Usnesení - 03.09.2008

Usnesení z  8. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 3. září 2008

Usnesení č. 84/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtové změny:

Usnesení č. 85/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou podle zákona č. 128/2000, pověřuje starostu obce Mgr.Daniela Davida provést rozpočtové změny , týkající se přidělení dotace, které nastanou v období od posledního jednání ZO v daném roce do konce daného roku.

Usnesení č. 86/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje ppč. 490/2 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 393 m2 - trvalý travní porost (v ÚP zastavitelná plocha) a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2.

Usnesení č. 87/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje stpč. 59 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 66 m2 - zastavěná plocha a nádvoří (v ÚP zastavitelná plocha) a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2.

Usnesení č. 88/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem  ppč. 867 k. ú. Hraničná nad Nisou o výměře 336 m2 - ostatní plocha (v ÚP účelová komunikace ) manželům Janě a Mirkovi Královým, Trojská 175, Praha 7 za cenu 34.608,- Kč.

Usnesení č. 89/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části ppč. 20 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 283 m2 - zahrada (v ÚP zastavitelná plocha)  označené dle nového GP jako ppč. 20 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 238 m2  panu Petru Kordačovi ml., Janov nad Nisou 485 za cenu 61. 285,- Kč.

Usnesení č. 90/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem ppč. 836/2 k. ú. Janov n. N. o výměře 719 m2  - trvalý travní porost (v ÚP louky, pastviny) Zdeňkovi a Heleně Martínkovým, trvale bytem Sdružení 835/18, Praha 4 - Nusle za cenu 259.200,- Kč.

Usnesení č. 91/2008

astupitelstvo obce Janov nad Nisou vyhlašuje výběrové řízení na prodej ppč.  1414/5 k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 1543 m2 - zahrada ( v ÚP louky, pastviny) s minimální kupní  cenou 123. 440,- Kč.  Termín dodání nabídek do 6. 10. 2008 do 14,00 hodin.

Usnesení č. 92/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení včetně příslušenství plynovodní přípojka pro objekt čp. 80, Loučná nad Nisou za 50,- Kč za běžný metr.

Usnesení č. 93/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zřízením věcného břemene na umístění "PZ" pro stavbu plynárenského zařízení STL plynovodu a přípojek včetně příslušenství - Plynofikace obce Janov nad Nisou 6. stavba pod povrchem pozemků 847 k. ú. Hraničná n. N. a 1394, 486/12 a 486/17 v k. ú. Janov n. N. za jednorázový poplatek 500,- Kč pro SČP Net, s.r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem zastoupenou společností Severočeská plynárenská, a. s., Klíšská 940, Ústí nad Labem.

Usnesení č. 94/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části  ppč. 823/5 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3.143 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha) označené novým GP č. 911-745/2007 jako 823/5 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 1.571 m2  panu ing. Milanu Zemánkovi, trvale bytem  Arbesova 4248/25, Jablonec nad Nisou  za cenu 1. 105. 984,- Kč s tím, že s kupní smlouvou bude zároveň uzavřena smlouva o zřízení práva předkupního na dobu pěti let ode dne zápisu vkladu práva předkupního jako práva věcného do katastru nemovitostí se závazkem dle usnesení č. 12/2006.

Usnesení č. 95/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se záměrem směnit pozemky okolo chalupy č. ev. 1219, Janov nad Nisou.

Usnesení č. 96/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje příspěvek pro Janovskou o. p. s. na provoz sportovního areálu Janovská sokolovna ve výši 100.000,- Kč.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h