Zápis - 08.11.2017

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 8. listopadu 2017

Přítomni: Mgr. Daniel David, p. Jaroslav Jansa, Ing. Radek Jelínek, Mgr. Adam Kulich, Ing. Petra Macháčková, pí. Renata Mádlová, Ing. Petr Mlejnek, p. Michal Surkov,

Omluveni: Mgr. Marie Bürgerová

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17,00 hodin za přítomnosti 8 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Ing. Macháčková byla zvolena ověřovatelkou zápisu

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Kulich byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Ing. Jelínek byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Ing. Mlejnek byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

Schválení zápisu z minulého zasedání:

Schválení programu:

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrolausnesení, schválení zápisu z  minulého zasedání ZO, schválení programu)

  2. Prodej majetku obce

  3. Rozpočtové změny

  4. Schválení přílohy č. 1 Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Janov n. N., p. o.

  5. Inventarizace majetku

  6. Informace z výborů a komisí

  7. Různé a interpelace

  8. Závěr

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku obce

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 82 bylo schváleno

Návrh prodeje pozemku ppč. 214/1 – trvalý travní porost v k. ú. Hraničná nad Nisou o výměře 2 026 m2 (v ÚP zastavitelná plocha)

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje, upozorňuje na to, že pozemek je zatížen věcným břemenem a zároveň je to pozemek od PÚ. Navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši a jistinu ve výši 10.130,- Kč.

1) na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

2) služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení“ znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v  bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb“ znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k  tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

Zastupitelstvo obce zároveň souhlasí s vyloučením toho zájemce, který již od obce do svého vlastnictví (spoluvlastnictví) nějaký pozemek určený pro stavbu rodinného domu získal. To platí i pro obálkovou metodu.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 83 bylo schváleno

Návrh prodeje pozemku ppč. 1437/13 – trvalý travní porost v k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 1 368 m2 (v ÚP zastavitelná plocha)

Zájemci: T. L., Zásada; D. Č., Liberec

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje, upozorňuje na to, že pozemek je od PÚ. Navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši a jistinu ve výši 20.500,- Kč.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 84 bylo schváleno

Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje pozemku ppč. 1437/13 – trvalý travní porost o celkové výměře 1368 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši včetně zřízení níže vymezené pozemkové služebnosti zatěžující pozemek,(dále jen „Služebný pozemek“), ve prospěch pozemku, stavební parcely č. 553, v k.ú. Janov nad Nisou.

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

  1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

  2. Služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení“ znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v  bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb“ znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k  tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

Zastupitelstvo obce zároveň souhlasí s vyloučením toho zájemce, který již od obce do svého vlastnictví (spoluvlastnictví) nějaký pozemek určený pro stavbu rodinného domu získal. To platí i pro obálkovou metodu.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 85 bylo schváleno

Návrh prodeje pozemku ppč. 869/1 – orná půda, v k. ú. Janov nad Nisou o výměře 328 m2 (v ÚP zastavitelná plocha).

Zájemce: J. P., Praha

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši a jistinu ve výši 9.840,- Kč

Bylo provedeno zaměření v terénu, které ukázalo, že turistická cesta nezasahuje do pozemku ppč. 869/1 k. ú. Janov nad Nisou

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 86 bylo schváleno

Návrh prodeje části pozemku ppč. 341/2 – trvalý travní porost v k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1284 m2 označené dle geometrického plánu č. 1282-1099a/2017 jako 341/4 o výměře 444 m2( v ÚP zastavitelná plocha).

Zájemce: P. S., Olomouc

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši a jistinu ve výši 6.660,- Kč.

Návrh prodeje pozemků:

Zájemce: J. Š., Janov nad Nisou

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši a jistinu 9.700,- Kč.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 87 bylo schváleno

Návrh prodeje pozemku ppč. 321/13 – trvalý travní porost v k. ú. Janov nad Nisou o výměře 69 m2 (v ÚP zastavitelná plocha)

Zájemce: V. L., Praha

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši a jistinu 2.070,- Kč.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 88 bylo schváleno

Návrh prodeje pozemku ppč. 1329/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Janov nad Nisou o výměře 380 m2 (v ÚP účelová komunikace).

Zájemci:

A. A. S. a Š. S., Praha 8 - (1329/12 – 178 m2)

L. V. a J. V., Liberec – 1329/5 – 202 m2)

Vyjádření komise: Komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2 a jistiny

S. 3.560,- Kč, V. 4.040,- Kč

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 89 bylo schváleno

Návrh prodeje pozemku ppč. 431/4 – trvalý travní porost v k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 148 m2 ( v ÚP zastavitelná plocha).

Zájemci:

Vyjádření komise: komise doporučuje prodat pozemek – část panu R. a část panu V. Obec nechá vypracovat geometrický plán, jehož cenu pak rozpočítá mezi zájemce. Navržená cena 300,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 90 bylo schváleno

3. Rozpočtové změny

 OdPaPol  
P   4122 + 20167 dotace jarmark
P   1111 + 82000 daně
P   1211 + 50542 daně
P 3639 2131 + 27000 pronájem pozemků
P   1345 + 11333 ubyt. popl.
V 6320 5163 + 30000 pojištění
V 5512 5171 + 15000 opravy hasiči
V 5512 5139 - 15000 materiál hasiči
V 4351 5321 + 100000 sociální služby
V 6171 5172 + 40000 programové vybavení
P   4111 + 22000 volby 98071 ÚZ
V 6114 5021 + 14750 98071
V 6114 5139 + 565 98071
V 6114 5175 + 1152 98071
V 6114 5169 + 5533 98071
V 6171 5511 - 6500 oprava §
V 6409 5511 - 500 oprava §
V 6409 5179 + 500 oprava §
V 3613 6121 + 150000 rekonstrukce střechy, nový krov- KD, místo opravy krovu
V 6171 6121 - 150000  
P 6171 2119 - 27542  

Příjem celkem: 185.500

Výdej celkem: 185.500

 OdPaPol  
P   4122 + 20167 dotace jarmark
P   1111 + 82000 daně
P   1211 + 50542 daně
P 3639 2131 + 27000 pronájem pozemků
P   1345 + 11333 ubyt. popl.
V 6320 5163 + 30000 pojištění
V 5512 5171 + 15000 opravy hasiči
V 5512 5139 - 15000 materiál hasiči
V 4351 5321 + 100000 sociální služby
V 6171 5172 + 40000 programové vybavení
P   4111 + 22000 volby 98071 ÚZ
V 6114 5021 + 14750 98071
V 6114 5139 + 565 98071
V 6114 5175 + 1152 98071
V 6114 5169 + 5533 98071
V 6171 5511 - 6500 oprava §
V 6409 5511 - 500 oprava §
V 6409 5179 + 500 oprava §
V 3613 6121 + 150000 rekonstrukce střechy, nový krov- KD, místo opravy krovu
V 6171 6121 - 150000  
P 6171 2119 - 27542  

Příjem celkem: 185.500

Výdej celkem: 185.500

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 91 bylo schváleno

4. Schválení přílohy č. 1 Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Janov n. N., p. o.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 92 bylo schváleno

5. Inventarizace majetku

6. Informace z výborů a komisí

Schůzky FV a jejich program:

10.1.2017 – příprava definitivní verze rozpočtu obce na r. 2017, plán investic

11.4.2017 – Žádost o převedení fin. prostředků do RF a převedení odpisů zřizovateli příspěvkové organizace ZŠ Janov (zaměřeno na úspory energií a investice), hodnocení hospodaření obce v r. 2016, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Závěrečný účet obce za r. 2016, žádosti o dotace

4.7.2017 – kontrola hospodaření k 6/2017, výběr rekreačního poplatku a poplatku z ubytovací kapacity a investice do cestovního ruchu

Podrobnější obsah schůzek lze najít v zápisech na OÚ v Janově n. N.

Za činnost ve FV navrhuje Ing. Jelínek členům tyto finanční dary:

p. Čmejrek 1 500,- Kč, p. Kordač 1 000,- Kč, p. Krátký 1 500,- Kč, p. Kvasnička 1 500,- Kč, p. Pěnička 1 500,- Kč, p. Šarkovský 1 500,- Kč.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 93 bylo schváleno

Prakticky rozdíl v činnosti kontrolního a finančního výboru pak spočívá v předmětu kontrolní činnosti – u kontrolního výboru jde především o zákonnost, u finančního výboru např. též o hospodárnost nakládáni s finančními prostředky obce.

Na základě krátkého souhrnu a vysvětlení naší činnosti navrhuji finanční dar pro členy KV ZO Janova nad Nisou ve výši 1500,-Kč.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 (Kulich)

- Usnesení č. 94 bylo schváleno

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 (Jansa)

- Usnesení č. 95 bylo schváleno

Za tuto práci pí. Blahoutová navrhuje členům SPOZ tyto finanční dary: Marie Palenčárová 1.500,- Kč, Lenka Vondrová 1.500,- Kč, Olga Houžvičková 1.000,- Kč, Marie Prášková 2.000,- Kč, Michal Surkov 500,- Kč, Ludmila Matěchová 1.000,- Kč. Pro paní Práškovou je tato odměna zároveň jako poděkování za více než 40 let její práce, ve které již letos končí.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 (Surkov)

-Usnesení č. 96 bylo schváleno

Komise péče o krajinu v roce 2017:

Komise péče o krajinu plánuje:

Pro členy komise nenavrhuji finanční dary.

Zároveň navrhla pro členy komise a hlavní organizátory Janovského jarmarku tyto finanční dary:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 97 bylo schváleno

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 (Surkov)

-Usnesení č. 98 bylo schváleno

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 2 (David, Mlejnek)

-Usnesení č. 99 bylo schváleno

7. Různé a interpelace

Již v loňském roce poskytovala obec Janov příspěvek na nákup lyžařské permanentky. Navrhuji schválit příspěvek Obce Janov nad Nisou na pořízení lyžařských permanentek na vleky SKI Bižu pro děti s trvalým pobytem v obci, na lyžařskou sezonu 2017-2018 ve výši:

Na minulou sezónu bylo poskytnuto celkem 31.500,- Kč.

Příspěvek by byl vyplácen pokladnou Obce Janov nad Nisou po předložení dokladu o zakoupení permanentky.

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou

a) schvaluje příspěvek Obce Janov nad Nisou na pořízení lyžařských permanentek pro děti s trvalým pobytem v Janově nad Nisou, na vleky provozované společností SKI Bižu, s.r.o., na lyžařskou sezónu 2017-2018: pro děti do 6 let - 500,- Kč, pro děti od 6 do 18 let – 1 000,- Kč,

b) pověřuje starostu obce Janov nad Nisou, zajištěním vyplácení příspěvku pokladnou Obce Janov nad Nisou po předložení dokladu o zakoupení permanentky.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 100 bylo schváleno

Z pohledu provozu a hospodaření o.p.s. je toto zcela zásadní posun. Obraty z ubytovny významně navýší celkový objem peněz, který bude využit k dalším opravám a zvyšování kvality služeb poskytovaných v Janovské sokolovně.

V příštím roce chystáme výměnu všech zbývajících oken, opravu chodby a společenské místnosti na ubytovně, opravu palubovky a čelní strany fasády – dle finančních možností.

8. Závěr

V 18,40 hodin ukončuje starosta obce 9. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: Ing. Petra Macháčková Mgr. Adam Kulich

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h