Zápis - 07.09.2016

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 7. září 2016

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová, p. Jaroslav Jansa, Ing. Radek Jelínek, Mgr. Adam Kulich, pí. Renata Mádlová, Ing. Petr Mlejnek, p. Michal Surkov,

Omluveni: Ing. Jan Zelenka

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17,05 hodin za přítomnosti 6 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Ing. Jelínek byl zvolen ověřovatelem zápisu

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Jansa byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Ing. Mlejnek byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Kulich byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu – p. J. Jansy a Mgr. A. Kulicha, zda mají nebo obdrželi připomínky k minulému zápisu – nemají

- ani ostatní zastupitelé nemají připomínky k zápisu

- Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání je schválen.

Schválení programu:

 1. Zahájení (prezence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

 2. Prodej majetku obce

 3. Voda v obci

 4. Rozpočtové změny

 5. Dotace z rozpočtu obce

 6. Telematické zařízení

 7. Veřejnoprávní smlouva na přenesenou působnost na úseku speciálního stavebního úřadu

 8. Parkové úpravy v centru obce

 9. Smlouva o spolupráci – obec a TJ Sokol

 10. Různé a interpelace

 11. Závěr

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Program dnešního zasedání byl schválen

 

2. Prodej majetku obce

V 17,15 hodin přichází Mgr. Bürgerová – 7 členů

V 17,17 hodin přichází p. Surkov – 8 členů

*Směna pozemků mezi Obcí Janov nad Nisou a JABLOTRON ALARMS a. s.

- Mgr. David předložil zastupitelům návrhy geometrických plánů tak, jak byly navrženy na minulém zasedání.

Jedná se o:

hlasování: PRO 6 PROTI 2 ZDRŽEL SE 0

(Bürgerová, Mlejnek)

Zastupitelé se tedy dohodli, že ve směně budou žádat o

- část louky za parkovištěm v Hraběticích ( menší část – varianta s chodníkem)

- Ing. Mlejnek navrhuje, že na louce za parkovištěm by se mohlo v zimě vybudovat lyžařské kolečko pro děti

- Mgr. Kulich navrhuje, aby se pozemek za parkovištěm zaměřil tak, aby tam šlo vybudovat kolečko. Zastupitelé souhlasí a pověřují starostu, aby o tom jednal s Jablotronem.

* Směna části stpč. 452 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 608 m2 k. ú. Loučná nad Nisou označená dle GP č. 605-163/2016, 294-163/2016 jako 1785 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 114 m2 ve vlastnictví B. W. a V. W. oba bytem Janov nad Nisou za část ppč. 823/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 281 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou označená dle GP č. 605-163/2016, 294-163/2016 jako 823/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 97 m2 ve vlastnictví Obce Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520.

- Doplatek za rozdíl výměr činí 5.100,- Kč.

- Zveřejnění směny: od 11. 7. 2016 do 26. 7. 2016

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje směnu části stpč. 452 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 608 m2 k. ú. Loučná nad Nisou označená dle GP č. 605-163/2016, 294-163/2016 jako 1785 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 114 m2 ve vlastnictví B. W. a V. W. oba bytem Janov nad Nisou za část ppč. 823/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 281 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou označená dle GP č. 605-163/2016, 294-163/2016 jako 823/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 97 m2 ve vlastnictví Obce Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520 a doplatek za rozdíl výměr ve výši 5.100,- Kč.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 56 bylo schváleno

* Směna části ppč. 416 zahrada o celkové výměře 235 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou označená GP č. 605-163/2016, 294-163/2016 jako 416/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2 ve vlastnictví paní V. B. bytem Janov nad Nisou za část ppč. 823/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 281 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou označená GP č. 605-163/2016, 294-163/2016 jako 823/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 m2 ve vlastnictví Obce Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520.

- Doplatek za rozdíl výměr činí 3.600,- Kč.

- Zveřejnění směny: od 11. 7. 2016 do 26. 7. 2016

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje směnu části ppč. 416 zahrada o celkové výměře 235 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou označená GP č. 605-163/2016, 294-163/2016 jako 416/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2 ve vlastnictví paní V. B. bytem Janov nad Nisou za část ppč. 823/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 281 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou označená GP č. 605-163/2016, 294-163/2016 jako 823/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 m2 ve vlastnictví Obce Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520 a doplatek za rozdíl výměr ve výši 3.600,- Kč.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 57 bylo schváleno

* Prodej části pozemku ppč. 34/1 trvalý travní podrost o celkové výměře 2 281 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou označené dle GP č. 606-167/2016 jako 34/7 trvalý travní porost o výměře 500 m2 a části stpč. 15/3 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o celkové výměře 359 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou označené jako 902 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 19 m2.

Zájemci: manželé J. a M. K.bytem Janov nad Nisou

Zveřejnění prodeje: od 11. 7. 2016 do 26. 7. 2016

Členové Komise rozvoje a výstavby s některými zastupitely se byli podívat na místě. Komise doporučuje prodej pozemku za 20.000,- Kč za podmínek, že zájemci spadlou zeď opraví do dvou let s tím, že pokud se tak nestane, budou uplatněny sankce, které budou uvedeny v kupní smlouvě.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu obce přípravou smlouvy na prodej části pozemku ppč. 34/1 trvalý travní podrost o celkové výměře 2 281 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou označené dle GP č. 606-167/2016 jako 34/7 trvalý travní porost o výměře 500 m2 a části stpč. 15/3 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o celkové výměře 359 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou označené dle GP č. 606-167/2016 jako 902 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 19 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou za cenu 20.000,- Kč. Součástí smlouvy bude povinnost kupujícího opravit opěrnou zeď nacházející se na předmětném pozemku a případné sankce za nesplnění této povinnosti.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 58 bylo schváleno

* Žádost o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu „č. IP-12-4006601/VB/2“ na pozemku ppč. 1353/2 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín,IČ: 24729035.

Vyjádření komise: Komise doporučuje uzavření smlouvy a navrhuje 200,- Kč za bm

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4006601/VB/2 – JN, Janov n. N., st. p. č.283/4 – svod kNN na pozemku ppč. 1353/2 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm vedení uloženého podvrtem pod komunikací.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 59 bylo schváleno

* Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IE-12-4000807/VB P002 Hraničná nad Nisou – rekonstrukce nn na pozemcích stpč. 15/3, stpč. 15/4, ppč. 34/1, 41/3, 110/4, 163/1, 859, 860, 862, 864/1, 865, 884 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035.

Vyjádření komise: komise doporučuje uzavření smlouvy za cenu 74. 200,- Kč + DPH v zákonné výši

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IE-12-4000807/VB P002 Hraničná nad Nisou – rekonstrukce nn na pozemcích stpč. 15/3, stpč. 15/4, ppč. 34/1, 41/3, 110/4, 163/1, 859, 860, 862, 864/1, 865, 884 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 za cenu 74.200,- Kč + DPH v zákonné výši.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 60 bylo schváleno

* Návrh prodeje části pozemku ppč. 627/4 lesní pozemek o celkové výměře 27682 m2 k. ú. Janov nad Nisou

Zájemce: B. K., Praha

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje, zároveň navrhuje nechat vypracovat geometrický plán a odhad nemovitosti ( jedná se o lesní pozemek, na který obec nemá ceník)

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 627/4 k. ú. Janov nad Nisou a s vypracováním znaleckého posudku na předmětnou část pozemku.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 61 bylo schváleno

* Návrh prodeje pozemku ppč. 570/13 trvalý travní porost o výměře 726 m2 k. ú. Janov nad Nisou

Zájemce: R. V. Praha

Vyjádření komise: komise prodej nedoporučuje, jedná se o pozemek, který je zčásti veden v ÚP jako plocha technické infrastruktury ( vodojem) a zčásti je nezastavitelný.

* Žádost o změnu územního plánu na pozemku ppč. 79/4 k. ú. Hraničná nad Nisou

žádost podala paní J. K., Janov nad Nisou

Důvodová zpráva pořizovatele:

Oddělení územního plánování, odboru územního a hospodářského rozvoje MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu obce Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět zkonzultoval se zástupci obce, posoudil zda jsou údaje úplné a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá podnět Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí:

Podnět podala p. J. K., Janov nad Nisou.

Předmět podnětu:

Pozemek p.č. 79/4 k. ú. Hraničná n.N., obec Janov nad Nisou

Důvod změny:

Důvodem změny je vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na předmětném pozemku pro umístění rodinného domu.

Návrh změny:

Stav dle platného Územního plánu obce Janov nad Nisou:

Pozemek p.č. 79/4 k.ú. Hraničná nad Nisou, obec Janov Nad Nisou, je zařazen částečně mezi plochy v kategorii Sport a rekreace, částečně v kategorii Louky, pastviny, kde nelze výstavbu rodinného domu realizovat.

Podnět vlastníka pozemku na změnu:

Změna funkčního využití ze stávající kategorie Sport a rekreace a Louky, pastviny na plochy kategorie Bydlení a ubytování – rodinné domy.

Návrh nového Územního plánu Janov nad Nisou:

Návrh nového ÚP Janov n.N. vymezil předmětný pozemek jako Plochy smíšené nezastavěného území NS bez možnosti realizace RD.

Vyjádření pořizovatele :

Územní plán obce Janov nad Nisou byl schválen ZO Janov nad Nisou dne 6.3.2002. V současné době se pořizuje nový Územní plán Janov nad Nisou, který se právě nachází ve fázi úpravy návrhu před opakovaným veřejným projednáním. V této fázi rozpracovanosti nového územního plánu není účelné zahájit pořizování změny platného Územního plánu Janov nad Nisou.

Pořizovatel uvádí, že vlastník předmětného pozemku doposud neuplatnil v žádné fázi pořizování nového územního plánu připomínku či námitku proti funkčnímu zařazení předmětného pozemku mezi plochy NS a nežádal o zařazení předmětného pozemku mezi zastavitelné plochy pro bydlení. Pokud ale vlastník předmětného pozemku uplatní námitku v opakovaném veřejném projednání, bude tato námitka posuzována jako nerelevantní a nebude k ní přihlédnuto. Ve fázi opakovaného veřejného projednání mohou být totiž námitky uplatněny pouze k těm částem řešení, které byly po veřejném projednání změněny.

Pořizovatel upozorňuje, že pokud by byl předmětný pozemek zařazen v této fázi pořizování územního plánu do návrhu pro opakované veřejné projednání jako zastavitelný pro bydlení, bylo by nutné nechat autorizovanou osobou dopracovat Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí. V návrhu Územního plánu Janov n.N. je navrženo dostatečné množství zastavitelných ploch pro rozvoj bydlení v obci Janov nad Nisou.

Pořizovatel doporučuje zachovat stávající funkční využití pozemku p.č. 79/4 k.ú. Hraničná v platném Územním plánu obce Janov nad Nisou i navrhované funkční využití v novém Územním plánu Janov nad Nisou. Potřeba rozšiřovat plochy pro bydlení v obci bude vyhodnocena v rámci zprávy o uplatňování územního plánu, která se ze zákona zpracovává každé 4 roky po vydání územního plánu.

Vzhledem k tomu, že územní plán Obce Janov nad Nisou se nachází ve fázi úpravy návrhu před opakovaným veřejným projednáním, není účelné zahájit pořizování změny.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou neschvaluje v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu obce Janov nad Nisou, předložený paní J. K. dle důvodové zprávy.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 62 bylo schváleno

* Návrh Komise rozvoje a výstavby na schválení nových cen za pronájmy pozemků od 1. 1. 2017

Komise navrhuje ceny takto:

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje ceník za pronájmy pozemků od 1. 1. 2017 takto:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 63 bylo schváleno

3. Voda v obci

- Mgr. David konstatuje, že na minulém ZO bylo přijato usnesení „ ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu, aby zajistil nezávislého odborníka, jestli zdroj u Jiskrů je možné nadále používat a jaká jsou nutná opatření, aby se neopakovaly špatné vzorky“.

V materiálech na ZO zastupitelé našli „Posouzení vodního zdroje Janov nad Nisou“ provedené autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Milanem Ulbrychem.

V jeho závěrečném hodnocení se uvádí:

Posuzovaný vodní zdroj se nachází v přírodních podmínkách, které jsou pro celou oblast krkonošsko-jizerského žulového masivu typické – mělká zvodeň dotovaná výhradně srážkovou činností, mírná až slabá propustnost hornin, vysoký specifický podzemní odtok, přes stanovená ochranná pásma snadná zranitelnost kvality vody zejména v mikrobiologických a biologických ukazatelích (povrchové znečištění, úhyn zvěře, resp. únik ropných látek). K tomu přistupují stabilně nevyhovující ukazatele dané horninovým prostředím – nízká mineralizace a zejména pH.

V období od 80. let minulého století byla na Jablonecku celá řada vodních zdrojů s podobnou charakteristikou (Mšeno, Jindřichov, Rýnovice, Černá Studnice I a II, Nová Ves, Vrkoslavice, Josefův Důl, Kristiánov) odstavena z provozu pro hromadné zásobování obyvatelstva pitnou vodou, v některých případech za zvýšené míry rizika jsou podobné vodní zdroje dále využívány pro zásobování individuální, některých rekreačních objektů, resp. pro menší skupinové vodovody. Pro hromadné zásobování je podle našeho názoru oprávněně využívána přednostně vod z ÚV Souš a Bedřichov, kde je možno úpravu vody a její následnou kontrolu provádět mnohem ekonomičtěji, než v jednotlivých vodojemech.

- Mgr. David sděluje, že má danému tématu ještě jednu věc:

V souvislosti s výší vodného a stočného pro občany obce byla u poskytovatele dotace SFŽP konzultována možnost uplatnění solidární ceny která je uplatňována v regionu působnosti SVS. (tzn. aby výše vodného a stočného byla stejná jako je v okolních obcích, které mají vložený majetek do SVS). Aby bylo možno používat tento princip je potřeba podepsat dodatek mezi Obcí a provozovatelem SČVK umožňující vyrovnávací platbu.

Vyrovnávací platba je definovaná:

Vyrovnávací Platba“ znamená platbu Vlastníka Provozovateli (v tomto případě s kladným znaménkem) nebo Provozovatele Vlastníkovi (v tomto případě se záporným znaménkem) v roce t, která je vypočítána tak, aby Ceny pro Vodné a Stočné pro daný rok t měly hodnotu určenou Vlastníkem („Vyžadovaná Cena“, kde Pt je Vyžadovaná Cena pro rok t). Vyžadovaná Cena je vyjádřená v nominálních cenách. Vyrovnávací Platba je hrazena v roce t a to ve formě buď zvýšeného, nebo sníženého Nájemného. (Jednodušeji řečeno - kdyby obec řekla, že chce mít cenu vodného a stočného ve výši ceny, která je uplatňována v regionu působnosti SVS, platební mechanismus by vypočetl výši nájemného, která může být a nejspíš by i byla v záporných číslech, což znamená, že obec by místo inkasa nájemného doplácela provozovateli. Nicméně dokázali bychom občanům obce zajistit cenu vodného a stočného ve výši jako je běžná cena za vodné a stočné v okolních obcích.

Předpokládané (zde se jedná o odhad ceny která se může lišit od skutečnosti v daném roce) ceny SVS na nadcházející roky pro občany jsou (jedná se o ceny bez DPH):

 201720182019202020212016
Vodné: 44,50 45,83 47,21 48,62 50,08 65,54
Stočné: 43,28 44,58 45,92 47,29 48,71 37,78

Pokud bude tento předpokládaný vývoj cen u SVS je odhadovaná vyrovnávací platba za období 2017-2021 cca 1mil. Kč ve prospěch provozovatele. Model vychází, že platby se postupně snižují a na stočném se postupně dostáváme do situace, kdy provozovatel doplácí obci.

- zastupitelé pověřují starostu, aby zjistil, kdy může být model změněn a kolik peněz obec obdržela doposud na nájemném.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí s principem uplatnění vyrovnávacích plateb a pověřuje starostu obce přípravou dodatku přílohy č. 5 „Platební mechanismus“, ke Koncesní smlouvě: Provozování vodohospodářské infrastruktury v rámci realizace projektu „Vodovod a kanalizace Janov nad Nisou", umožňující použití vyrovnávací platby.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 64 bylo schváleno

4. Rozpočtové změny

- Mgr. David předkládá zastupitelům návrh rozpočtových opatření:

  OdPa Pol    
P   4122 53.980 dotace – dýchací přístroje
V 5512 5137 53.980 dýchací přístroje
V 5512 5139 -10.000  
V 5512 5171 -15.000  
V 5512 5137 25.000 dýchací přístroje
V 1039 5169 400.000 lesní hospodářství
P 3612 3112 250.000  
P 2119 2343 150.000  
V 3639 5362 20.000 daně
P 3612 3112 20.000  
V 2212 5171 100.000 spárování zdi
V 2212 6121 -100.000  
V 3613 5171 300.000 zasypání sklepa kulturák
P 3612 3112 300.000  
V 3632 5171 165.000 hřbitov (odborné rozebrání a opětovné složení starého náhrobku a s tím souvisí část etapy č.4)
P 3612 3112 165.000  
V 3745 5169 200.000 parkové úpravy
P 3612 3112 200.000  

Příjem celkem: 1,138.980,-

Výdej celkem: 1,138.980,-

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje následující rozpočtová opatření :

  OdPa Pol  
P   4122 53.980
V 5512 5137 53.980
V 5512 5139 -10.000
V 5512 5171 -15.000
V 5512 5137 25.000
V 1039 5169 400.000
P 3612 3112 250.000
P 2119 2343 150.000
V 3639 5362 20.000
P 3612 3112 20.000
V 2212 5171 100.000
V 2212 6121 -100.000
V 3613 5171 300.000
P 3612 3112 300.000
V 3632 5171 165.000
P 3612 3112 165.000
V 3745 5169 200.000
P 3612 3112 200.000

Příjem celkem : 1,138.980,-

Výdej celkem : 1,138.980,-

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 65 bylo schváleno

5. Dotace z rozpočtu obce

* Žádost Jizerská o.p.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 90.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s úpravou a údržbou tratí Jizerské magistrály v zimní sezóně 2016/2016.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou

a) rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 90.000,- Kč na akci „Jizerská magistrála 2016/2017“, Jizerské o.p.s.

b) schvaluje smlouvu o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce č. 17/2016 mezi Obcí Janov nad Nisou a Jizerskou o.p.s. Na projekt „Jizerská magistrála 2016/2017“.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 66 bylo schváleno

* Žádost NAKLADATELSTVÍ Petr Polda, s.r.o. o poskytnutí podpory (dotace) na podporu publikace „Jizerské hory včera a dnes“ - kniha třetí. Cílem je seznámit hlavně mladé lidi, ale i pamětníky se zajímavými místy, jejich kouzlem, tajemnem, krásou a vůněmi v krajině, textem, kresbami, fotografiemi i dobovými dokumenty je naladit k návštěvě těchto míst a tím si i vytvářet niterný vztah k tomu, čemu říkáme domov.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou

a) rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 5.000,- Kč na akci „Jizerské hory včera a dnes - kniha třetí“ - Nakladatelství Petr Polda, s.r.o.

b) pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce mezi Obcí Janov nad Nisou a Nakladatelstvím Petr Polda, s.r.o.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 67 bylo schváleno

6. Telematické zařízení

- Mgr David předkládá zastupitelům oficiální stanovisko Obce Bedřichov, že se rozhodli zrušit stávající Telematické zařízení. Důvodem jsou jeho vysoké provozní náklady a také náklady související s opravami a pořizováním náhradních dílů, kterých by bylo čím dál tím více... Parkoviště Bedřichov bude řešit v souvislosti s novým parkovacím systémem, kde budou 3 LCD obrazovky s informací o volných místech na všech parkovištích. Nebudou tedy nadále provozovat tabuli na Maliníku ani tabuli u Beetzu.

Tyto tabule nebudou již v listopadu zapínat. Jediné co zůstane v provozu budou směrovky na Novou Louku, ty si ale bude provozovat a hradit provozovatel Šámalovy chaty. Pokud by Obec Janov nad Nisou o jejich provozování měla zájem, je možné se na tom domluvit např. symbolickým nájmem, což ale nepředpokládají.

V souvislosti s telematikou by Obec Bedřichov chtěla požádat o úhradu alikvótní části nákladů za provoz tabulí v zimě 2015/ 2016. Na Obec Janov nad Nisou vychází částka 12 931,43Kč. Na tuto částku by Bedřichov vystavil fakturu a zaslali ji k proplacení.

- zastupitelé nesouhlasí s provozováním telematického zařízení

7. Veřejnoprávní smlouva na přenesenou působnost na úseku speciálního stavebního úřadu

- Mgr. David předkládá zastupitelů návrh Veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Janov nad Nisou a Statutárním městem Jablonec nad Nisou

Tato smlouva se uzavírá z důvodu, že při schvalování Zákona o pozemních komunikacích došlo k chybě a úkony, které do této doby vykonávaly speciální stavební úřady spadly na jednotlivé obce. Ty však nemají pro tyto úkony pověřené pracovníky a z tohoto důvodu ombudsman navrhl, aby bylo možno uzavřít Veřejnoprávní smlouvy s pověřenými stavebními úřady na vykonávání této činnosti do doby než to bude v zákoně zpět opraveno.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Janov nad Nisou a Statutárním městem Jablonec nad Nisou na výkon přenesené působnosti na úseku speciálního stavebního úřadu.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 68 bylo schváleno

8. Parkové úpravy v centru obce

- Ing. Petr Mlejnek, Mgr. Adam Kulich (za komisi péče o krajinu) a Mgr. Marie Bürgerová předkládají zastupitelům návrh na parkové úpravy v centru obce naproti poště. Tyto úpravy navážou na již provedené úpravy parku naproti Obecnímu úřadu.

Byla představena vizualizace nové parkové úpravy včetně rozpočtu, který činí 210.000,- Kč

9. Smlouva o spolupráci – obec a TJ Sokol

- předkladatelé: Mgr. Marie Bürgerová, Mgr. Adam Kulich a Ing. Petr Mlejnek

Obec vložila do Janovské sokolovny (majetku TJ Sokol Janov nad Nisou, z.s.) nemalé prostředky, aby bylo možné sokolovnu využívat pro sportovní a společenské vyžití občanů. Je třeba sepsat Smlouvu o spolupráci mezi TJ Sokol Janov nad Nisou, z.s. a obcí Janov nad Nisou, aby byla zajištěna ochrana těchto investic. K tomuto jednání již pověřila členská schůze TJ výbor TJ. Spolupráci na tvorbě smlouvy přislíbil JUDr. Ing. Petr Huk.

- zastupitelé berou na vědomí, že se připravuje smlouva

10. Různé a interpelace

- Mgr. David předložil zastupitelům dopis od paní Ulčové-Gallové, která prosí o úpravu parkovného U Kapličky v Hraběticích pro postižené osoby a pro necelodenní parkování. Částka 100,- Kč za necelé tři hodiny pro občany, kteří jsou závislí na pomoci druhých se jí zdá neadekvátní a prosí, aby obec upravila parkovací systém.

- ing. Mlejnek konstatuje, že pokud paní Ulčová-Gallová na parkoviště již vjela, znala cenu parkovného.

- zastupitelé zkonstatovali, že cena parkovného je věc provozovatele. Proto tento podnět provozovateli předají a ten paní Ulčové-Gallové odpoví. Kopii odpovědi dostane i obec.

v 19,30 hodin odchází pí. Mádlová – 7 členů

- Mgr. Bürgerová připomíná, že usnesením č. 53/2015 bylo schváleno odkoupení veřejné kanalizace „Janov nad Nisou – veřejná kanalizace, místní komunikace u č. p. 101“ a 6. 11. 2015 byla dle informace Mgr. Davida podepsána smlouva na odkoupení kanalizace.

Proto vznáší dotaz na zastupitele p. Jansu a p. Mgr. Kulicha (Společenství vlastníků Janov nad Nisou 452) - když je kolaudační souhlas, zároveň dílo je převedeno do majetku obce – je uvedené dílo již hotové – kdy bude provedena část pod silnicí. Zároveň žádá, aby starosta dostal písemný termín, kdy dokončení díla bude realizováno. Termín by měl být stanoven, neboť to vyžadujeme i od dalších lidí v obci a jako zastupitelé by měli jít příkladem. Viz. dnešní projednání opěrná zeď, kde je i sankce za nesplnění podmínek.

- Mgr. Kulich a p. Jansa sdělují, že toto dodají.

- dále zastupitelé dostali podnět od občanů na rušení nočního klidu v objektu čp. 433 Janov nad|Nisou. Tento stav trvá již několik měsíců. Někdy i třikrát týdně je volána Policie ČR.

- zastupitelé navrhují vyzvat majitele objektu k nápravě a tomu, aby obci nahlásil jaká udělal opatření proti tomu, aby jeho nájemníci nerušili noční klid. Zároveň navrhují vyzvat Orgán sociálně právní ochrany dětí, Krajskou hygienickou stanici, Státní správu sociálního zabezpečení ke kontrole poměrů v objektu a předat tuto věc přestupkové komisi, pro kterou si obec vyžádá zápisy ze zásahů Policie ČR.

11. Závěr

V 19,50 hodin ukončuje starosta obce Mgr. Daniel David 7. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David
starosta obce

pí. Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: Ing. Radek Jelínek, p. Jaroslav Jansa

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h