Usnesení - 27.01.2010

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 27. ledna 2010

Usnesení č. 1/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje schodkový rozpočet s tím, že záporné saldo hospodaření ve výši 14.317.937,- Kč dorovná zapojením položky 8115 a 8123. Konečná výše na příjmech je 28.797.637,- Kč a na výdajích je 28.797.637,- Kč.

Usnesení č. 2/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s poskytnutím bezúročné půjčky na osvětlení přechodu u pošty Mikroregionu Jizerské hory ve výši 24.092,92 Kč a to do 31. 12. 2010.

Usnesení č. 3/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje příspěvek na provoz sportovního areálu Janovská sokolovna ve výši 200.000,- Kč.

Usnesení č. 4/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – zemního kabelového vedení NN na pozemku ppč. 1401 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ 27232425 za jednorázový poplatek 4. 800,- Kč.

Usnesení č. 5/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zřízením věcného břemene na podzemní vedení vodovodního potrubí přes pozemek ppč. 1329/6 k. ú. Janov nad Nisou pro majitele objektu čp. 172 na stpč. 80/1 v k. ú. Janov nad Nisou za jednorázový poplatek 1. 200,- Kč.

Usnesení č. 6/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje objektu bývalé hasičárny na stpč. 365 k. ú. Loučná nad Nisou a stpč. 365 k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 104 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 287. 920,- Kč.

Usnesení č. 7/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uložením plynárenského zařízení do obecní komunikace č. 1b na ppč. 847 k. ú. Hraničná n. N. a 1394 k. ú. Janov n. N. včetně mostu přes Bílou Nisu (p. č. 1381/5 v k. ú. Janov n. N.).

Mgr. Daniel David
starosta obce

p. Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h