Zápis - 30.05.2012

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 30. května 2012

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.05 hodin za přítomnosti  7 členů ZO (chybí Ing. Zelenka, p. Kordač)

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje p. Michala Surkova - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Surkov byl schválen ověřovatelem zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu p. Martina Líbala -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0  ZDRŽEL  0

-  p. Líbal byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise Ing. Olgu Hatašovou  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Ing. Hatašová  byla  schválena  členkou návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise Ing. Radka Jelínka  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- Ing. Jelínek byl schválen druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Usnesení č. 24/2012 – trvá

Usnesení č. 25/2012 - trvá

Usnesení č. 26/2012 - splněno

Usnesení č. 27/2012 – splněno

Usnesení č. 28/2012 – splněno

Schválení zápisu z minulého zasedání

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO – nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 25. dubna 2012 Ing. Olga Hatašová a Mgr. Adam Kulich také nedodali žádné připomínky

-  Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání – nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m :

1)  Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2)  Změna „Zásad pro prodej pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou“

3)  Prodej majetku obce

4)  Schválení závěrečného účtu obce za rok 2011

5)  Různé a interpelace

6)  Závěr

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program dnešního jednání byl schválen

2. Změna „Zásad pro prodej pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou“

- Mgr. David předkládá změnu, která se týká „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou“, do původních pravidel byla doplněna věta: „K vypočtené ceně jsou automaticky připočítávána 3%.“

- všichni s návrhem souhlasí

- Mgr. David tedy dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje nové znění „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou“.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

3. Prodej majetku obce

 - žádost  A. F., trvale bytem ….. o prodej části pozemku ppč. 1024/2 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o celkové výměře 621 m2 ( v ÚP zastavitelná plocha ) označeného dle nového geometrického plánu č. 1076-115/2012 jako 1024/7 o výměře  190 m2

- vyjádření komise: komise navrhla minimální kupní cenu 300,- Kč/m2

- jistina je navržena ve výši 5.700,- Kč

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje části pozemku ppč. 1024/2 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o celkové výměře 621 m2 ( v ÚP zastavitelná plocha ) označeného dle nového geometrického plánu č. 1076-115/2012 jako 1024/7 o výměře  190 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 814/4 k. ú. Hraničná nad Nisou ( dle GP č. 547-1985/2012 )

- cena za VB 1.000,- Kč, včetně DPH

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s  uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 814/4 k. ú. Hraničná nad Nisou ( dle GP č. 547-1985/2012 ) pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035 za cenu 1.000,- Kč včetně DPH." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 814/4 k. ú. Hraničná nad Nisou ( dle GP č. 548-1986/2012 )

- cena za VB 7.200,- Kč, včetně DPH

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 814/4 k. ú. Hraničná nad Nisou ( dle GP č. 548-1986/2012 ) pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035 za cenu 7.200,- Kč včetně DPH." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 837/1 a 1354/9 k. ú. Janov nad Nisou ( dle GP č.1072-1989/2012 )

- cena za VB 1.200,- Kč, včetně DPH

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s  uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 837/1 a 1354/9 k. ú. Janov nad Nisou ( dle GP č.1072-1989/2012 ) pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035 za cenu 1.200,- Kč včetně DPH." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ne vedení kanalizačního potrubí na stpč. 555 k. ú. Loučná n. N. (dle GP č. 261-79/2012) pro obyvatele domu č. p. 9, k. ú. Loučná n. N. na stpč. 354/1 k. ú. Loučná n. N.

- cena za věcné břemeno 2.200,- Kč, včetně DPH

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením  Smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení kanalizačního potrubí na stpč. 555 k. ú. Loučná nad Nisou ( dle GP č.  261-79/2012 ) pro majitele objektu čp. 9, na stpč. 354/1 k. ú. Loučná nad Nisou za cenu 2.200,- Kč včetně DPH." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2011

- Mgr. David dává slovo  Ing. Jelínkovi - předsedovi Finančního výboru

- Ing. Jelínek informuje, že FV dne 16. 5. 2012 na svém zasedání prostudoval návrh Závěrečného účtu obce za rok 2011, vypracovaný účetní obce paní Hobzovou spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 a doporučuje ZO dokument schválit bez výhrad

- dále FV projednal na základě Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí výsledky hospodaření v loňském roce a konstatoval, že nedošlo k významnému překročení  či nenaplnění rozpočtovaných prostředků vůči upravenému rozpočtu, výjimkou je pol. 5191 – zaplacené sankce – jde o vyrovnání závazku obce v kauze TOP-GUM

-  FV doporučuje proto Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou hospodaření za rok 2011 schválit

- zároveň FV v souvislosti s dobrým výsledkem hospodaření navrhuje udělit starostovi obce finanční dar ve výši 2 měsíčních platů

- Mgr. David  dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje závěrečný účet obce Janov nad Nisou za rok 2011 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 bez

výhrad.“ a o svém návrhu dává hlasovat

 hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-  návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Ing. Jelínek dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou uděluje starostovi obce finanční dar ve výši 2 měsíčních platů v souvislosti s výsledkem hospodaření obce v roce 2011 a vyřešením dlouholetého závazku obce v kauze TOPGUM.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 0  ZDRŽEL 1

-  návrh Ing. Jelínka byl schválen

5. Různé a interpelace

- Mgr. David informuje zastupitele o schválení Závěrečného účtu Mikroregionu Jizerské hory za rok 2011, jehož návrh byl spolu se „Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Jizerské hory za rok 2011“ vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu Janov nad Nisou

- Mgr. David představuje p. Petra Pavláta, managera  Rally Bohemia, který přišel s žádostí o posouzení možnosti vést rychlostní zkoušku Rally Bohemia v roce 2013  v obci Janov nad Nisou a sděluje podmínky za kterých by bylo možné uskutečnit závody

- pořadatelem závodu je Autuklub Bohemia Sport v AČR, Sosnová 200, Česká Lípa

- starosta čte přibližně kudy by závod vedl – Jindřichov - Velký Semerink - kolem Národního divadla - zpátky na Velký Semerink – Hrabětice - Malý Semerink - k Rozcestí – po hlavní silnici na Bedřichov - u Elišky Hraničou dolů - k Lédrum - k úřadu – kolem hřbitova nahoru – kolem topolů k sokolovně – směr na Jablonec – zpět kolem hotelu Praha -  kolem školky nahoru k Eurotelu – toto se jede 2x – znamená to na jeden celý den zavřenou obec, včetně městské hromadné dopravy

-  zastupitelé se dotazují na úklid obce po závodech a na náhradu škod – p. Pavlát odpovídá, že úklid obce je samozřejmostí, co se týká opravy škod, případně oprava rozbitých silnic - každý účastník i pořadatel má pojistku, ze které se tyto škody platí, s každým poškozeným se po rally pořadatel dohodne jednotlivě, zda si nechá škodu opravit poškozený sám a vyřeší si věc s pojišťovnou, nebo chce aby opravu zařídil pořadatel,  jinak místní komunikace opravuje ještě před soutěží pořadatel na své náklady, státní silnice opravuje ještě před rally KSSLK

- v 18.15 hodin odchází pí. Renata Mádlová –– 6 členů ZO

- Ing Jelínek se dotazuje co je to většinou za den p. Pavlát  odpovídá, že většinou je to sobota nebo neděle

- p. Líbal se dotazuje na bezpečnost – u každé cesty stojí pořadatel, u rizikových míst stojí i Policie ČR

- Ing. Hatašová se ptá na průběh závodu - závod probíhá tak, že ráno je rychlostní zkouška – pak jsou tři hodiny volno a pak jsou závody

- p. Hladký se dotazuje jak mají při závodech zabezpečen zákaz vstupu na pozemky, neboť má na Hraběticích podél případných závodů pastviny – p. Pavlát odpovídá, že jednají s každým majitelem pozemku o případném vstupu diváků na pozemek, pokud někdo nedá souhlas, tak jsou pozemky označeny cedulkou „Zákaz vstupu“

- Mgr. David navrhuje udělat anketu pro občany na webových stránkách obce a pokud se to stihne do tisku Janovského zpravodaje bude do něj vložen anketní lístek s tím, že sběrné místo bude na podatelně obecního úřadu, pokud ne, tak pak bude anketní lístek samostatně distribuován mezi občany Českou poštou, s. p.

- Mgr. David žádá pana Pavláta o zpracování podkladů na základě kterých bude zpracována anketa pro občany obce – p. Pavlát souhlasí

- p. Surkov zve všechny přítomné na Janovský jarmark, který se koná v sobotu  23. 6. 2012

6. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 5. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  v  18.45 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: p. Michal Surkov, p. Martin Líbal

zapsala: Jelínková Lenka

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h