Usnesení - 31.03.2021

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 31. března 2021

Usnesení č. 19/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby č. IZ-12-4000941/VB2 JN-Janov nad Nisou st.p.č. 114, SVOD+SS100 na pozemku ppč. 822/1 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude činit 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 20/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na kanalizační přípojku na pozemku ppč. 1631/1 k. ú. Loučná nad Nisou pro vlastníka objektu RD č. p. ..., stpč. ... a ppč. …. k. ú. Loučná nad Nisou. Cena bude činit 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 21/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na umístění a provozování komunikačního zařízení na pozemku ppč. 1327/1 k. ú. Janov nad Nisou pro pro CETIN a.s., IČ: 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 za cenu 1.200,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 22/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4011123/VB/2 na pozemku ppč. 217/15 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 za cenu 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 23/2021

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 9/2021 v tomto znění:

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-4011202/VB/002 na pozemku ppč. 887 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude činit 200,- Kč/bm + DPH v zákonné výši ( minimálně 1.000,- Kč + DPH).

Usnesení č. 24/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-4011202/VB/002 na pozemku ppč. 887 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude činit 3.406,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 25/2021

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prominutím nájemného za rok 2021 za pozemek ppč. 644/1 k. ú. Janov nad Nisou dle nájemní smlouvy ze dne 21. 10. 2016 ve výši 33. 950,- Kč z důvodu epidemie COVID-19 a nemožnosti provozování lyžařských areálů.

Usnesení č. 26/2021

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prominutím nájemného za rok 2021 za pozemek ppč. 666/2 k. ú. Janov nad Nisou dle nájemní smlouvy ze dne 13. 12. 2019 ve výši 1.175,- Kč z důvodu epidemie COVID-19 a nemožnosti provozování lyžařských areálů.

Usnesení č. 27/2021

ZO schvaluje následující rozpočtová opatření č. 1/2021

OdPa Pol
V 6402 5364 -32,- vratka za volby
V 2292 5323 1.040,- doprava JB
P 1122 1.164.130,- DPPO
V 6399 5365 1.164.130,- DPPO
V 6171 6121 - 1.072,-

Příjem celkem: 1.164.130,-

Výdej celkem: 1.164.130,-

Usnesení č. 28/2021

ZO Janov nad Nisou rozhoduje o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2021 níže uvedeným žadatelům na projekt ve výši:

Žadatel Sídlo/bydliště IČ/datum narození Projekt Výše podpory
TJ Sokol Janov z.s. Janov nad Nisou 504 44223692 Turnaj přátelství 6 533,00 Kč
TJ Sokol Janov z.s. 44223692 Turnaj Open 7 058,00 Kč
Janovských 11a 19 km, z.s. Janov nad Nisou 535 22608737 Janovských 11 a 19 km 12 333,00 Kč
Muzeum skla a bižuterie U Muzea 398/4 Jablonec nad Nisou 79481 Mariánská pouť 6 667,00 Kč
Spolek přátel obce Janov n. N. Janov nad Nisou 448 60253541 Advent 14 733,00 Kč
Adam Kulich Janov nad Nisou 452 29.3.1980 Rozsvěcení vánočního stromu 3 000,00 Kč
Adam Kulich Janov nad Nisou 452 29.3.1980 Stezka odvahy 6 500,00 Kč

a zároveň schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadateli.

Usnesení č. 29/2021

ZO Janov nad Nisou rozhoduje o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou níže uvedeným žadatelům ve výši:

Žadatel Adresa Počet členů Požadovaná dotace Získaná dotace
Školní sportovní klub v Janově n. N. Janov nad Nisou 374, 468 11 103 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504, 46811 111 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč
SKI Janov-Bedřichov Loučná 90, 468 11 Janov n. N. 55 17 500,00 Kč 17 500,00 Kč

a zároveň schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadateli.

Usnesení č. 30/2021

ZO schvaluje podání žádosti pod názvem „Oprava fasády obecního úřadu v Janově nad Nisou do Dotačního fondu: Program 2.1 - Program obnovy venkova ve výši 1,100.000,- Kč, požadovaná výše dotace je 300.000,- Kč. Vlastní podíl bude hrazen z prostředků rozpočtu roku 2021, kde je s opravou počítáno v paragrafu 3613 Nebytové hospodářství, v rozpočtu roku 2021 je alokována částka na celou opravu.

Usnesení č. 31/2021

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje přílohu č.1 („Vymezení majetku ve vlastnictví obce Janov nad Nisou, který se organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití“) Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, příspěvkové organizace.

Usnesení č. 32/2021

ZO Janov nad Nisou bere na vědomí Akční plán na rok 2021, který je součástí 4. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb Jablonecka na období 2020-2023.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h