Zápis - 29.01.2020

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 29. ledna 2020

Přítomni: Mgr. Daniel David, p. Pavel Kittel, Mgr. Adam Kulich, pí. Renata Mádlová, p. Pavel Pěnička, pí. Vendula Pospíšilová, p. Michal Surkov

Omluveni: MUDr. Radek Fejgl, Mgr. Marie Bürgerová,

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.02 hodin za přítomnosti 7 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Pěnička byl zvolen ověřovatelem zápisu

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Surkov byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Kittel byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Kulich byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

• Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu Mgr. Kulicha a p. Kittela, zda mají nebo obdrželi připomínky k minulému zápisu -- nemají, ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

Schválení programu

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu

- zastupitelé nemají připomínky

- Mgr. David dává hlasovat o programu v tomto pořadí:

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisů zasedání ZO, schválení programu)

  2. Schválení rozpočtu na rok 2020

  3. Prodej majetku obce

  4. Dotační fond -- podpora organizace sportovních, kulturních a volnočasových aktivit na území obce v roce 2020

  5. Dotační fond -- podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou v roce 2020

  6. Žádosti o dotaci z Dotačního fondu -- Program obnovy venkova

  7. Komunitní plán sociálních a navazujících služeb Jablonecka 2020 - 2023

  8. Různé a interpelace

  9. Závěr

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Schválení rozpočtu

- Mgr. David předal slovo předsedovi finančního výboru panu Pěničkovi, který oznámil, že se finanční výbor sešel a doporučil schválit rozpočet obce na rok 2020.

- poté pan starosta okomentoval jednotlivé položky rozpočtu a odpověděl na dotazy občanů.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje rozpočet na rok 2020 jako schodkový.

Takto schválený rozpočet představuje:

příjmy celkem: 24 823 058‬ Kč

výdaje celkem: 42 058 529,28 Kč

financování + 17 235 471,28 Kč

v tom: zapojení prostředků minulých let (pol. 8115) + 18 235 479,28 Kč

splátky dlouhodobých závazků (pol. 8124) - 1 000 008,00 Kč

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č. 1 bylo schváleno

Rozpočtová změna č.10/2019

- Mgr. David dává na vědomí provedení rozpočtové změny č. 10, která proběhla na základě usnesení č. 62/2019 ze dne 26.6.2019

Rozpočtová opatření:

OdPa Pol
P 1111 800.000 daně
P 1112 46.000 daně
P 1121 900.000 daně
P 1211 800.000 daně
P 1511 141.000 daně
P 4121 - 14.102 přijaté transfery
P 4122 - 5.953 vratka dotace ZŠ
P 3722 2112 6.000 pytle na odpad
P 6310 2141 4.000 úroky
P 6171 2111 5.000 příjmy ze služeb
P 6171 2321 1.700 dar
V 3113 5336 - 5.953 vratka dotace ZŠ
V 4351 5321 50.000 podpora samostatného bydlení
V 3314 5021 400 odměna
V 3631 5169 10.000 VO
V 1039 5169 - 23.400 lesy
V 1039 5169 23.400 lesy 29014
V 6171 6121 2.629.198

Příjem celkem : + 2.683.645

Výdej celkem : + 2.683.645

3. Prodej majetku obce Janov nad Nisou

* Návrh prodeje části pozemku ppč. 420/2 -- lesní pozemek v k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 5 337 m2.

Zájemce: L.R.

Vyjádření komise: komise prodej nedoporučuje, jedná se o lesní pozemek, zájemce chce část pozemku pro zimní parkování, chalupu vlastní v obci Lučany.

- zastupitelé souhlasí s komisí

* Návrh prodeje části pozemku ppč. 551/1 -- trvalý travní porost v k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 10 693 m2.

Zájemce: M.V.

Vyjádření komise: tento pozemek není v současné době k prodeji, jelikož územní studie navrhuje nejdříve vybudovat na pozemku komunikaci.

- zastupitelé souhlasí s komisí

* Návrh prodeje pozemku ppč. 1353/6 -- ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1 001 m2.

Zájemce: L. Z.

Vyjádření komise: komise prodej nedoporučuje, jedná se o cestu sice v současné době nevyužívanou, ale může sloužit jako přístup k ostatním pozemkům

- zastupitelé souhlasí s komisí

* Prodej pozemku ppč. 56/14 -- zahrada o celkové výměře 27 m2 k. ú. Janov nad Nisou

- zájemce: P.N.

- vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje zveřejnění prodeje a minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši.

- vyvěšeno bylo od 20. 12. 2019 do 6. 1. 2020

- jistina byla uhrazena

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č. 2 bylo schváleno

* Prodej pozemku ppč. 257/12 -- trvalý travní porost o celkové výměře 400 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou

- zájemce: D.K.

vyjádření komise: komise doporučuje prodej a vypracování znaleckého posudku

- cena dle znaleckého posudku činí 196.000,- Kč, cena za vypracování znaleckého posudku činí 1.616,- Kč.

- vyvěšeno bylo od 20. 12. 2019 do 6. 1. 2020

- jistina byla uhrazena

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č. 3 bylo schváleno

* Prodej pozemku ppč. 231/8 -- ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 1 397 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou

Jedná se o pozemek převedený obci bezúplatně od Pozemkového úřadu. Bude prodáván se služebností.

Jelikož původně mělo zájem o pozemek několik zájemců, byla vyhlášena obálková metoda.

Zájemci: obálku s nabídnutou cenou podal pouze jeden zájemce a to:

T.C. a B.V.

Jistina byla zaplacena hotově na pokladně obecního úřadu.

- Minimální kupní cena činí 812.000,- Kč,

- Mgr. David zkonstatoval, že byla doručena 1 obálka s nabídkou 887.095,- Kč.

k. ú. Hraničná nad Nisou panu T. C. a paní V. B. za cenu 887.095,- Kč + DPH v zákonné výši včetně zřízení níže vymezené pozemkové služebnosti zatěžující pozemek,(dále jen „Služebný pozemek"), ve prospěch pozemku, stavební parcely č. 553, v k.ú. Janov nad Nisou.

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

2. služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení" znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb" znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č. 4 bylo schváleno

* Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-4017971/VB/002 JN, Janov n. N., Hrabětice, st.p.č. 751-kNN na pozemku ppč. 738/7 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035.

- vyjádření komise: komise doporučuje uzavření smlouvy.

Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm + DPH v zákonné výši

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4017971/VB/002 JN, Janov n. N., Hrabětice, st.p.č. 751-kNN na pozemku ppč. 738/7 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm + DPH v zákonné výši (minimálně však za 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši).

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č. 5 bylo schváleno

* Návrh na uzavření Darovací smlouvy č. j. OLP/4310/2019 mezi Libereckým krajem a Obcí Janov nad Nisou na pozemky ppč. 1338/1 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 1548 m2 stpč. 416/1 k. ú. Hraničná nad Nisou o výměře 6 m2.

- v červnu 2019 na zasedání ZO pověřili zastupitelé starostu obce jednáním o podmínkách převodu pozemků

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Darovací smlouvy č. j. OLP/4310/2019 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č. 6 bylo schváleno

* Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene -- služebnosti č. IV-12-4017311/VB/002 na pozemcích ppč. 217/3 a 217/6 k. ú. Hraničná nad Nisou na umístění zařízení distribuční soustavy (zemní kabelové vedení nízkého napětí) pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035.

Smlouva o budoucí smlouvě byla schválena usnesením č. 13/2019

Výměra VB činí 2 m

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene -- služebnosti č. IV-12-4017311/VB/002 na pozemcích ppč. 217/3 a 217/16 k. ú. Hraničná nad Nisou na umístění zařízení distribuční soustavy (zemní kabelové vedení nízkého napětí) pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 za cenu 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č. 7 bylo schváleno

4. Dotační fond -- podpora organizace sportovních, kulturních a volnočasových aktivit na území obce Janov nad Nisou v roce 2020

- Mgr. David sděluje zastupitelům, že v materiálech na ZO obdrželi všechny materiály pro vyhlášení dotačního programu. Představil zastupitelům i občanům program a pravidla pro předkládání žádostí o dotaci na „Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2020".

- Mgr. D. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje „Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce Janov nad Nisou 2020 projekty"

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č. 8 bylo schváleno

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje podmínky a Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci včetně povinných příloh k předkládání žádostí na rok 2020 -- Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2020 s předpokládanou částkou k rozdělení ve výši 105.000,- Kč.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č. 9 bylo schváleno

5. Dotační fond -- podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou

- Mgr. David dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje podmínky a vyhlášení programu k předkládání žádostí o příspěvek včetně povinných příloh k předkládání žádosti na rok 2020 „Podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou 2020" s předpokládanou částkou k rozdělení ve výši 85.000,-Kč.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č. 10 bylo schváleno

6. Žádosti o dotaci z Dotačního fondu -- Program obnovy venkova

- Mgr. David informuje, že v termínu v termínu od 3.2.2020 do 18. 2. 2020 je možno podat žádost o dotaci z Dotačního fondu: Oblast podpory č. 2 - Regionální rozvoj, Program 2.1 - Program obnovy venkova. Součástí žádosti je i povinná příloha výpis usnesení zastupitelstva o schválení podání žádosti na daný projekt v dané výši a doklad o vyčlenění prostředků na vlastní podíl žadatele v rozpočtu obce. Připravujeme žádost pod názvem „Oprava místní komunikace 7c, Janov nad Nisou" do DT 4 -- oprava a výstavba komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy, parkovišť a zpevněných ploch. Vzhledem k tomu, že termín realizace aktivit je od 1.1.2020 do 30.9.2021 a je možno podat pouze jednu žádost připravili jsme žádost na v rozpočtu plánovanou opravu komunikace „7c což je komunikace okolo hotelu Velký Semerink (bývalé národní divadlo)".

- Mgr. David dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje podání žádosti pod názvem „Oprava místní komunikace 7c, Janov nad Nisou" do Dotačního fondu: Program 2.1 - Program obnovy venkova ve výši 1,080.000,- Kč požadovaná výše dotace je 300.000,-. Vlastní podíl bude hrazen z prostředků rozpočtu roku 2020, kde je s opravou počítáno v paragrafu 2212 Silnice, v rozpočtu roku 2020 je alokována částka na celou opravu.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č. 11 bylo schváleno

7. Komunitní plán sociálních a navazujících služeb Jablonecka 2020 - 2023

- Mgr. David informuje zastupitele, že během roku 2019 byl vytvořen Komunitní plán sociálních a navazujících služeb Jablonecka na období 2020 -- 2023 včetně akčního plánu na rok 2020. Tyto dokumenty byly schváleny zastupitelstvem Statutárního města Jablonec nad Nisou dne 21.11.2019 usnesením ZM/206/2019.

- Mgr. David dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou bere na vědomí Komunitní plán sociálních a navazujících služeb Jablonecka 2020 -- 2023.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č. 12 bylo schváleno

8. Různé a interpelace

- Mgr. David se ptá zastupitelů, jestli se chtějí vyjádřit k protokolu, vytvořeného Mgr. M. Bürgerovou, z kontroly KV ZO Janov nad Nisou, který všem, před zasedáním ZO obce Janov nad Nisou, elektronicky zaslal. Nikdo nemá žádné připomínky ani dotazy. Protokol o kontrole je součástí zápisu ze zasedání ZO.

9. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončil 1. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou v 17.50 hod.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

ověřovatelé: p. Pavel Pěnička, p. Pavel Kittel

zapsala: Romana Kupilíková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h