Zápis - 12.10.2011

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 12. října  2011

Přítomni: Mgr. Daniel  David, Ing. Olga Hatašová, Ing. Radek Jelínek, Mgr. Adam Kulich, Martin Líbal,  Renata Mádlová, Michal Surkov, Ing. Jan Zelenka

Omluveni: Petr Kordač

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou  obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,00 hodin za přítomnosti 7 členů

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje p. Mgr.  Kulicha - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Mgr. Kulich byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

- Mgr. David  navrhuje p. Surkova  - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Surkov  byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

*Volba návrhové komise:

- Mgr. David navrhuje p. ing. Zelenku - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-  p. ing. Zelenka  byl  zvolen členem návrhové komise

- Mgr. David navrhuje p. Líbala - přijímá

-  Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7  PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Líbal byl  zvolen  členem návrhové komise

*Kontrola usnesení z minulého zasedání:

v 17,05 hodin přichází ing. R. Jelínek - 8 členů

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu, zda mají nebo obdrželi  připomínky k minulému zápisu.

- pí. Ing. Olga Hatašová -  nemá připomínky

- p. Michal Surkov - nemá připomínky

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:

- Mgr. David předkládá zastupitelům  programu v tomto znění:

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2) Prodej majetku obce

3) Rozpočtové změny

4) Schválení dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Janov nad Nisou

5) Jmenování členů školské komise

6) Různé a interpelace

7) Závěr

- Mgr. David navrhuje vypustit bod č. 5)- Jmenování členů školské komise z důvodu, že od 1. 1. 2012 nebude povinnost školské komise zřizovat - zastupitelé souhlasí

- Mgr. David dává hlasovat o programu v tomto znění:

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2)  Prodej majetku obce

3) Rozpočtové změny

4)  Schválení dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Janov nad Nisou

5) Různé a interpelace

6)  Závěr

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku obce

*Návrh prodeje:

- části pozemku ppč. 1318/1 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 73 m2 - ostatní plocha ( v ÚP zastavitelná plocha)

- části pozemku ppč. 1341/1 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1480 m2 - ostatní plocha ( v ÚP zastavitelná plocha)

- části pozemku ppč. 483/1 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1064 m2 - ostatní plocha ( v ÚP louky, pastviny)

Zájemce: Z. F., bytem ...

Vyjádření komise:komise prodej doporučuje - (ppč. 1318/1 a 1341/1 za min. cenu 300,- Kč/m2 a 483/1 za min. cenu 100,- Kč/m2), zároveň doporučuje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ppč. 483/1 k. ú. Janov n. N.  na případnou opravu kamenné zdi. Při zaměření pozemku ppč. 1341/1 požaduje zachování šíře komunikace 3 m.

Komise doporučuje nechat vypracovat oddělovací plán

- Mgr. David navrhuje usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemků ppč. 1318/1, 1341/1 a 483/1 k. ú. Janov nad Nisou a navrhuje minimální kupní cenu u pozemků 1318/1 a 1341/1 300,- Kč/m2 a u pozemku ppč. 483/1 100,- Kč/m2 a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

*Návrh prodeje pozemku ppč. 348/10 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 149 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha)

Zájemce: T. R. a J. R. A K. R., bytem ...

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 a složení jistiny ve výši 4.500,- Kč do 7. 11. 2011

- Mgr. David navrhuje usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje pozemku ppč. 348/10 k. ú. Janov nad Nisou - trvalý travní porost o celkové výměře 149 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Prodej části pozemku ppč. 56/30 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1 028 m2 - zahrada označené GP č. 1041-14/2011 jako 56/44 o výměře 51 m2 .

Zájemce: J. P. a R. P., bytem ...

Vyjádření komise: Komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 a jistinu ve výši 1.500,- Kč.

Vyvěšeno bylo od 14. 9. 2011 do 30. 9. 2011

Jistina byla složena.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 56/30 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1 028 m2 - zahrada označené GP č. 1041-14/2011 jako 56/44 o výměře 51 m2 J. P. a R. P. bytem ....  za cenu 15. 759,- Kč.

hlasování: PRO  8   PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Prodej části pozemku ppč. 44/1 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1 028 m2 - zahrada označené GP č. 1042-22/2011 jako 44/4 o výměře 51 m2 a části pozemku ppč. 36/8 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 178 m2 - ostatní plocha označené GP č. 1042-22/2011 jako 36/9 o výměře 39 m2 .

Zájemce: Z. P. bytem ...

Vyjádření komise: Komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 250,- Kč/m2 a jistinu ve výši 2.250,- Kč.

Vyvěšeno bylo od 14. 9. 2011 do 30. 9. 2011

Jistina byla složena.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 44/1 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1 028 m2 - zahrada označené GP č. 1042-22/2011 jako 44/4 o výměře 51 m2 a části pozemku ppč. 36/8 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 178 m2 - ostatní plocha označené GP č. 1042-22/2011 jako 36/9 o výměře 39 m2 panu Z. P., bytem ... za cenu 23. 175,- Kč.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Prodej pozemku stpč. 261 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 30 m2 - zastavěná plocha a nádvoří.

Zájemce: D. P. a J. P. , bytem ...

Vyjádření komise: Komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 a jistinu ve výši 900,- Kč.

Vyvěšeno bylo od 14. 9. 2011 do 30. 9. 2011

Jistina byla složena.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku stpč. 261 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 30 m2 - zastavěná plocha a nádvoří D. P. a J. P.  bytem ... za cenu 9. 270,- Kč.

  hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Prodej pozemku ppč. 1614/4 k. ú. Loučná nad Nisou o celkové výměře 849 m2 - trvalý travní porost

Zájemce: R. P., bytem ...

Vyjádření komise: Komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2 a jistinu ve výši 8. 500,- Kč.

Vyvěšeno bylo od 14. 9. 2011 do 30. 9. 2011

Jistina byla složena.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku  ppč. 1614/4 k. ú. Loučná nad Nisou o celkové výměře 849m2 - trvalý travní porost R. P., bytem ...  za cenu 87. 447,- Kč.

  hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Prodej pozemku ppč. 924/6 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 33 m2 - trvalý travní porost

Zájemci:

1. O. R. bytem ...  - složil jistinu 1.000,- Kč

2. M.  K.a R. R. oba bytem .... - složili jistinu 1.000,- Kč.

Vyvěšeno bylo od 7. 7. do 25. 7. 2011

- zastupitelé navrhují prodat pozemek M. K. a  R. R., jelikož tvoří zázemí jejich objektu.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku  ppč. 924/6 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 33 m2 - trvalý travní porost  M. K. a  R. R.,  bytem ..... za cenu 10. 197,- Kč.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Prodej objektu  č. p. 535 Janov nad Nisou, pozemku stpč. 471 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 169 m2 a kopané studny za minimální kupní cenu 1.629.170,- Kč.

- Mgr. David sděluje zastupitelům, že současný nájemce p. J. K. má zájem o odkoupení objektu. Proto navrhuje sdělit panu J. K. , aby do příštího zasedání ZO zaplatil jistinu ve výši 16. 300,- Kč.

*  Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení kanalizačního potrubí přes pozemek stpč. 555 k. ú. Loučná nad Nisou

Zájemce: F. P., bytem ….....

Vyjádření komise: komise doporučuje uzavření smlouvy a navrhuje, aby žadatel nechal věcné břemeno zaměřit

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na zaměření věcného břemene přes pozemek stpč. 555 k. ú. Loučná nad Nisou.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

3. Rozpočtové změny

- Mgr. David předkládá zastupitelům tyto rozpočtové změny:

OdPa

Pol

P

3639

3111

+800.000,-

V

2212

5171

+800.000,-

oprava místních komunikací

P

3612

3112

+85.628,-

V

3113

6129

+65.628,-

škola konvektomat

V

5512

5137

+20.000,-

hasiči boty

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtové změny:

OdPa

Pol

P

3639

3111

+800.000,-

V

2212

5171

+800.000,-

oprava místních komunikací

P

3612

3112

+85.628,-

V

3113

6129

+65.628,-

škola konvektomat

V

5512

5137

+20.000,-

hasiči boty

  hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

4. Schválení dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Janov nad Nisou

- Mgr. David předkládá zastupitelům návrh Dodatku č. 5 k “Rámcové smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) z rozpočtu obce Janov nad Nisou”.Tato smlouva je podepsána se záměrem zajistit financování Janovské o. p. s.

Dnes předkládá ke schválení návrh “Dodatku č.5 ” k rámcové smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) z rozpočtu obce Janov nad Nisou”. Princip fungování byl již v důvodové zprávě, při schvalování  předešlých dodatků.

- zastupitelé s dodatkem souhlasí

- Mgr. David dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Dodatek č. 5  k rámcové smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) z rozpočtu obce Janov nad Nisou.

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr.  Davida byl schválen

5. Různé a interpelace

- p. Líbal navrhuje, aby do příštího zasedání ZO všichni předsedové komisí předložili zprávu o činnosti

- zastupitelé souhlasí

- ing. R. Jelínek zve všechny zastupitele a občany na 36. ročník Přespolního běhu o putovní poháry a turistický pochod " Janovských 11 a 19 km" který se koná dne 29. 10. 2011 a zároveň žádá o shovívavost a pomoc při případném omezení provozu v obci.

- p. Hanzlovič žádá o sdělení na co byly vynaloženy prostředky poskytnuté obcí Janovské o. p .s.

- ing. Jelínek sděluje panu Hanzlovičovi, že mu bude odpovězeno na příštím zasedání ZO

- p. Hanzlovič se dotazuje, kdy bude v provozu nový vodovod, jelikož mají v domě ze starého vodovodu nízký tlak

- Mgr. David odpovídá, že v současné době se připravuje koncesní řízení na provozovatele. Do doby než bude provozovatel vybrán bohužel nemůže být nový vodovod zprovozněn.

- p. Líbal se dotazuje, kdy má být hotova opěrná zídka u otočky autobusu

- Mgr. David sděluje, že přesný termín neví, ale po zasedání může pan Líbal nahlédnout do smlouvy, kde je termín uveden

6. Závěr

V 18,00 hodin ukončuje starosta obce Mgr. Daniel David 8. zasedání ZO Janov nad Nisou

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka

Ověřovatelé: p. Mgr. Adam Kulich, p. Michal Surkov

Zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h