Zápis - 19.07.2006

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 19. července 2006

Přítomni: Mgr. Daniel David, Luboš Doležálek, Jaroslav Hrabák,  Vladimír Kordač,  Roman Vitvar, MUDr. Milan Kvasnička, Ing. Jana Henychová, Renata Mádlová

Omluveni:  Ivo Richter

1.  Z a h á j e n í

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 16.30 hodin za přítomnosti 8 členů ZO (chybí Ivo Richter, MUDr. Milan Kvasnička)

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje pí. Renatu Mádlovou -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- pí. Mádlová byla schválena ověřovatelkou zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele p. Romana Vitvara  - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- p. Vitvar byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako členku návrhové komise Ing. Janu Henychovou - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

 hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

Ing. Henychová byla  schválena  členkou návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise  p. Vladimíra Kordače - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

p. Kordač byl schválen druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Schválení zápisu z minulého zasedání

-Mgr. David konstatuje, že ověřovatelé zápisu ze 6. zasedání ZO ze dne 28. června 2006 MUDr. Kvasnička a  p. Richter nedodali  připomínky k zápisu

-  Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého jednání ZO je schválen

Schválení programu

– Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání –  nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m :

1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2. Zřízení zástavního práva

3. Závěr

  hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

program dnešního jednání byl schválen

2. Zřízení zástavního práva

- v 16.37 hodin přichází MUDr. Kvasnička – 8 členů ZO

- Mgr. David informuje zastupitele o žádosti manželů Šormových, trvale bytem Janov nad Nisou o souhlas se zástavním právem na bytovou jednotku v č. p. 439

– Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zřízením zástavního práva na bytovou jednotku č. 439/2 Janov nad Nisou v budově č. p. 439 na stpč. 441 se spoluvlastnickým podílem ve výši 1082/5172 na stpč. 441 - zastavěná plocha a nádvoří č. p. 439 zapsána na listu vlastnictví č. 1272 pro k. ú. Janov nad Nisou ve prospěch Raiffeisen banky, a. s. IČO 49240901, se sídlem Olbrachtova ulice 2006/9, Praha 4.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

návrh Mgr. Davida byl schválen

- druhá žádost o souhlas se zástavním právem na bytovou jednotku v č. p. 439 je od pí. Radky Barborové, trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 439

– Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zřízením zástavního práva na bytovou jednotku č. 439/5 Janov nad Nisou v budově č. p. 439 na stpč. 441 se spoluvlastnickým podílem ve výši 898/5172 na stpč. 441 - zastavěná plocha a nádvoří č. p. 439 zapsána na listu vlastnictví č. 1272 pro k. ú. Janov nad Nisou ve prospěch Českomoravské stavební spořitelny, a. s., IČO 49241397 se sídlem Vinohradská 3218/169, Praha 10.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

návrh Mgr. Davida byl schválen

3. Závěr

– starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje mimořádné jednání ZO Janov nad Nisou  v  16.50  hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Luboš Doležálek
místostarosta obce

ověřovatelé: Renata Mádlová, Roman Vitvar

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h