Zápis - 12.12.2007

Zápis z  12.  zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 12. prosince  2007

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou  obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,00 hodin za přítomnosti 5 členů

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David  navrhuje Mgr. Tomešovou  - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  5 PROTI  0 ZDRŽEL  0

Mgr. Tomešová  byla  zvolena  ověřovatelem  zápisu

- Mgr. David navrhuje p. Kouta - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  5 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Kout  byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

*Volba návrhové komise:

- Mgr. David navrhuje Mgr. Pilze  - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  5 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Pilz  byl  zvolen členem návrhové komise

- Mgr. David navrhuje pí. Blahoutovou - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  5  PROTI  0 ZDRŽEL  0

- pí. Blahoutová  byla  zvolena  členem návrhové komise

*Kontrola usnesení:

Usnesení č. 94/2007 -  splněno; Usnesení č. 100/2007 - trvá

Usnesení č. 95/2007 - splněno; Usnesení č. 101/2007 - splněno 

Usnesení č. 96/2007 - trvá; Usnesení č. 102/2007 - splněno 

Usnesení č. 97/2007 - trvá; Usnesení č. 103/2007 - splněno 

Usnesení č. 98/2007 - trvá; Usnesení č. 704/2007 - splněno 

Usnesení č. 99/2007 - trvá; Usnesení č. 105/2007 -  splněno 

V 17,10 hodin přichází ing. Jelínek - 6 členů

Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu, zda mají nebo obdrželi  připomínky k minulému zápisu.

- p. Kout - nemá připomínky

- pí. Blahoutová - nemá připomínky

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

1) Zahájení ( presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu )

2) Termíny jednání ZO na první pololetí roku 2008

( 30. 1., 27. 2., 26. 3., 30. 4., 28. 5., 25. 6. 2008)

3) Schválení Obecně závazných vyhlášek obce Janov n. N.

4) Prodej majetku obce

5) Rozpočtové změny

6) Zvýšení regulovaného nájemného

7) Různé a interpelace

8) Závěr

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

Program dnešního zasedání byl schválen

- Mgr. David vyzývá p. Jiřího Maška, trvale bytem Hraničná 181, Janov nad Nisou, aby vypnul nahrávací zařízení, nebo bude nucen  zavolat opět Policii ČR pro narušování klidného průběhu zasedání zastupitelstva obce.

- p. Mašek oznamuje, že bude dále nahrávat.

- Mgr. David se dotazuje přítomných občanů a zastupitelů, zda souhlasí s tím, aby p. Mašek nahrával průběh jednání

- z 10 přítomných občanů 2 občané souhlasí s nahráváním a 8 nesouhlasí

- z 6 přítomných zastupitelů  6 zastupitelů  s nahráváním nesouhlasí

- Mgr. David znovu vyzval p. Maška, aby vypnul nahrávací zařízení, aby nedocházelo k rušení klidného průběhu zasedání ZO( viz. Jednací řád)

- p. Mašek opět odmítá

- Mgr. David oznamuje p. Maškovi, že jde telefonicky nahlásit na Policii ČR, že se p. Mašek  dopouští vědomě přestupku a požádá ji o součinnost v této věci

2. Termíny jednání ZO na první pololetí roku 2008

( 30. 1., 27. 2., 26. 3., 30. 4., 28. 5., 25. 6. 2008)

- Mgr. David informuje zastupitele, že je třeba stanovit termíny konání zasedání ZO na první  pololetí 2008

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje termíny jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na první  pololetí roku 2008 a to na 30. 1., 27. 2., 26. 3., 30. 4., 28. 5., 25. 6. 2008 .

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

3. Schválení Obecně závazných vyhlášek obce Janov n. N.

* Schválení obecně závazné vyhlášky obce Janov nad Nisou č. 1/2007 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a o místním poplatku z ubytovací kapacity

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Janov nad Nisou č. 1/2007 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a o místním poplatku z ubytovací kapacity

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Janov nad Nisou č. 2/2007 o místním poplatku ze psů

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Janov nad Nisou č. 2/2007 o místním poplatku ze psů

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

V 17,24 hodin vchází do zasedací místnosti Policie ČR a vyzývá pana Maška, aby vypnul nahrávací zařízení. Pan Mašek odmítá. Policie tedy vyzývá pana Maška , aby je následoval. Pan Mašek opět odmítá a Policie tedy vyvádí v 17,28 hodin pana Maška ze zasedací místnosti.

· Schválení Obecně závazné vyhlášky obce  Janov nad Nisou č. 3/2007  o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

- pí. Blahoutová navrhuje zařadit jako čl. 6 této  vyhlášky Osvobození (ostatní články vyhlášky se posunou)s doplněním následujícího textu: poplatek se nevyměří při záboru veřejného prostranství pro výstavbu a rekonstrukci inženýrských sítí, pro výstavbu a opravu nemovitostí, je-li dodržena nezbytně nutná plocha a doba záboru veřejného prostranství předem stanovená OÚ Janov nad Nisou.

- zastupitelé  s tímto doplněním vyhášky souhlasí

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Janov nad Nisou č. 3/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Schválení obecně závazné vyhlášky obce Janov nad Nisou č. 4/2007 o místním poplatku ze vstupného

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Janov nad Nisou č. 4/2007 o místním poplatku ze vstupného

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

4. Prodej majetku obce

* Návrh prodeje části ppč. 598/3 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1741 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha)

- komise doporučuje počkat s prodejem, až bude zaměřeno věcné břemeno a potom nabídnout k prodeji celý zbytek pozemku - zastupitelé souhlasí

* Návrh prodeje dvou částí ppč. 823/5 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3.143 m2  - trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha) označených novým GP č. 911-745/2007 jako:

a) 823/5 k. ú. Janov nad Nisou  o výměře 1.571 m2

 b) 823/7 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 1.572 m2

- komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2 a jistiny ve výši 24.000,- Kč.

Jelikož se jedná o pozemky převedené od PF, bude nutné v kupní smlouvě upravit podmínky prodeje.

V nabídce bude uvedeno, že jeden zájemce smí koupit pouze jeden pozemek.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí se zveřejněním prodeje  dvou částí  ppč. 823/5 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3.143 m2  označených  dle nového GP č. 911-745/2007 jako ppč. 823/5 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 1.571 m2  a ppč. 823/7 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 1.572 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2. Jeden zájemce smí koupit pouze jeden pozemek.

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Prodej části ppč. 588/12 k. ú. Janov nad Nisou označené dle nového GP č. 905-733/2007 jako ppč. 588/13 o výměře 170 m2 a ppč. 588/11 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 314  m2.

- komise prodej doporučila a navrhla minimální kupní cenu 500,- Kč/ m2 a složení jistiny ve výši 12.000,- Kč

Jelikož se jedná o pozemky převedené od PF, bude nutné v kupní smlouvě upravit podmínky prodeje.

- na úřední desce bylo vyvěšeno od 21. 11. do 7. 12. 2007

- jistina byla složena ve výši 12. 000,- Kč

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí s prodejem části ppč. 588/12 k. ú. Janov n. N.  označené dle nového GP č. 905-733/2007 jako ppč. 588/13 o výměře 170 m2 a  ppč. 588/11 k. ú. Janov n. N. o výměře 314 m2 panu JUDr. Zdeňku Ambrožovi, Stallichova 934/5, Praha 4 za cenu 249. 260,- Kč.( Je nutné dodržet podmínku z usnesení č. 12/2006 - 3 odstavec.)

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Prodej objektů čp. 114 a 513 na stpč. 140/1 a 140/2 a ppč. 486/11 v k. ú. Janov nad Nisou

K  výběrovému řízení byly podány dvě nabídky, z nichž byla vybrána nabídka č. 1 - zájemci ing. Michal Zemánek, bytem Arbesova 4248/25, Jablonec n. N. a Michal Sehnoutka bytem Bedřichov 304 s nabídnutou cenou 1. 604. 000,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí s prodejem objektů čp. 114 a 513 na stpč. 140/1 a 140/2 v k. ú. Janov nad Nisou a ppč. 486/11 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 709 m2 ing. Michalu Zemánkovi, bytem Arbesova 4248/25, Jablonec n. N. a Michalu Sehnoutkovi, bytem Bedřichov 304 za cenu  1. 604. 000,- Kč.

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Prodej bytu č. 439/1 o velikosti 1+1 v objektu čp. 439 v Janově nad Nisou o velikosti 1+1.

- Jelikož se přihlásilo více zájemců, komise navrhuje  vypsat výběrové řízení s minimální cenou 200.000,- Kč a složením jistiny ve výši 20. 000,- Kč. Termín dodání obálek do 28. 1.  2008 do 14,00 hodin

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO vyhlašuje výběrové řízení na prodej bytu č. 439/1 o velikosti 1+1 v objektu čp. 439 v Janově nad Nisou s minimální kupní cenou 200.000,- Kč. Termín dodání obálek je do 28. 1. 2008 do 14,00 hodin.

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Dále starosta předkládá zastupitelům stručný návrh řešení s hrubým odhadem cen od ing. Zd. Hudce na zásobení vodou a odkanalizování lokalit pro zástavbu rodinnými domy a žádá je o jejich názory

- je několik variant řešení: buď prodat jednotlivé pozemky bez zajištění vodohospodářských sítí, vybudovat nejdříve v těchto lokalitách tyto sítě a nebo prodat celé lokality developerům.

- Zastupitelé navrhují nechat zpracovat územní studie na všechny lokality a u lokality u hřbitova, která je na vybudování vodohospodářských sítí nejméně finančně náročná, vybudovat vodovodní síť i kanalizaci. Následně pak prodat pozemky v této lokalitě a ze získaných peněz zafinancovat tyto sítě v ostatních lokalitách.

5. Rozpočtové změny

- Mgr. David informuje zastupitele, že je třeba před koncem roku provést ještě tyto rozpočtové změny, které byly konzultovány s ing. Jelínkem - předsedou finančního výboru.

P 4116 +11.500,-   stabilizace lesa - dotace

V 3745 5171 +11.500,- stabilizace lesa

P 4222 +373.300,- doplatek dotace na kanal. a vodovod

V 6171 5169 +373.300,- služby

P 6171 2111 +18.919,- příspěvek na hasisčské helmy

V 5512 5137 +18.919,- hasičské helmy

P 3745 2111 +160.000,- příjem za dřevo

V 6171 5166 +160.000,- poradenství

P 4122 + 4.507,- dotace hasiči

V 5512 5169 + 4.507,- dotace hasiči

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje tuto rozpočtovou změnu:

P 4116 +11.500,- stabilizace lesa - dotace

V 3745 5171 +11.500,- stabilizace lesa

P 4222 +373.300,- doplatek dotace na kanal. a vodovod

V 6171 5169 +373.300,- služby

P 6171 2111 +18.919,- příspěvek na hasisčské helmy

V 5512 5137 +18.919,- hasičské helmy

P 3745 2111 +160.000,- příjem za dřevo

V 6171 5166 +160.000,- poradenství

P 4122 + 4.507,- dotace hasiči

V 5512 5169 + 4.507,- dotace hasiči

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové provizorium na rok 2008 ve stejné výši loňského roku.

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

6. Zvýšení regulovaného nájemného

Na základě zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu dojde od 1. 4. 2008 ke zvýšení nájemného takto:

u standartních bytů:

- u bytů, kde nájemník doposud platí  15,22 Kč/m2 o 12,7 %

- u bytů, kde nájemník doposud platí  11,42 Kč/m2 o 24,0  %

- u bytů, kde nájemník doposud platí 8,86 Kč/m2 o 35,0  %

- u bytů, kde nájemník doposud platí 6,34 Kč/m2 o 51,0  %

u bytů se sníženou kvalitou:

- u bytů, kde nájemník doposud platí  15,22 Kč/m2 o 8,8 %

- u bytů, kde nájemník doposud platí  11,42 Kč/m2 o 19,8  %

- u bytů, kde nájemník doposud platí 8,86 Kč/m2 o  30,3  %

- u bytů, kde nájemník doposud platí 6,34 Kč/m2 o  45,8  %

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí se zvýšením nájemného z bytů dle ustanovení zákona č. 107/2006 Sb. od 1. 4. 2008 takto:

u standartních bytů:

- u bytů, kde nájemník doposud platí  15,22 Kč/m2 o 12,7 %

- u bytů, kde nájemník doposud platí  11,42 Kč/m2 o 24,0  %

- u bytů, kde nájemník doposud platí 8,86 Kč/m2 o 35,0  %

- u bytů, kde nájemník doposud platí 6,34 Kč/m2 o 51,0  %

u bytů se sníženou kvalitou:

- u bytů, kde nájemník doposud platí  15,22 Kč/m2 o 8,8 %

- u bytů, kde nájemník doposud platí  11,42 Kč/m2 o 19,8  %

- u bytů, kde nájemník doposud platí 8,86 Kč/m2 o  30,3  %

- u bytů, kde nájemník doposud platí 6,34 Kč/m2 o  45,8  %

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

7. Různé a interpelace

- Mgr. David předkládá zastupitelům statistické údaje o veřejném osvětlení, které vypracovala fy. Technické služby města Liberec s tím, že na žádost pana starosty vypočítali náklady na veřejné osvětlení v případě, že by se v obci svítilo celou noc.

- Mgr. David žádá  zastupitele, aby se k této věci vyjádřili

- pí. Blahoutová se dotazuje, zda by se celou noc nemohlo svítit jen ve vybraných  lokalitách

- Mgr. David odpovídá, že bohužel jednotlivé okruhy, tak jak jsou napojeny toto neumožňují

- ing. Jelínek konstatuje, že část nákladů by se mohla pokrýt ze zvýšených rekreačních poplatků

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí s úpravou provozu veřejného osvětlení tak, aby se svítilo celou noc.

hlasování: PRO  5 PROTI  0 ZDRŽEL  1

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David oznamuje zastupitelům že 31. 12. 2007 bude Obecní úřad uzavřen z důvodu čerpání nařízené dovolené.

- Mgr. David předkládá zastupitelům žádost Janovské o. p. s. na schválení dotace ve výši 100.000,- Kč na předprojektovou a projektovou přípravu k žádosti na SFŽP do operačného programu Životní prostředí.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje dotaci pro Janovskou o. p. s. ve výši 100.000,- Kč.

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David z pověření místostarosty p. Jaroslava Hrabáka předává plakát, dres a rukavice zástupci Viktorie Janov  Pavlu Zangemu za uspořádání pěkné akce k 10. výročí vzniku Viktorky.

- p. Pavel Zange děkuje za tuto pozornost

- dále Mgr. David informuje zastupitele, že jim do materiálů na ZO dodal korespondenci s panem Šťastným. Zároveň se  panu Šťastnému omlouvá, že na minulém zasedání nepřečetl jeho dopis, jelikož se domníval, že ho má přečíst pouze v případě, že se pan Šťastný na jednání nedostaví - jak uvedl v dopise. Jelikož se pan Šťastný na jednání dostavil a k dané věci se  vyjadřoval, domníval se p. starosta, že není nutné dopis číst.

- Mgr. David dále panu Šťastnému doporučuje, že pokud má pocit, že obec jednala při schvalování územního plánu nesprávně, ať se obrátí na soud.

- ing. Jelínek jako předseda finančního výboru předkládá zastupitelům žádost na schválení odměn pro členy finančního výboru takto:

p. Jan Čmejrek 1.000,- Kč

p. MUDr. Milan Kvasnička 1.000,- Kč

pí. Renata Mádlová 1.000,- Kč

ing.. Pavel Šarkovský 1.000,- Kč

- dále ing. Jelínek informuje zastupitele, že ing. Jana Henychová a p. Vladimír Kordač rezignovali na funkce členů finančního výboru. Jelikož tímto zůstává ve finančním výboru 5 členů, což je  lichý počet, navrhuje ing. Jelínek ponechat tento stav. Zároveň děkuje odstupujícím za jejich dosavadní práci.

- ing. Jelínek dává návrh usnesení: ZO schvaluje odměny členům FV obce Janov n. N.  a to ve výši:

p. Jan Čmejrek 1.000,- Kč

p. MUDr. Milan Kvasnička 1.000,- Kč

pí. Renata Mádlová 1.000,- Kč

ing.. Pavel Šarkovský 1.000,- Kč

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh ing. Jelínka byl schválen

- ing. Jelínek dává návrh usnesení: ZO bere na vědomí rezignaci p. Vladimíra  Kordače a pí. ing. Jany Henychové na členství ve finančním výboru.

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh ing. Jelínka byl schválen

- p. Hanzlovič předává starostovi dopis - stížnost pí. Ing. Radky Barborové na postup při vyřízení odvolání k žádosti o sdělení dle zákona 106/1999 Sb. - č. j. 826/2007

- zastupitelé  pověřují starostu, aby zjistil, kdo je nadřízeným orgánem Zastupitelstva obce Janov n. N. a  odpověděl ing. Barborové.

- p. Mašek má dotaz na zastupitele - ale jelikož je tento dotaz velmi nesrozumitelný a pan Mašek se v dané chvíli nedokázal zřetelně vyjádřit - zastupitelé ho žádají, aby tento dotaz vznesl písemně.

- dále zastupitelé odpovídají na dotazy občanů

- Mgr. David na závěr přečetl SMS od místostarosty pana Jaroslava Hrabáka ve které přeje všem zastupitelům klidné svátky  a šťastný vstup do nového roku.

V  19,25 hodin starosta obce Mgr. David ukončuje 12. zasedání ZO

Mgr. Daniel David
starosta

Jaroslav Hrabák
místostarosta

ověřovatelé: Mgr. Jana Tomešová p. Rudolf Kout

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h