OZV 1/1994 - koeficient daně z nemovitostí

Obecně závazná vyhláška č. 1/1994, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí na území obce Janov nad Nisou

Obec Janov nad Nisou na základě § 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 11 odst. 3 písm. b) zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., vydává tuto

obecně závaznou vyhlášku:

§ 1

(1) Základní sazba daně z nemovitostí u jednotlivých druhů staveb podle § 11 odst. 1 písm, b) až d) zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. č. 315/1993 Sb.[1], případně zvýšená podle § 11 odst. 2 tohoto zákona, se na celém území obce Janov nad Nisou násobí koeficientem 1,5.

(2) Poplatník nemá povinnost podávat v důsledku změny koeficientu podle předchozího odstavce nové daňové přiznáni, dílčí daňové přiznání ani sdělovat změnu, a je povinen takto vypočtenou daň zaplatit již v roce 1994 v termínech a způsobem stanovených zákonem ČNR č. 338/1992 Sb. ve zn. zákona č. 315/1993 Sb.

§ 2

Tato obecně závazná vyhláška byla schválena obecnim zastupitelstvem dne 26. ledna 1994. Obecní zastupitelstvo současné výjimečně souhlasilo na základě § 16 odst. 4 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. ledna 1994.

V Janově nad Nisou dne 26. 1. 1994

Jiří Kypta
starosta

ing. Miloš Šnytr
předseda finanční komise


[1] stavby pro individuální rekreaci, rodinné domy využívané pro individuálni rekreaci, garáže vystavěné odděleně od obytných domů, stavby pro podnikatelskou činnost.

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h