rozdíl v m2 bude finančně dorovnán za cenu 300,- Kč/m2.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0 

- usnesení č. 49 bylo schváleno

-  směna pozemků mezi obcí Janov nad Nisou a V. B., trvale bytem  …...

- směna části ppč. 823/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 281 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou označená GP č.  605-163/2016, 294-163/2016 jako 823/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 m2  k. ú. Hraničná nad Nisou za část ppč. 416 zahrada o celkové výměře 235 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou označená GP č. 605-163/2016, 294-163/2016 jako 416/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou.

- komise navrhuje zveřejnění směny s tím že rozdíl v metrech (2 m2) bude finančně dorovnán, navržená cena 300,- Kč/m2 (jedná se pouze o pozemek pod komunikací)

- p. starosta navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru směny části ppč. 823/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 281 m2 označená GP č.  605-163/2016, 294-163/2016 jako 823/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 m2  k. ú. Hraničná nad Nisou začást ppč. 416 zahrada o celkové výměře 235 m2 označená GP č.  605-163/2016, 294-163/2016 jako 416/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou s tím, že rozdíl v m2 bude finančně dorovnán za cenu 300,- Kč/m2.“ a o svém návrhu dává hlasovat 

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 50 bylo schváleno

- žádost manželů J. a M. K., trvale bytem …... o prodej části pozemku ppč. 34/1 k. ú. Hraničná za sníženou cenu 20.000,- Kč z důvodu spadlé opěrné zdi na hranici pozemku ppč. 34/1 a stpč. 15/3 k. ú. Hraničná nad Nisou, které jsou v majetku obce Janov nad Nisou s tím, že si zeď opraví na vlastní náklady

- komise doporučuje, aby zastupitelé rozhodli o ceně, za jakou bude pozemek prodán

- pí. Burgerová navrhuje nechat vypracovat posudek 

- p. Jansa navrhuje do příštího jednání místní šetření na místě

- p. Mlejnek navrhuje kompromis – prodat pozemek za 100,- Kč za m2

- p. starosta navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru prodeje části ppč. 34/1 trvalý travní podrost o celkové výměře 2 281 m2 k.  ú. Hraničná nad Nisou označené dle GP č. 606-167/2016 jako 34/7 trvalý travní porost o výměře 500 m2 a části stpč. 15/3 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o celkové výměře 359 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou označené jako 902 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 19 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 51 bylo schváleno

- žádost  H. a J. R., trvale bytem ….. o prodej pozemku ppč. 1419/7 k. ú. Loučná nad Nisou – trvalý travní porost o výměře 985 m2

- věcné břemeno zapsáno, jistina ve výši 25.000,- Kč - zaplacena

- zveřejnění prodeje: od 2. 6. 2016 do 20. 6. 2016

- p. starosta navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje  prodej pozemku  ppč. 1419/7 k. ú. Loučná nad Nisou – trvalý travní porost o výměře 985 m2  manželům H. a J. R., trvale bytem …... za cenu 512.200,- Kč, pozemek je zatížen věcným břemenem.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 2 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 52 bylo schváleno (PROTI Mlejnek, Burgerová)

5. Nákup vozidla pro použití v komunální oblasti měst a obcí

- p. starosta konstatuje, že na minulém jednání zastupitelstva bylo přijato usnesení „ ZO souhlasí s nákupem nákladního auta kategorie N1 s třístranným sklápěčem a pohonem 4x4.“ a dále bylo uvedeno, že zajistí nabídky na vozidla

- v příloze důvodové zprávy p. starosta zastupitelům předložil nabídky na vozidla Peugeot, Iveco a GAZ

- Peugeot Boxer - nabízená cena s DPH 964.370,- (bez DPH 797.000,-)

- GAZelle 33027 CUMMINS 4x4 - nabízená cena s DPH 924.924,- (bez DPH 764.400,-)

- IVECO Daily 50C17 - nabízená cena s DPH 1,622,347,43 (bez DPH 1,340.783,-)

- dále sděluje, že v úvahu připadají 2 možnosti nákupu vozidla:

- jedna možnost je uhrazení celé kupní ceny v hotovosti

- a druhá možnost je financovat nákup vozidla úvěrem - v obou případech je potřeba provést rozpočtovou změnu a na položku V 6171 5178 Nájemné za nájem s právem koupě (v případě financování úvěrem) a nebo na položku V 5512 6123 Dopravní prostředky (v případě nákupu uhrazením celé kupní ceny) alokovat danou částku, prostředky by byly v obou případech převedeny z položky V 6171 6121 Budovy, haly a stavby, kde je finanční rezerva

- pí.  Bürgerová požaduje do zápisu následující:

„Upozorňujeme, že nákup uvedeného vozidla na použití pouze v komunální oblasti není hospodárné. Spíše bychom měli zapřemýšlet – jak změnit odpadové hospodářství v obci, aby poctivý lidé neplatili odvoz odpadu nepoctivým, kteří využívají místa pro skládky v obci zadarmo a nedokáží si koupit ani pytle. Pak bychom nemuseli řešit nákup, tak drahého vozidla pro jediný účel odvážet odpadky od těch lidí, kteří si nedokáží zaplatit pytle ani popelnici. Sice pan starosta nás informoval, že se s vozidlem bude vozit bioodpad z pozemků obce, v zimním období posypový materiál a dovoz a odvoz materiálu jak pro obce, tak pro občany, ale stejně si myslím, že investice do traktoru by se nám vrátila více. Nejdříve jsme v minulém 5. zasedání Zastupitelstva obce aniž by to bylo v programu – pouze v našich podkladech kupovali multikáru a nyní kupujeme nákladní auto kategorie N1 s třístranným sklápěčem a pohonem 4x4. Ceny s DPH se začínají pohybovat přes milión korun.“

- p. starosta předává slovo p. Jelínkovi jako předsedovi Finančního výboru, kde na zasedání FV byl projednán nákup vozidla kat. N1 pro použití v komunální oblasti měst a obcí,  na základě podkladů (shodných pro ZO) FV doporučuje vozidlo Peugeot Boxer a způsob financování – nákup

- p. starosta navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje:

a) nákup vozidla pro použití v komunální oblasti obce značky Peugeot Boxer

b) financování kupní ceny nákupem uhrazení celé kupní ceny

c) rozpočtovou změnu V 6171 6121 - 970 tis

V 6171 5178 (6123) + 970 tis.“a o svém návrhu dává hlasovat

 hlasování: PRO  6 PROTI 2 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 53 bylo schváleno (PROTI Mlejnek, Bürgerová)

6. Rozpočtové změny

- p. starosta předkládá zastupitelům návrh následujících rozpočtových opatření:

Rozpočtová opatření:

OdPa Pol  
P
4222 60.000 dotace Tatra
V 5512 6123 60.000
V 6409 5229  - 4.700,20 oprava položky SMO
V 6409 5179  4.700,20
V 6409 5362  - 850.000 oprava položky DPPO
V 6409 5365   850.000
V 3419 5192 - 170.000 oprava položky – dotace
V 3419 5229   170.000
V 6171 5192  - 10.000 oprava položky JH tur. region
V 6409 5229 10.000
V 6171 5511 - 6.500 oprava položky Euroreg. Nisa
V 6409 5511 6.500
V 6171 5329 - 5.000 oprava položky
V 6409 5229 5.000
V 6171 6121 - 941.000 oprava hřbitova
V 3632 5171  941.000
P 3399 2111 50.000 SČVK – jarmark
V 3399 5169  100.000 jarmark
V 6171 5169  - 50.000 jarmark

Příjem celkem: 110.000

Výdej celkem:  110.000

- p. starosta dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření:

OdPa Pol  
P
4222 60.000 dotace Tatra
V 5512 6123 60.000
V 6409 5229  - 4.700,20 oprava položky SMO
V 6409 5179  4.700,20
V 6409 5362  - 850.000 oprava položky DPPO
V 6409 5365   850.000
V 3419 5192 - 170.000 oprava položky – dotace
V 3419 5229   170.000
V 6171 5192  - 10.000 oprava položky JH tur. region
V 6409 5229 10.000
V 6171 5511 - 6.500 oprava položky Euroreg. Nisa
V 6409 5511 6.500
V 6171 5329 - 5.000 oprava položky
V 6409 5229 5.000
V 6171 6121 - 941.000 oprava hřbitova
V 3632 5171  941.000
P 3399 2111 50.000 SČVK – jarmark
V 3399 5169  100.000 jarmark
V 6171 5169  - 50.000 jarmark

Příjem celkem: 110.000

Výdej celkem:  110.000

a o svém návrhu dává hlasovat

 hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 54 bylo schváleno

7. Voda v obci

- p. Mlejnek a paní Bürgerová předkládají důvodovou zprávu o tom, že dle prognóz je sucho jedním z vážných bezpečnostních rizik pro ČR, je proto třeba budovat i obnovovat vodní nádrže a starat se o zdroje pitné vody, konstatují že voda z obecního vodního zdroje u Jiskrů je dle vyjádření p. starosty závadná, v současnosti z něj ale dle jejich odhadu bez využití vytéká 65 m3 vody denně

- p. starostovi navrhují usnesení ve znění: „Pověřit starostu, aby zajistil vytipování vodních nádrží, které lze obnovit, zjistil možnosti dotací. Dále aby zjistil, z jakého důvodu je voda z obecního zdroje u Jiskrů závadná a žádal od SČVAKu okamžitou nápravu.”

- p. starosta informuje o tom, že nechá vypracovat projektovou dokumentaci na rybníček pod ČOV v Janově n. N. s tím, že je možné požádat o dotaci na revitalizaci vodní plochy

- p. Mlejnek s pí. Bürgerovou předkládá návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje starostu, aby zajistil nezávislého odborníka, jestli  zdroj u Jiskrů je možné nadále používat a jaká jsou nutná opatření, aby se neopakovaly špatné vzorky.“ a o návrhu p. starosta dává hlasovat

  hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 1

- usnesení č. 55 bylo schváleno (ZDRŽEL Surkov)

8. Narovnání patníků v obci

- p. starosta sděluje, že na minulém jednání ZO zaznělo, že má zjistit technologii a cenu narovnání patníků,  dotazem v Albrechticích zjistil následující:

- k vykopání děr a následnému usazení používali traktorbagr, dále měli k dispozici nákladní auto, postup byl takový, že byla vyhloubena díra, do které byl patník usazen, většinou požívali nové patníky, případně se pokoušeli pomocí úvazků a traktorbagru stávající patníky vytáhnout a znovu usadit, zkušenost je taková, že většina patníků je již zlomena, některé další se zlomily při pokusu o vyndání, je tedy potřeba mít k dispozici i nové patníky a to i s ohledem na to, že patníky bude potřeba doplnit

- náklady na jeden patník nelze přesně vyčíslit neboť se cena liší jak daným terénem v místě usazení patníku tak i tím, jestli je patník nejdříve nutno vyjmout a následně vracet zpět na místo nebo se dává patník nový,  obecně se dá říct, že se jedná o náklady na traktorbagr (případně nákladní auto) a náklady na 2-3 lidi,  další náklady budou na pořízení nových patníků a zde záleží na počtu a na tom, jestli se koupí starší či nové patníky

- dle názoru p. starosty by se měla vytypovat jedna komunikace, která bude provedena jako vzorová a následně by se daly vyčíslit náklady, které budou s rovnáním patníků spojené

- p. starosta navrhuje pro začátek srovnat patníky na rovině směrem od zatáčky u Skálů – všichni přítomní zastupitelé souhlasí

9. Různé a interpelace

- p. starosta zastupitelům předkládá žádost Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, které žádá o prodloužení čerpání poskytnutého příspěvku z důvodu probíhající rekonstrukce památníku sklářství, rekonstrukce památníku na Kristiánově bohužel nebude dokončena v termínu a tak se muzeum rozhodlo sklářskou slavnost letos nerealizovat a přesunout ji na další rok pravděpodobně v termínu 20. 5. 2017 jako součást Muzejní noci pod Ještědem

-  p. starosta dodává, že usnesením č. 24/2016 bylo Muzeu skla a bižuterie v Jablonci n. Nisou schváleno poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2016 – na sklářskou pouť , Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov n. N. byla podepsána a finanční příspěvek ve výši 4.690,- Kč byl odeslán na účet muzea

- p. starosta navrhuje požádat Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou, aby poskytnuté finanční prostředky vrátili na účet obce s tím, že příští rok se bude vypisovat nová výzva k předkládání žádosti o dotaci, kde si o příspěvek můžou znovu požádat – všichni přítomní zastupitelé souhlasí

10. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 6. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  v 20.10 hodin

Mgr. Daniel David Renata Mádlová

starosta obce místostarostka obce

ověřovatelé: Jaroslav Jansa, Mgr. Adam Kulich

zapsala: Lenka Jelínková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h