Usnesení - 13.12.2023

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 13. prosince 2023

Usnesení č. 116/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí roku 2024 a to na: 31.1., 21.2., 27.3., 24.4., 29.5., 26.6./2024

Usnesení č. 117/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření směnné smlouvy mezi Obcí Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou, IČ: 00262358 a manželi M. P. a L. P. takto: - část pozemku ppč. 860 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 1 102 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označenou geometrickým plánem č. 779-014b/2023 jako část c) o výměře 23 m2 v majetku Obce Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou, IČ: 00262358 za - část pozemku ppč. 146/5 – trvalý travní porost o celkové výměře 406 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označenou geometrickým plánem č. 779-014b/2023 jako část a) o výměře 23 m2 v majetku manželů M. P. a L. P.

Usnesení č. 118/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje podej části pozemku ppč. 1297/10 – ostatní plocha, neplodná půda o celkové výměře 149 m2 v k.ú. Janov n. N. označené geometrickým plánem č. 1489-5/2023 jako část c) o výměře 43 m2 a části pozemku ppč. 1353/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 5170 m2 v k. ú. Janov n. N. označené geometrickým plánem č. 1489-5/2023 jako část b) o výměře 100 m2 manželům panu L. H. a V. H. za cenu 91.000,- Kč.

Usnesení č. 119/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemků stpč. 590 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 26 m2 a ppč. 179/2 – trvalý travní porost o výměře 666 m2 panu T. J. za cenu 163.000,- Kč.

Usnesení č. 120/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4014586/003 na umístění, provozování, opravy a udržování zařízení distribuční soustavy na pozemku ppč. 865 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 za cenu 2.600,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 121/2023

ZO schvaluje následující rozpočtová opatření č. 6/2023

Paragraf Položka Částska
P 0 1111 36 000,00 Kč
P 0 1112 40 000,00 Kč
P 0 1113 225 000,00 Kč
P 0 1121 1 446 000,00 Kč
P 0 1342 180 000,00 Kč
P 0 1343 52 700,00 Kč
P 0 1345 213 000,00 Kč
P 0 1356 6 510,00 Kč
P 0 1381 62 500,00 Kč
P 0 4121 150 500,00 Kč
P 0 4122 15 150,00 Kč
P 3612 2324 5 500,00 Kč
P 3613 2123 29 000,00 Kč
P 3632 2111 1 600,00 Kč
P 3639 2131 10 000,00 Kč
P 3639 2212 51 000,00 Kč
P 3725 2111 60 500,00 Kč
P 3725 2324 3 500,00 Kč
P 6171 2112 6 100,00 Kč
P 6310 2141 60 500,00 Kč
P 6320 2324 27 284,00 Kč
V 1039 5169 110 000,00 Kč
V 2212 5139 11 000,00 Kč
V 2212 5171 10 000,00 Kč
V 3330 5223 91 000,00 Kč
V 3421 5137 25 000,00 Kč
V 3421 5139 2 100,00 Kč
V 3421 5169 3 900,00 Kč
V 3421 6121 10 500,00 Kč
V 3613 6121 60 000,00 Kč
V 3722 5139 5 500,00 Kč
V 3722 5169 140 000,00 Kč
V 3745 5169 90 000,00 Kč
V 5311 5038 1 600,00 Kč
V 5311 5167 6 000,00 Kč
V 5311 5168 2 000,00 Kč
V 5311 5171 5 500,00 Kč
V 5311 5173 510,00 Kč
V 5512 5139 30 000,00 Kč
V 5512 5156 20 000,00 Kč
V 5512 5171 42 000,00 Kč
V 5512 5123 3 502 000,00 Kč
V 6171 6123 -3 200 000,00 Kč
V 6112 5023 65 000,00 Kč
V 6112 5032 6 000,00 Kč
V 6171 5021 200 000,00 Kč
V 6171 5132 22 000,00 Kč
V 6171 5136 14 000,00 Kč
V 6171 5137 10 000,00 Kč
V 6171 5168 65 500,00 Kč
V 6171 5171 30 000,00 Kč
V 6171 5194 6 300,00 Kč
V 6171 5365 2 500,00 Kč
V 6409 5179 7 500,00 Kč
V 6409 5194 5 000,00 Kč
V 6409 5229 30 000,00 Kč
V 6171 6121 1 249 934,00 Kč

Příjem: 2 682 344 Kč
Výdej: 2 682 344 Kč

Usnesení č. 122/2023

ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu obce provedením případných rozpočtových změn, které by nastaly na konci roku 2023. ZO pak budou dány na vědomí na příštím zasedání v lednu 2024.

Usnesení č. 123/2023

ZO schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2024 dle přiložené důvodové zprávy.

Usnesení č. 124/2023

ZO Janov nad Nisou a) schvaluje příspěvek obce pro děti s trvalým pobytem v obci Janov nad Nisou na vleky provozované jmenovanou společností na zimní sezónu 2023/2024 a to ve výši: dětem 0 – 6 let částkou 500,-Kč a dětem 7 – 18 let částkou 1.000,- Kč. b) pověřuje starostu obce Janov nad Nisou zajištěním vyplácení příspěvku pokladnou obce Janov nad Nisou po předložení dokladu o zaplacení permanentky.

Usnesení č. 125/2023

V souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. o) zákona o obcích zastupitelstvo obce schvaluje vyplacení mimořádné odměny dle § 76 odst.2 zák. o obcích starostovi obce Mgr. Danielu Davidovi ve výši dvojnásobku nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jím zastávané funkce za měsíc a to za:

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h