Zápis - 28.06.2006

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 28. června 2006

Přítomni: Mgr. Daniel David, Luboš Doležálek, Jaroslav Hrabák,  Vladimír Kordač,  Roman Vitvar, MUDr. Milan Kvasnička, Ing. Jana Henychová, Ivo Richter

Omluveni: Renata Mádlová,  Roman Vitvar

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.05 hodin za přítomnosti  6 členů ZO (chybí Renata Mádlová, Roman Vitvar, Vladimír Kordač)

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje p. Ivo Richtera  - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Richter byl schválen ověřovatelem zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele MUDr. Kvasničku -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- MUDr. Kvasnička byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako členku návrhové komise Ing. Janu Henychovou - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

 hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL  0

Ing. Henychová byla  schválena  členkou návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise  p. Jaroslava Hrabáka - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

p. Hrabák byl schválen druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Usnesení č. 50, 51/2006 - trvá

Usnesení č. 52, 53, 54, 55/2006 - splněno

Usnesení č. 56/2006 – na vědomí

Usnesení č. 57, 58/2006 - trvá

Usnesení č. 59/2006 - na vědomí

Usnesení č.60/2006 - splněno

Usnesení č. 61, 62, 63 /2006 – na vědomí

Schválení zápisu z minulého zasedání

-Mgr. David se dotazuje přítomných ověřovatelů zápisu z 5. zasedání ZO ze dne 24. května 2006 MUDr. Kvasničky a p. Hrabáka zda mají  nějaké připomínky k zápisu – nemají

-  Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého jednání ZO je schválen

Schválení programu

– Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání –  nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m :

1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2. Stanovení termínů jednání ZO na 2. pololetí roku 2006 (6. 9.; 18. 10. 2006)

3. Schválení hospodaření obce Janov n. N.

4. Prodej majetku obce

5. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Janov n. N. pro příští volební období

6. Vyhlášení 10. kola půjček z Fondu rozvoje bydlení

7. Různé a interpelace

8. Závěr

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

program dnešního jednání byl schválen

2. Stanovení termínů jednání ZO na 2. pololetí roku 2006 (6. 9.; 18. 10. 2006)

– Mgr. David informuje zastupitele, že je nutné odsouhlasit termíny jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na část 2. pololetí roku 2006 do konání komunálních voleb, navrhuje termíny, tak jak byly předloženy v materiálech a dotazuje se zda má někdo nějaké připomínky

– MUDr. Kvasnička žádá o posunutí termínu v měsíci září ze 6. na 13., protože by nemohl být 6. 9. na jednání přítomen

– Mgr. David se dotazuje přitomných zastupitelů, zda s návrhem posunutí termínu souhlasí – všichni souhlasí, dává tedy návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje termíny jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 2. pololetí roku 2006  a to na - 13. 9. a 18. 10. 2006.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

návrh Mgr. Davida byl schválen

3. Schválení hospodaření obce Janov n. N.

– Mgr. David informuje zastupitele, že dle § 43 zákona č. 128/2000 Sb. (O obcích) má zastupitelstvo povinnost projednat  závěrečný účet obce za rok 2005, výsledky hospodaření a zprávu z výsledku přezkoumání hospodaření obce Janov nad Nisou za rok 2005  obdrželi zastupitelé již v materiálech

– výsledky hospodaření a zprávu z výsledku hospodaření projednal již finanční výbor – p. Hrabák konstatuje, že neshledali  závady

– Mgr. David dává návrh usnesení:Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje hospodaření obce Janov nad Nisou za rok 2005 bez výhrad.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

návrh Mgr. Davida byl schválen

4.  Prodej majetku obce

- žádost Jana Tkáče, trvale bytem Janov nad Nisou, o prodej části ppč. 1397 v k. ú. Janov nad Nisou o celkové  výměře 2.188 m2  - ostatní plocha (v ÚP účelová komunikace)

- komise výstavby prodej doporučuje

- p. Doležálek dává návrh usnesení:„Zastupitelstvo obce Janov n. N. schvaluje záměr zveřejnit prodej části ppč. 1397 v k. ú. Janov nad Nisou o celkové  výměře 2.188 m2  - ostatní plocha (v ÚP účelová komunikace) .“

- Mgr. David o návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

návrh p. Doležálka byl schválen

- žádost Ing. Jany Henychové, trvale bytem Hraničná, Janov nad Nisou, o prodej ppč. 852/1 v k. ú. Hraničná o výměře 1.091 m2  - ostatní plocha (v ÚP účelová komunikace)

- komise výstavby prodej nedoporučuje – zastupitelé souhlasí s návrhem komise výstavby

- žádost manželů Miloslavy a Miroslava Kačírkových, trvale bytem Hraničná, Janov nad Nisou o prodej části ppč. 832/2 označená dle nového GP č. 444-652/2006 jako ppč 832/4 v k. ú. Janov nad Nisou o výměře 167 m2  - ostatní plocha (v ÚP účelová komunikace)

- komise výstavby prodej doporučuje

- p. Doležálek dává návrh usnesení:Zastupitelstvo obce Janov n. N. schvaluje záměr zveřejnit prodej části ppč. 832/2 označená dle nového GP č. 444-652/2006 jako ppč 832/4 v k. ú. Janov nad Nisou o výměře 167 m2  - ostatní plocha (v ÚP účelová komunikace)  .“

- Mgr. David o návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 6 PROTI  0 ZDRŽEL 0

návrh p. Doležálka byl schválen

– návrh prodeje ppč. 1329/5 v k. ú. Janov nad Nisou o výměře 380  m2  - ostatní plocha

– zájemci jsou: Petr Knotek, trvale bytem Janov nad Nisou a manželé Leona a Jiří Vackovi, trvale batem Vlnařská 691, Liberec VI – Rochlice

– komise výstavby prodej doporučuje

- p. Doležálek dodává, že je potřeba tuto cestu rozdělit mezi dva majitele přilehlých objektů k prodávané cestě a dává návrh usnesení:„Zastupitelstvo obce Janov n. N. schvaluje záměr zveřejnit prodej dvou částí ppč. 1329/5 v k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 380  m2  - ostatní plocha.“

- Mgr. David o návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL  0

návrh p. Doležálka byl schválen

- žádost Dobroslava Dusila, trvale bytem Švýcarsko, o prodej ppč. 1004/6 v k. ú. Janov nad Nisou o  výměře ¨776 m2  - trvalý travní porost

- komise výstavby prodej doporučuje

- p. Doležálek dává návrh usnesení:„Zastupitelstvo obce Janov n. N. schvaluje záměr zveřejnit prodej ppč. 1004/6 v k. ú. Janov nad Nisou o  výměře ¨776 m2  - trvalý travní porost.“

- Mgr. David o návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 6 PROTI 0  ZDRŽEL 0

návrh p. Doležálka byl schválen

- návrh komise výstavby na směnu ppč. 71 v k. ú. Janov n. N. o výměře 407 m2 – ostatní plocha (v ÚP – PUPFL) - v majetku  obce Janov nad Nisou, Janov nad Nisou č. p. 520

 za

– část ppč. 870 v k. ú. Hraničná označenou dle nového GP č, 443-650/2006 jako 870/5 o výměře 356  m2 – ostatní plocha

– část ppč. 870 v k. ú. Hraničná označenou dle nového GP č, 443-650/2006 jako 870/2 o výměře 17  m2 – ostatní plocha (v ÚP z části zastavitelná plocha) v majetku VITRUM, spol. s. r. o., Janov nad Nisou č. p. 49

-  p. Doležálek dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov n. N. schvaluje záměr zveřejnit směnu ppč. 71 v k. ú. Janov n. N. o výměře 407 m2 – ostatní plocha (v ÚP – PUPFL).“

- Mgr. David o návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

návrh p. Doležálka byl schválen

- žádost p. Josefa Hanzloviče, trvale bytem Janov nad Nisou o prodej ppč. 1393/2 v k. ú. Janov n. N. o výměře 269 m2  - ostatní plocha (v ÚP louky, pastviny)

- komise výstavby  prodej doporučuje

- vyvěšeno bylo na úřední desce od 29. 5. do 14. 6. 2006

- o pozemek mají zájem ještě p. Vladimír Kordač, trvale bytem Janov nad Nisou a pí. Cyhelská Alena,  trvale bytem Hraničná, Janov nad Nisou

- p. Doležálek konstatuje, že je potřeba zachovat právo chůze a jízdy přes obecní cestu, navrhuje tedy usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se záměrem budoucího věcného břemene na ppč. 1393/2 v k. ú. Janov n. N. na zachování práva chůze a jízdy k pozemku č. 705/4 v k. ú. Janov n. N..“

- Mgr. David o návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

návrh p. Doležálka byl schválen

- prodej pozemku ppč. 356/3 v k. ú. Janov nad Nisou o výměře  696 m2  - trvalý travní porost (v ÚP zastavitelná plocha)

- zájemci jsou: Alena Cyhelská, trvale bytem Hraničná, Janov nad Nisou, Pavel Novotný, trvale bytem  Praha 5, Josef Hanzlovič, trvale bytem janov nad Nisou, Stanislav Hladký, trvale bytem Janov nad Nisou a Vladimír Kordač, trvale bytem janov nad Nisou

- komise výstavby  prodej doporučuje

- vyvěšeno bylo na úřední desce od 29. 5. do 14. 6. 2006

- protože je více zájemců p. Doležálek navrhuje prodej obálkovou metodou a minimální cenu navrhuje 400,- Kč/m2

- Mgr. David dává protinávrh a navrhuje 300,- Kč/m2 , protože není žádný jiný protinávrh dává o svém protinávrhu hlasovat

hlasování: PRO 4 PROTI 1 ZDRŽEL 1

protinávrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem ppč. 356/3 v k. ú. Janov nad Nisou o výměře  696 m2  - trvalý travní porost (v ÚP zastavitelná plocha) obálkovou metodou za minimální cenu 208.800,- Kč s termínem odevzdání obálek do 12. 9. 2006.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David informuje přítomné o výběrovém řízení na prodej části stpč. 326 v k. ú. Hraničná označené dle nového GP jako 326/2 a části ppč. 267/2 v k. ú. Hraničná označené dle nového GP jako část b) a garáže na části stpč. 326 označené dle nového GP jako 362/2 – obálková metoda

- došly 3 obálky k výběrovému řízení :

a) p. Hanzlovič, Janov nad Nisou  – nabídka 165.000,- Kč 

b)  p. Barbora Roman, Janov nad Nisou  – nabídka 565.000,- Kč

c) p. Mašek Jiří, Hraničná, Janov nad Nisou – nabídka 270.000,- Kč

- na základě výsledku výběrového řízení navrhuje Mgr. David toto usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem  části stpč. 326 v k. ú. Hraničná označené dle nového GP jako 326/2 a části ppč. 267/2 v k. ú. Hraničná označené dle nového GP jako část b) a garáže na části stpč. 326 označené dle nového GP jako 362/2 panu Romanu Barborovi, trvale bytem Janov nad Nisou za cenu 565.000,- Kč.” a dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

návrh Mgr. Davida byl schválen

5. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Janov n. N. pro příští volební období

– Mgr. David informuje zastupitele, že dle § 67 zákona č. 128/2000 Sb. (O obcích) má zastupitelstvo obce stanovit počet členů zastupitelstva obce pro příští volební období, podle počtu obyvatel může mít obec Janov nad Nisou 7 – 15 členů, Mgr. David navrhuje zachovat stejný počet čelnů zastupitelstva obce jako v současném volebním období tzn. 9 členů

– Mgr. David se dotazuje zastupitelů zda mají jiný návrh na počet členů ZO pro příští volební období – zastupitelé souhlasí se stávajícím počtem

– Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou stanovuje počet členů Zastupitelstva obce Janov nad Nisou pro příští volební období 2006 - 2010 na 9 členů.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

návrh Mgr. Davida byl schválen

6. Vyhlášení 10. kola půjček z Fondu rozvoje bydlení

– Mgr. David informuje zastupitele o tom, že na účtu FRB je k dnešnímu dni 1.004.174,- Kč, protože je tedy na účtě hodně finančních prostředků navrhuje vyhlásit 10. kolo půjček z Fondu rozvoje bydlení, dotazuje se přítomných zastupitelů zda k tomu má někdo připomínku – nikdo nemá

– Mgr. David tedy navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou vyhlašuje X. kolo půjček z Fondu rozvoje bydlení s termínem odevzdání žádostí o půjčku do 31. srpna 2006.“a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL  0

návrh Mgr. Davida byl schválen

7. Různé a interpelace

– Mgr. David předkládá zastupitelům informaci ředitelky Základní školy  a Mateřské školy Janov nad Nisou o uzavření mateřské školy a školní družiny v době hlavních prázdnin červenec – srpen 2006, MŠ uzavřena od 3. 7. do 25. 8. 2006 a ŠD uzavřena od 3. 7. do 29. 8. 2006 – zastupitelé berou na vědomí

– Mgr. David předkládá zastupitelům rozpočtovou změnu – obci byl poskytnut příspěvek na konání voleb do Parlamentu ČR ve výši 20.000,- Kč, tato částka se musí objevit jak na příjmové, tak i na výdajové straně rozpočtu následovně: na příjmech – položka 4111 +20.000,- Kč ve výdajích – paragraf 6114 na položce 5169 +20.000,- Kč

– Mgr. David dává návrh usnesení:”Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje rozpočtovou změnu:

P 4111 +20.000,- Kč

V 6114 5169 +20.000,- Kč.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

– Mgr. David konstatuje, že na minulém zasedání ZO byl učiněn dotaz: ”Kdo přiděluje obecní byty?”. Dle usnesení č. 81/2003 ve znění: “ZO souhlasí, aby o přidělování obecních bytů rozhodovalo Zastupitelstvo obce.” rozhoduje o přidělování bytů Zastupitelstvo obce. Od té doby se přidělovaly dva byty – první manželům Šormovým v Janově n. N. v č. p. 439 a druhý byl přidělen p. Heřmanu Kubínovi v Hraničné č. p. 104, oba byty byly přiděleny na základě výběrového řízení, kterého se všichni zastupitelé mohli zúčastnit  a z kterého byl požízen zápis

– p. Hanzlovič se dotazuje starosty, jakým způsobem byl tedy přidělen byt p. Pavlu Škorpilovi – odpovídá, že stejným způsobem, tedy na základě výběrového řízení – materiály o výběrovém řízení Mgr. David připraví na další jednání ZO

– Mgr. David navrhuje schválit usnesení o přidělení těchto bytů: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou

schvaluje přidělení obecního bytu na adrese Janov nad Nisou č. p. 439 manželům Daně a Jaroslavu Šormovým (na základě výběrového řízení ze dne 8. 9. 2004).” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 5 PROTI  0  ZDRŽEL 1

návrh Mgr. Davida byl schválen

– mgr. David navrhuje druhé usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje přidělení obecního bytu na adrese Hraničná č. p. 104, Janov nad Nisou panu Heřmanu Kubínovi (na základě výběrového řízení ze dne 24 5. 2006).” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL 1

návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David předkládá zastupitelům zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jizerské hory a upozorňuje na usnesení Valné hromady – ve znění: “Valná hromada schvaluje celoroční hospodaření svazku s výhradou dle zprávy auditora.”, které by mělo zastupitelstvo vzít na vědomí

– Mgr. David navrhuje usnesení ve znění: “Zastupitestvo Janov nad Nisou bere na vědomí schválení hospodaření DSO Mikroregionu Jizerské hory.” - zastupitelé berou na vědomí

– Mgr. David předkládá zastupitelům žádost paní Anny Němcové, trvale bytem Janov nad Nisou o finanční příspěvek ve výši 50.000,- Kč Městskému úřadu v Turnově na hospitalizaci její matky Anny Pomothyové v ústavu sociální péče pro dospělé občany – Domově důchodců v Turnově

– p. Hrabák, jako předseda Finančního výboru projednal tuto žádost a navrhuje k odsouhlasení “Pravidla pro přidělování sociální podpory občanům” a to v tomto znění:

Zásada:  obec by se měla podílet na řešení sociální problematiky svých občanů

Týká se: žádostí o finanční příspěvek Obce při umisťování občanů do ústavů sociální péče, domovů důchodců, speciálních zdravotních zařízení vč. škol MŠ a ZŠ a případně i pro zajišťování individuální péče

Podmínky pro přiznání příspěvku:

- zdůvodněná žádost s těmito náležitostmi:

a) vyjádření lékaře o nutností umístění v sociálním zařízení nebo nutnosti individuelní péče

b) doložení žadatele o neschopnosti tuto situaci samostatně finančně příp. organizačně řešit

- doložení žadatele musí obsahovat :

a) čestné prohlášení a zdůvodnění, že žadatel, příp.další člen domácnosti ani nejbližší rodinní příslušníci  nejsou schopni se o dotyčnou osobu starat s uvedením konkrétních důvodů a to

- finančních

- organizačních

b) zdůvodnění proč nelze upřednostnit využití mobilních agentur či ústavů, které

mají ošetřovatelskou péči jako předmět své činnosti

- na základě shora uvedených podkladů FV projedná ve spolupráci se SPOZ každý konkrétní požadavek a vypracuje stanovisko jako podklad pro jednání ZO.

– MUDr. Kvasnička navrhuje, aby starosta učinil dotaz na Krajský úřad Libereckého kraje, příslušného odboru, jaká je možnost umístit občana naší obce do DD a za jakých podmínek

– p. Richter navrhuje tuto konkrétní žádost paní Němcové zamítnout a přiklání se k MUDr. Kvasničkovi, aby se nejdříve zjistili podrobnosti o umístění, případně se nastavily ještě podrobnější pravidla, které předložil p. Hrabák za Finanční výbor

- v 18.20 hodin přichází p. Vladimír Kordač – 7 členů ZO

– p. Hrabák navrhuje, aby starosta obce zjistil, jak a za jakých  podmínek je možné zřídit “sociální fond” ze kterého by se případně takové žádosti podporovaly – starosta souhlasí a na příštím zasedání ZO předloží

– Mgr. David dává zastupitelům k nahlédnutí návrhy úpravy cesty kolem Palenčáru, Janov n. N. č. p. 207, jsou dvě možnosti jak cestu k mostu opravit – první možnost je zámková dlažba (podobně jako schody podél radnice) nebo druhá varianta je zpevnit cestu dřevěnými pražci, které mají životnost minimálně 20 let – zastupitelé se přiklánějí k variantě č. 2

- Mgr. David informuje zastupitele o nabídce k využití nebytových prostor v přízemí bývalého “Kulturáku” v č. p. 239, na úřední desce vyvěšeno od 29. 5. do 14. 6. 2006

– zájemci jsou – p. Vladimír Kordač, Janov nad Nisou č. p. 48, který chce plochy využít na dočasné bydlení a p. Josef Hanzlovič, Janov nad Nisou č. p. 439, který chce plochy využít na kancelář či skladové prostory

– Mgr. David dává návrh usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s pronajmutím nebytových prostor v Janově č. p. 239 p. Josefu Hanzlovičovi, trvale bytem Janov nad Nisou za účelem zřízení kanceláře či skladových prostor:” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 0 PROTI 4 ZDRŽEL 3

– návrh Mgr. Davida nebyl schválen

– Mgr. David tedy dává návrh druhého usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s pronajmutím nebytových prostor v Janově č. p. 239 p. Vladimíru Kordačovi, trvale bytem Janov nad Nisou  za účelem dočasného bydlení:” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 0 PROTI 4 ZDRŽEL 3

– návrh Mgr. Davida nebyl schválen

- Mgr. David informuje zastupitele o fy. Wild Oak, s. r. o., která nabídla výstavbu bytových domů na parcelách za kostelem v Loučné, kde by mělo vzniknout přibližně 45 bytových jednotek, fy. navrhuje vystavit bytové komplexy nejpozději do 5 let s tím, že odkoupí parcely pod stavbami za cenu 200,- Kč/m2  jakmile bude moci zahájit stavbu

- p. Richter se dotazuje, zda máme nějaké reference o firmě – žádné nejsou, navrhuje tedy zveřejnit volné pozemky a vyhlásit nabídku realizace bytových domů

- Mgr. David upozorňuje na to, že na všechny pozemky kromě jednoho jsou smlouvy s PF ČR uzavřeny na neurčito, na jeden pozemek je smlouva uzavřena ještě na dobu 5-ti let a pokud se nedohodne s nájemkyní pozemku nebude možné po dobu 5-ti let realizace jakékoli stavby

- MUDr. Kvasnička navrhuje, aby starosta obce do příštího jednání ZO zjistil, jestli je nájemkyně ochotna ukončit nájemní vztah  – Mgr. David souhlasí

- p. Richter navrhuje, aby se předešlo dohadům u budoucího výběrového řízení obálkovou metodou, aby se přijalo usnesení o otevírání obálek

- návrhová komise předkládá usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou stanovuje pravidlo vyhodnocení výsledků obálkovou metodou tak, že obálky budou otevřeny na schůzce zastupitelů a účastníků obálkového prodeje.”

- Mgr. David o návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

– návrh návrhové komise byl schválen

8. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 6. zasedání ZO Janov nad Nisou  v  18.55  hodin

 

Mgr. Daniel David
starosta obce

Luboš Doležálek
místostarosta obce

ověřovatelé: Ivo Richter, MUDr. Milan Kvasnička

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h